Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 65/2011 w sprawie ustalenia treści projektu uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach

ZARZĄDZENIE Nr 65/2011

Burmistrza Mieszkowic

z dnia 22 lutego 2011 r.

 

w sprawie ustalenia treści projektu uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach

 

 

Na podstawie art.30 ust.2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ;z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 , poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138 , poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 40, poz. 230) - zarządzam, co następuje:

 

§1.

Ustalam treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2.

Kieruję projekt uchwały, o którym mowa w §1 do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach celem wprowadzenia pod obrady Rady.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

UCHWAŁA NR

Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.159 z późn.zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr  153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162  poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055,Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337;z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,z 2009 roku Nr 52 poz. 420 Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz.142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675;  z 2010 r. Nr 40 poz.230) oraz art.15 ust.1 i 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 roku Nr 95 poz. 613, zm. Dz.U. Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz.1461, Nr 226 poz.1475, z 2009 Nr 215 poz.1674) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

1)      od sprzedaży z zadaszonego stołu, będącego wyposażeniem targowiska – 13,00 zł,

2)      od sprzedaży z pojazdów samochodowych:

a)      osobowych – 17,00 zł,

b)      ciężarowych – 23,00 zł,

3)      od sprzedaży towarów wyłożonych na placu od 1m² zajętej przez towary powierzchni - 3,70 zł;

§2.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez Zakład Usług Komunalnych  Sp.z o.o. w Mieszkowicach.

2. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 90% zainkasowanej kwoty.

§3. Traci moc uchwała Nr XXXI/317/2001 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 listopada 2001 r. (Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 53, poz.1526, zm. Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 27, poz.565).

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

         Na podstawie art.19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do właściwości Rady Miejskiej należy określenie wysokości i zasad poboru opłaty targowej. Dotychczas obowiązująca uchwała z dnia 28 listopada 2001 r., zmieniona uchwałą z dnia 17 lutego 2005 r. określała dzienne stawki opłaty targowej w wysokości    odpowiednio:

-od sprzedaży z urządzeń będących wyposażeniem targowiska (stoły, regały) – 11,00 zł,

-od sprzedaży z pojazdów samochodowych:                                                   

osobowych – 15,00 zł,                                                                                  

ciężarowych – 20,00 zł,                                                                                                        

- zajęcie placu pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży (za 1 m² zajętej powierzchni) – 3,20 zł;                                                                                                                                                               

Przedłożony projekt uchwały koryguje dotychczasowe stawki o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za lata 2006 – 2010, który łącznie wyniósł 13,8% (2006 – 2005 1%, 2007 – 2006 2,5%, 2008 – 2007 4,2%, 2009 – 2008 3,5%, 2010 – 2009 2,6%).                                                                                                                   

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kazimierz Trochim 10-03-2011 11:48:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Trochim 22-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 02-08-2011 13:22:51