Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia 2014r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice.

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art.39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2010 r.Nr 102,poz.651) Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu  11 kwietnia  2014r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice.

1.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej     - Mieszkowice, obr. Nr 2 , działka nr 37/11

    oraz katastru nieruchomości                                      KW – 41831/9

2.Powierzchnia nieruchomości                                     - 5303 m2

3.Opis nieruchomości                                                   - nieruchomość niezabudowana

4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej                 - na teren nieruchomości

   zagospodarowania                               brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

                                                 W studium teren przeznaczony jest pod obiekty produkcyjne.                                         

5.Obciążenia i zobowiązania nieruchomości                 -  brak

6.Forma zbycia nieruchomości                                - sprzedaż w formie rokowań.

7.Cena wywoławcza nieruchomości                        -   52.700 zł. + 23% VAT

8.Warunki płatności                                                  - zostaną uzgodnione w rokowaniach.

9.Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów  -  23.08.2013r. ,8.11.2013r.

10.Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń do udziału w rokowaniach.

    1)zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy złożyć zamkniętej kopercie, w sekretariacie Urzędu

      Miejskiego w  Mieszkowicach  najpóźniej  do dnia   7 kwietnia 2014r., do godziny 1500,

         z opisem na kopercie Rokowania na nabycie działki nr 37/11      

2)zgłoszenie winno zawierać:

       - imię, nazwisko i adres zgłaszającego,

       - datę sporządzenia zgłoszenia,

       - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez

         uwag i zastrzeżeń,

       - proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

     3)do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

11.Warunkiem uczestniczenia w rokowaniach  jest wpłacenie   najpóźniej  w dniu  7 kwietnia  2014r.  

     zaliczki  w wysokości -5.000 zł. płatnej gotówką na konto:

                                                                Gmina  Mieszkowice

 Bank Spółdzielczy w Chojnie, O/Mieszkowice, Nr 34937010330200047520020002

    Za datę wniesienia zaliczki uznaje się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek

    Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

12.Zaliczka wpłacona przez uczestnika którego oferta zostanie przyjęta, zaliczona zostanie na poczet  

     ceny   nabycia nieruchomości .Jeżeli osoba ustalona  jako nabywca  nieruchomości nie przystąpi

     bez  usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym przez

     sprzedającego, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

     Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona po rokowaniach.

13.Rokowania można przeprowadzić , chociażby wpłynęło jedno zgłoszenie spełniające warunki

     określone w niniejszym ogłoszeniu.

14.Burmistrz Mieszkowic zastrzega prawo zamknięcia rokowań bez wyboru nabywcy  nieruchomości .

 

Informacje dodatkowe

1.W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego kolidujących

    z planowaną inwestycją, nabywca działki dokona ich przełożenia na własny koszt i we

    własnym zakresie w porozumieniu  z ich właścicielem.

2.Nabywca w oparciu o wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego otrzymany od Komisji

    Przetargowej ustala granicę  nieruchomości na własny koszt.

3.Nabywca przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości zobowiązany jest do

   uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.

4.Nabywca przejmuje na siebie obowiązek usunięcia z terenu nieruchomości bezumownych

  użytkowników – w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

5.Koszty notarialne i sądowe ponosi  nabywca nieruchomości,

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach ul.Chopina nr 1 (pok.nr 21-II piętro) tlf. 4145-276 oraz na stronie internetowej - WWW.mieszkowice.pl (BIP)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 28-02-2014 07:17:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 28-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 20-05-2017 20:00:13