Zapraszamy na obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 26 września 2013 r. o godzinie 14.00

Zapraszamy na obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 26 września 2013 r.  o godzinie 14.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach,  ul. T. Kościuszki 48, z następującym porządkiem obrad: 

I.   Sprawy regulaminowe:

         a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

         b/ przyjęcie zmian do porządku  obrad,

         c/ przyjęcie protokołu  obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

                  d) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic.  

II.   Interpelacje radnych. 

III.   Wręczenie uczniom stypendiów rady miejskiej. 

IV.   Prezentacja prowadzonych w Gminie Mieszkowice inwestycji z udziałem środków PROW.

V.  Prezentacja wyników badań prowadzonych na cmentarzysku w Czelinie,  na stanowisku 23/AZP.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice:

               a/ opinie komisji, 

               b/ dyskusja,

               c/ podjecie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice:

               a/ opinie komisji, 

               b/ dyskusja,

               c/ podjecie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

              c/ podjęcie uchwały

IX.  Debata nad wykonaniem budżetu Gminy Mieszkowice za I półrocze 2013 roku:

a/ wystąpienie  Burmistrza Mieszkowic,

b/ dyskusja. 

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII.  Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Mieszkowice:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej udzielania i poboru:  

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas określony, dłuższy niż 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas określony, dłuższy niż 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały rady  w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XX.  Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w uchwale rady w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.  

XXI.  Debata nad działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach:

a/ wystąpienie  Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach,

b/ dyskusja 

XXII.  Debata nad przeprowadzonymi transakcjami w zakresie obrotu mieniem komunalnym w I półroczu 2013 roku:

a/ wystąpienie  Burmistrza Mieszkowic,

b/ podjęcie uchwały. 

XXIII.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt. II.

XXIV.  Wolne wnioski i zapytania.

XXV.  Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Karolak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 20-09-2013 11:00:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 20-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 23-09-2013 07:45:50