Zapraszam na obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

Zapraszam na obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej  w Mieszkowicach, która odbędzie się  w dniu 10 kwietnia  2014 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, sala nr 19, z następującym porządkiem obrad:

I Sprawy regulaminowe.

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

      d/ sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic.

II. Interpelacje radnych.

III. Debata w sprawie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach za 2013 rok.

- wystąpienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach,

- dyskusja .

IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, stosowanych przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mieszkowicach:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjecie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie  Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Gminy Mieszkowice na lata 2014-2024:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży:  

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Stypendialnego:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice oraz określenia ich obwodów:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice: 

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice: 

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Moryń porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian  składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach: 

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XX. Odpowiedzi na interpelacje.

XXI. Wolne wnioski i zapytania.

      XXII. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 04-04-2014 10:59:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 04-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 04-04-2014 15:12:15