Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 15 maja 2015 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2014 r.,poz.518) Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu    15 maja  2015r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice.

 

1.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej     - Mieszkowice, obręb  Nr 1, działka nr 201/5

    oraz katastru nieruchomości                                     KW – 23386/2, ul.Janusza Kusocińskiego nr 1.

2.Powierzchnia nieruchomości                                     - 4730 m2

3.Opis nieruchomości                                                   - nieruchomość zabudowana  budynkiem

   hotelowym wraz z restauracją o powierzchni użytkowej 843 m2  oraz parkiem o powierzchni 2464 m2.

4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej                 - na teren nieruchomości brak jest planu

   zagospodarowania                                                        zagospodarowania  przestrzennego.

                                                           W studium nieruchomość posiada oznaczenie – U - tereny usług.                                          

5.Obciążenia i zobowiązania nieruchomości                 - brak

6.Forma zbycia nieruchomości                                - sprzedaż w formie rokowań.

7.Cena wywoławcza nieruchomości                        -   899.000 zł.

8.Warunki płatności                                                 - zostaną uzgodnione w rokowaniach

9.Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów  - 21.11.2014r.,20.02.2015

10.Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń do udziału w rokowaniach.

    1)zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Urzędu

      Miejskiego w  Mieszkowicach  najpóźniej  do dnia   12 maja  2015r., do godziny 1500,

         z opisem na kopercie Rokowania na nabycie nieruchomości przy ul.Kusocińskiego 1      

2)zgłoszenie winno zawierać:

       - imię, nazwisko i adres zgłaszającego,

       - datę sporządzenia zgłoszenia,

       - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez

         uwag i zastrzeżeń,

       - proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

     3)do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

11.Warunkiem uczestniczenia w rokowaniach  jest wpłacenie   najpóźniej  w dniu 12 maja  2015r.    

    zaliczki w wysokości - 50.000 zł. na konto:

Gmina Mieszkowice

Bank Spółdzielczy w Chojnie, O/Mieszkowice

Nr 34937010330200047520020002

    Za datę wniesienia zaliczki uznaje się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek

    Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

12.Zaliczka wpłacona przez uczestnika którego oferta zostanie przyjęta, zaliczone zostanie na poczet

     ceny  nabycia nieruchomości i nie podlega zwrotowi w razie nie przystąpienia nabywcy do

     zawarcia umowy notarialnej.

     Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócone po rokowaniach.

13.Rokowania można przeprowadzić , chociażby wpłynęło jedno zgłoszenie spełniające warunki

     określone w niniejszym ogłoszeniu.

14.Burmistrz Mieszkowic zastrzega prawo zamknięcia rokowań bez wyboru nabywcy  nieruchomości .

 

                                                 Informacje dodatkowe

1.Uczestnicy rokowań przed przystąpieniem do rokowań składają oświadczenie, że:

  1) zapoznali się z warunkami rokowań i przyjmują te warunki bez uwag i zastrzeżeń,

  2) znany jest im stan techniczny nabywanej nieruchomości i związku z tym nie  wnoszą i nie będą

     wnosić w przyszłości wobec  Gminy Mieszkowice żadnych roszczeń z  tego tytułu,

  3) nie żądają od zbywcy udostępnienia im charakterystyki energetycznej nabywanego budynku,

  4) wyrażają zgodę na bezpłatne utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym oraz nieodpłatne

     udostępnianie do rozgrywek sportowych klubowi sportowemu ”MIESZKO” oraz drużynom z którymi

    ten klub  prowadzi rozgrywki, w terminie do 31 grudnia 2015r. 2 pomieszczeń szatni, pomieszczenia

   magazynu, biura trenera i 2 pomieszczeń łazienek   znajdujących się w części parterowej budynku 

   i w tym celu zawrą z tym klubem sportowym  stosowną umowę na utrzymanie i udostępnianie tych 

   pomieszczeń w terminie 14 dni od daty nabycia nieruchomości.

2.W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego kolidujących

    z planowaną inwestycją, nabywca działki dokona ich przełożenia na własny koszt i we

    własnym zakresie w porozumieniu  z ich właścicielem.

3.Nabywca w oparciu o wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego otrzymany od Komisji

    Przetargowej ustala granicę  nieruchomości na własny koszt.

4.Nabywca przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości zobowiązany jest do

   uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.

5.Nabywca przejmuje na siebie obowiązek usunięcia z terenu nieruchomości bezumownych

  użytkowników – w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

6.Koszty notarialne i sądowe ponosi  nabywca nieruchomości,

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach

ul.Chopina nr 1 (pok.nr 21-II piętro) tlf. 91 4145-276 wew,903 oraz na stronie internetowej

- WWW.mieszkowice.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 04-03-2015 08:36:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 04-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 20-05-2017 20:35:49