Zapraszamy na obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 20 grudnia 2012 roku o godzinie 14.00

Zapraszamy na obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się  w dniu 20 grudnia 2012 roku o godzinie 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, z następującym porządkiem obrad: 

I. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/ przyjęcie zmian do porządku  obrad,

c/ przyjęcie protokołu  obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

      d) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic.                  .     

II. Interpelacje radnych. 

III. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2012 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2016:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok:

a/ przedstawienie uchwał komisji rady opiniujących projekt uchwały budżetowej:

   - Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej,

   - Rewizyjnej,

b/ przedstawienie wniosków, opinii, uchwał podmiotów opiniujących projekt budżetu,

c/ dyskusja,

d/ przedstawienie uchwały  Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa opiniującej projekt uchwały budżetowej,

e/ przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2013 rok,  

f/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

g/ debata nad projektem uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok,

h/ głosowanie zmian spełniających wymogi formalno-prawne:

   -  zgłoszonych przez Burmistrza Mieszkowic,

   - zgłoszonych przez inne podmioty,

   - zgłoszonych  przez  radnych na sesji,

i/ głosowanie projektu uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2016:

a/ opinie komisji,

b/opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2016:

c/ dyskusja,

d/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2013 rok:

a / opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie oraz ratalną spłatę należności pieniężnych z tytułu najmu budynku mieszkalnego nr 11 położonego w miejscowości Troszyn Gmina Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X.. Ustanowienie uchwały rady w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały z dnia 18 października 2012 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mieszkowice:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Na rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Promyk ”w Goszkowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2013 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjecie uchwały.

XVI.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt. II.

XVII. Wolne wnioski i zapytania.

XVIII. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                                    mgr Krzysztof Karolak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 13-12-2012 12:31:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 13-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 13-12-2012 12:31:52