Zapraszam na obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach

Zapraszam na obrady  XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 19 grudnia  2013 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, sala nr 19,  z następującym porządkiem obrad: 

 

I. Sprawy regulaminowe:

         a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

         b/ przyjęcie zmian do porządku  obrad,

         c/ przyjęcie protokołu  obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

               d) sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic.  

II. Interpelacje radnych. 

III. Dokonanie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach:

             a/ zgłaszanie kandydatów,

             b/ wybór Komisji Skrutacyjnej,

             c/ zapoznanie z zasadami głosowania,

             d/ przeprowadzenie głosowania,

             e/ stwierdzenie wyboru.

IV. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwalę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie  Mieszkowice na 2013 rok:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2016:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok:

             a/ przedstawienie opinii i wniosków komisji:

                 - Oświaty, Kultury , Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej,

                 - Rewizyjnej,  

             b/ dyskusja

c/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i  Przestrzegania

    Prawa,

             d/ przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w

                 Szczecinie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na

                 2014 rok,

              e/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

              f/ debata nad projektem uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy

                  Mieszkowice na 2014 rok,

              g/ głosowanie zmian spełniających wymogi formalno-prawne:

                  - zgłoszonych przez Burmistrza Mieszkowic,

                  - zgłoszonych przez radnych na  sesji,

              h/ głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na

                  2014 rok.

VIII. Ustanowienie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2021:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie oraz ratalną spłatę  należności pieniężnych z tytułu najmu budynku mieszkalnego nr 11 położonego w miejscowości Troszyn Gmina Mieszkowice:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej:  

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w m. Zielin Gmina Mieszkowice:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie odwołania radnego Pana Ireneusza Linerta z członka Komisji Rewizyjnej,  w związku ze złożoną rezygnacją:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjecie uchwały.

XIV. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt. II.

XV. Wolne wnioski i zapytania.

XVI. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                                  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                          mgr Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 13-12-2013 10:09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 13-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 13-12-2013 10:09:11