Zapraszam na obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 25 kwietnia 2013 roku o godzinie 15.00

Zapraszamy na  obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 25 kwietnia 2013 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1,  z następującym porządkiem obrad: 

 

I. Sprawy regulaminowe:

       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

       b/ przyjęcie zmian do porządku  obrad,

       c/ przyjęcie protokołu  obrad XXVI  sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

             d) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic.                  .     

II. Interpelacje radnych. 

III. Wręczenie wyróżnień gimnazjalistom za udział w konkursach.

IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Troszyn w gminie Mieszkowice w rejonie kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego „ Zielin”:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gmina Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok:  

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2016:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok:

             a/ opinie komisji,

c/ dyskusja,

d/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic oraz Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach:

a / opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie oraz ratalną spłatę należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym nr 25 przy ul. Dąbrowszczaków w Mieszkowicach:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII.Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi pozbywania się  z terenu nieruchomości odpadów komunalnych na terenie Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XV. Debata dotycząca sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach za 2012 rok:

a/ wystąpienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach,  

b/ dyskusja.

XVI. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt. II.

XVII.. Wolne wnioski i zapytania.

XVIII. Zamknięcie obrad sesji.

                                                            

                                     

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Karolak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 19-04-2013 07:25:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 19-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 19-04-2013 13:24:53