Zapraszam na obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 18 marca 2014 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach

Zapraszam na obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 18 marca 2014 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1,  sala nr 19, z następującym porządkiem obrad: 

 

I. Sprawy regulaminowe:

         a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

         b/ przyjęcie zmian do porządku  obrad,

         c/ przyjęcie protokołu  obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

                d/ sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic.  

II. Interpelacje radnych. 

III. Debata na temat funkcjonowania gabinetów rehabilitacji na terenie Gminy Mieszkowice:

               - wystąpienie Kierownika Centrum Profilaktyki i Rehabilitacji w Mieszkowicach,

               - wystąpienie Kierownika NZOZ „ VERTEBRON” w Chojnie,

               - dyskusja.  

IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Stypendialnego:

             a/ opinie komisji,

             b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady uchylającej uchwałę Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej  w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice oraz uchwałę Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice:   

             a/ opinie komisji,

             b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice na 2014 rok:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

             c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach w związku ze złożoną rezygnacją:

             a/ / wybór Komisji Skrutacyjnej,

             b/ zapoznanie z zasadami głosowania,

             c/ przeprowadzenie głosowania,

             d/ stwierdzenie odwołania.

XV. Dokonanie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach:

             a/ zgłaszanie kandydatów,

             b/ wybór Komisji Skrutacyjnej,

             c/ zapoznanie z zasadami głosowania,

             d/ przeprowadzenie głosowania,

             e/ stwierdzenie wyboru.

XVI. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt. II.

XVII. Wolne wnioski i zapytania.

                        XVIII.  Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 11-03-2014 09:50:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 11-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 11-03-2014 09:50:52