Zapraszam na obrady XLII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 11 września 2014 roku o godzinie 14.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach.

Zapraszam na  obrady  XLII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 11 września 2014 roku o godzinie 14.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach, ul. Tadeusza Kościuszki 48, z następującym porządkiem obrad:

I Sprawy regulaminowe.

       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

        b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

        c/ przyjęcie protokołów z obrad XL i XLI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

        d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.      

II.. Interpelacje radnych.

III. Wręczenie uczniom Stypendiów Rady Miejskiej w Mieszkowicach.

IV. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach:

a/ wystąpienie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach,

b/ dyskusja.

V. Informacja z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za I półrocze 2014 roku:

a/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

b/ dyskusja.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zaopiniowania wystąpienia Nadleśniczego Nadleśnictwa Mieszkowice o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie Gminy Mieszkowice, będących w zarządzie Nadleśnictwa Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Sitno:

a/ przedstawienie przez Burmistrza Mieszkowic sprawozdania z przebiegu konsultacji przeprowadzonej w Sołectwie Troszyn, w sprawie utworzenia nowej jednostki pomocniczej- Sołectwo Sitno,  

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach:

a/ przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady MiejskieJ w Mieszkowicach projektu uchwały rady,   

b/ dyskusja,

c/podjęcie uchwały.    

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały rady w sprawie  uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę Nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 września 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego                              w Mieszkowicach

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę Nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 września 2011 roku w sprawie przyjęcia programu Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie w Gminie Mieszkowice na lata 2011-2016:  

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.  

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przekazania skargi Firmy Usługowo-Handlowej „ Mieszko” w Mieszkowicach z dnia 26  września 2014 r.:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały. 

XVI.  Sprawozdanie Burmistrza Mieszkowic z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, dotyczącej projektów uchwał rady w sprawie:

a/przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice, dla terenów w obrębach Zielin, Troszyn, Kamionka,

b/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego, planu zagospodarowania przestrzennego obszaróW w obrębach  Zielin, Troszyn, Kamionka.

XVII. Sprawozdania Burmistrza Mieszkowic z przebiegu konsultacji dotyczącej zmiany granic jednostek pomocniczych, Sołectwa Plany i Osiedla Mieszkowice.

XVIII. Odpowiedzi na interpelacje.

XIX. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mieszkowicach

Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 08-09-2014 10:21:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 08-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 10-09-2014 12:46:51