Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 427/2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2013 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 

Zarządzenie Nr 427 /2013
Burmistrza Mieszkowic
z dnia   21  lutego 2013 roku

 

w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2013 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

            Na podstawie art.11 ust.1 pkt 2 i art. 15 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm./ po rozpatrzeniu złożonej oferty w trybie ogłoszonego otwartego konkursu ofert, zapoznaniu się z informacją dotyczącą rzetelności i terminowości rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadania w roku poprzednim, oraz oceną dokonaną przez Komisję Konkursową,  postanawiam:

 

§ 1. 1.Ocenić pozytywnie:

1/ możliwość realizacji w 2013 roku przez Mieszkowickie Stowarzyszenie Abstynenta              

„  Krokus" zadania publicznego w zakresie  wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych pn. „ Przeciwdziałanie uzależnieniom      i patologiom społecznym”,  obejmującego: 

- propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez organizację imprez i spotkań

   trzeźwościowych /rocznice, rekolekcje i pielgrzymki trzeźwościowe/,

- prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin,

- organizację czasu wolnego członków rodzin osób uzależnionych poprzez organizację

  wypoczynku letniego z elementami profilaktyczno-socjoterapeutycznymi  w formie obozu,

2/ sporządzoną przez organizację kalkulację kosztów zadania w tym udział własny,

3/ proponowaną jakość wykonania zadania poprzez doświadczonych nieetatowych członków zarządu.

 

2. Udzielić dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.„Wspomaganie działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych"  w  wysokości    8 000,00 zł słownie: osiem tysięcy złotych 00/100, w terminie do dnia 15 marca  2013 roku.

§ 2. Dotacja przekazana zostanie po zawarciu pisemnej umowy z podmiotem, o którym mowa w § 1 na wyodrębniony rachunek bankowy wskazany przez organizację w ofercie jako rachunek dotacji. Szczegółowe warunki umowy określa Rozporządzenie Ministra Pracy   i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania/ Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25/. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Obsługi Organów Gminy  i Współdziałania z Jednostkami Pożytku Publicznego, oraz Głównej Księgowej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 27-02-2013 09:28:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 27-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 11-03-2013 08:22:38