Zapraszamy na obrady XL sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 roku o godzinie 15.00

Zapraszamy na obrady XL sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się  w dniu 26 czerwca 2014 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, sala nr 19, ul. F. Chopina 1 , z następującym porządkiem obrad:

 

I Sprawy regulaminowe.

       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

         b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

         c/ przyjęcie protokołu obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

         d/ sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic.

II. Interpelacje radnych.

III. Wręczenie listów gratulacyjnych uczniom za zwycięstwo w eliminacjach powiatowych  i zdobycie III miejsca w eliminacjach wojewódzkich XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

IV. Ustanowienie uchwały rady miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli:

- opinie komisji,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjecie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2021:  

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Mieszkowice na lata 2003-2013:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X.  Ustanowienie uchwały rady w sprawie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIX/332/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach:   

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice: 

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami   w sprawie utworzenia Sołectwa Sitno:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnienia „ Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”:

- opinie komisji,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic:

- opinia Komisji Rewizyjnej,

- dyskusja,

- podjecie uchwały.

XVI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013 rok:

- wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

- opinie komisji,

- Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013 rok,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

XVII. Ustanowienie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013 rok:

- uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Panu Andrzejowi Salwie Burmistrzowi Mieszkowic z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013 rok,

- opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do wniosku o udzielenie absolutorium,

- dyskusja,

- głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej,

- podjęcie uchwały.

XVIII. Odpowiedzi na interpelacje.

XIX. Wolne wnioski i zapytania.

XX Zamknięcie obrad. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 23-06-2014 10:45:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 23-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 23-06-2014 10:45:21