Zapraszam na obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 30 stycznia 2014 r.

             Zapraszam na obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się  30 stycznia 2014 r.  o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, sala nr 19 z następującym porządkiem obrad: 

 

I. Sprawy regulaminowe:

         a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

         b/ przyjęcie zmian do porządku  obrad,

         c/ przyjęcie protokołu  obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

                d/ sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic.  

II. Interpelacje radnych. 

III. Podsumowanie VI edycji Konkursu „ Na najładniej oświetloną posesję oraz balkon   z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2013 r. i Nowego Roku 2014”:

              a/ wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Osiedla Mieszkowice,

              b/ wręczenie listów gratulacyjnych i upominków. 

IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego „ Zielin”:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

               c/ podjęcie uchwały.

V. Dokonanie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach:

              a/ zgłaszanie kandydatów,

              b/ wybór Komisji Skrutacyjnej,

              c/ zapoznanie z zasadami głosowania,

              d/ przeprowadzenie głosowania,

              e/ stwierdzenie wyboru.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok:

               a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

              c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Mieszkowice dla Powiatu Gryfińskiego na wspólną realizację projektu pn. „ Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w administracji publicznej”:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

              c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mieszkowice:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2014 rok:  

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Promyk”   w Goszkowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Promyk” w Goszkowie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej  w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjecie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowegw zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjecie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020:   

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjecie uchwały.

XVI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego  na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjecie uchwały.

XVII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok oraz przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2013 roku:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjecie uchwały.

XVIII. Debata w sprawie sprawozdań z pracy komisji rady za II półrocze 2013 r.:

              a/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju

                Gospodarczego i Przestrzegania Prawa ,

              b/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury,

                 Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej,

c/ dyskusja,

XIX. Debata w sprawie zawartych transakcji w zakresie obrotu mieniem komunalnym za okres od 1.07.2013 r. do 31.12.2013 r.:

               a/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

b/ dyskusja.

XX. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt. II.

XXI. Wolne wnioski i zapytania.

XXII. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

          mgr Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 22-01-2014 14:50:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 22-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 22-01-2014 14:57:35