Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia 2014r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice.

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art.39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2010 r.Nr 102,poz.651) Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu  11 kwietnia  2014r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice.

1.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej     - Mieszkowice, obr. Nr 2 , działka nr 37/11

    oraz katastru nieruchomości                                      KW – 41831/9

2.Powierzchnia nieruchomości                                     - 5303 m2

3.Opis nieruchomości                                                   - nieruchomość niezabudowana

4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej                 - na teren nieruchomości

   zagospodarowania                               brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

                                                 W studium teren przeznaczony jest pod obiekty produkcyjne.                                         

5.Obciążenia i zobowiązania nieruchomości                 -  brak

6.Forma zbycia nieruchomości                                - sprzedaż w formie rokowań.

7.Cena wywoławcza nieruchomości                        -   52.700 zł. + 23% VAT

8.Warunki płatności                                                  - zostaną uzgodnione w rokowaniach.

9.Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów  -  23.08.2013r. ,8.11.2013r.

10.Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń do udziału w rokowaniach.

    1)zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy złożyć zamkniętej kopercie, w sekretariacie Urzędu

      Miejskiego w  Mieszkowicach  najpóźniej  do dnia   7 kwietnia 2014r., do godziny 1500,

         z opisem na kopercie Rokowania na nabycie działki nr 37/11      

2)zgłoszenie winno zawierać:

       - imię, nazwisko i adres zgłaszającego,

       - datę sporządzenia zgłoszenia,

       - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez

         uwag i zastrzeżeń,

       - proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

     3)do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

11.Warunkiem uczestniczenia w rokowaniach  jest wpłacenie   najpóźniej  w dniu  7 kwietnia  2014r.  

     zaliczki  w wysokości -5.000 zł. płatnej gotówką na konto:

                                                                Gmina  Mieszkowice

 Bank Spółdzielczy w Chojnie, O/Mieszkowice, Nr 34937010330200047520020002

    Za datę wniesienia zaliczki uznaje się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek

    Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

12.Zaliczka wpłacona przez uczestnika którego oferta zostanie przyjęta, zaliczona zostanie na poczet  

     ceny   nabycia nieruchomości .Jeżeli osoba ustalona  jako nabywca  nieruchomości nie przystąpi

     bez  usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym przez

     sprzedającego, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

     Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona po rokowaniach.

13.Rokowania można przeprowadzić , chociażby wpłynęło jedno zgłoszenie spełniające warunki

     określone w niniejszym ogłoszeniu.

14.Burmistrz Mieszkowic zastrzega prawo zamknięcia rokowań bez wyboru nabywcy  nieruchomości .

 

Informacje dodatkowe

1.W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego kolidujących

    z planowaną inwestycją, nabywca działki dokona ich przełożenia na własny koszt i we

    własnym zakresie w porozumieniu  z ich właścicielem.

2.Nabywca w oparciu o wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego otrzymany od Komisji

    Przetargowej ustala granicę  nieruchomości na własny koszt.

3.Nabywca przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości zobowiązany jest do

   uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.

4.Nabywca przejmuje na siebie obowiązek usunięcia z terenu nieruchomości bezumownych

  użytkowników – w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

5.Koszty notarialne i sądowe ponosi  nabywca nieruchomości,

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach ul.Chopina nr 1 (pok.nr 21-II piętro) tlf. 4145-276 oraz na stronie internetowej - WWW.mieszkowice.pl (BIP)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 28-02-2014 07:17:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 28-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 20-05-2017 20:00:13