Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAKRESY DZIAŁANIA KIEROWNICTWA I REFERATÓW

§ 13 . 1. Za bieżące dostosowywanie zakresów działania do aktualnych potrzeb odpowiadają:

a) Skarbnik w odniesieniu do referatu finansowo-budżetowego i podatków
b) Sekretarz w odniesieniu do pozostałych referatów.
2. Burmistrz zatwierdza przedstawione odpowiednio przez Sekretarza
i Skarbnika zakresy czynności poszczególnych pracowników Urzędu oraz zmiany
do tych zakresów.

§ 14 . Do zakresu działania Burmistrza należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) gospodarowanie mieniem komunalnym,
3) kierowanie Urzędem,
4) wypełnianie obowiązków zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu
i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
5) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej
i udzielanie pisemnych upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania decyzji w jego
imieniu,
6) wydawanie zarządzeń w przypadkach nie cierpiących zwłoki, które podlegają zatwierdzeni
na najbliższej sesji,
7) wykonanie zadań szefa Obrony Cywilnej Gminy,
8) rozpatrywanie skarg i wniosków na działanie pracowników Urzędu,
9) wykonywanie innych czynności zastrzeżonych do właściwości Burmistrza przepisami prawa oraz uchwałami Rady,
10) przygotowywanie projektów uchwał Rady,
11) określenie sposobu wykonywania uchwał,
12) wykonywanie budżetu,
13) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
14) przygotowanie sprawozdań ze swojej działalności,
15) udzielanie kierownikom podległych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej pełnomocnictwa do działania oraz udzielanie zgody na dokonywanie przez nich czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu
16) składanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Gminy.

§ 15 . Do zakresu działania Zastępcy należy w szczególności:

1) wykonanie zadań Burmistrza w czasie jego nieobecności w ramach udzielonych pełnomocnictw,
2) organizowanie współdziałania z jednostkami organizacyjnymi Gminy,
3) pełnienie nadzoru nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
4) pełnienie nadzoru nad referatem Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
5)sprawowanie nadzoru nad referatem Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej.

§ 16 . Do zakresu działania Sekretarza należy zapewnienie sprawnego działania Urzędu, a w szczególności:

1) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad referatem Ogólno-Organizacyjnym i Spraw
Społecznych,
2) nadzór nad dyscypliną pracy w Urzędzie,
3) nadzór nad prawidłową organizacją przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
i wniosków,
4) organizowanie i nadzorowanie sprawnego obiegu dokumentów w Urzędzie,
5) organizacja działalności kontrolnej w Urzędzie oraz kontroli jednostek organizacyjnych
Gminy,
6) inicjowanie i przygotowywanie działań dla usprawnienia funkcjonowania Urzędu w tym
proponowanie zmian w Regulaminie, zakresach czynności pracowników,
7) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu oraz
szkoleń pracowników Urzędu,
8) nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy Urzędu,
9) organizacja i planowanie pracy w urzędzie, usprawnianie pracy i właściwa realizacja
rocznego programu działania Urzędu,
10) wykonywanie spraw w imieniu Burmistrza w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
11) wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza.

§ 17 . Do zadań Skarbnika (głównego księgowego budżetu) należy:

1) prowadzenie spraw ekonomiczno-finansowych Gminy,
2) kierowanie pracami nad przygotowywaniem projektów budżetu Gminy i sprawozdań
z jego wykonania oraz projektów uchwał około budżetowych,
3) organizacja i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowych,
4) kontrola wewnętrzna w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy pod względem
finansowym,
5) kierowanie pracą referatu finansowo-budżetowego i podatków.

§ 18 . Do zadań kierowników referatów należy zapewnienie należytej organizacji pracy, sprawnego wykonywania zadań należących do referatu, a w szczególności:

1) przygotowywanie i opracowywanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach należących do kompetencji referatu,
2) planowanie i organizowanie pracy referatu,
3) dokonywanie podziału czynności pracownikom referatu,
4) zapewnienie dyscypliny w referacie,
5) opracowywanie uchwał i materiałów na sesje Rady,
6) opracowywanie sprawozdań i informacji z realizacji uchwał w zakresie ustalonym przez Radę ,
7) uczestniczenie na polecenie Burmistrza w sesjach Rady, posiedzeniach Komisji.

§ 19 . Do wspólnych zadań referatów Urzędu należy:

1) organizowanie wykonania i wdrażania zadań określonych w aktach prawnych dotyczących samorządu gminnego, uchwałach Rady, zarządzeniach i decyzjach Burmistrza,
2) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w budżecie Gminy oraz planach wieloletnich i strategii rozwoju miasta i gminy,
3) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi, określonymi w budżecie na realizację zadań merytorycznych, w tym również przestrzegania dyscypliny budżetowej,
4) rozpatrywanie skarg dotyczących pracy referatu, badanie ich zasadności, analizowanie źródeł i przyczyn powstania, podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe ich załatwienie, przygotowanie propozycji odpowiedzi na skargi oraz przyjmowanie interesantów w sprawach skarg,
5) przestrzeganie zasad prawidłowej obsługi interesantów oraz zapewnienie terminowego załatwiania wpływających do referatu spraw,
6) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie Gminy w zakresie realizacji zadań merytorycznych referatu,
7) opracowywanie sprawozdawczości statystycznej i innych prac statystycznych, zapewniając zgodność sprawozdań ze stanem faktycznym,
8) przygotowywanie okresowych analiz, informacji, ocen i sprawozdań wynikających z merytorycznej działalności referatu na potrzeby Burmistrza,
9) przestrzeganie przepisów z zamówień publicznych,
10) realizacja zadań dotyczących dostępu do informacji publicznej, w tym informacji wymaganych w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu gminy.

§ 20 . Do zakresu działania Referatu Ogólno-Organizacyjnego i Spraw Społecznych należy:

1) zapewnienie prawidłowej organizacji i sprawnego funkcjonowania Urzędu,
2) zapewnienie właściwych warunków pracy Urzędu i w Urzędzie,
3) prowadzenie spraw z zakresu kadr i szkoleń pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
4) prowadzenie rejestru ogólno-organizacyjnych zarządzeń Burmistrza,
5) zapewnienie zaopatrzenia materialnego i technicznego, w tym materiałów i pomocy biurowych, druków, zakupu sprzętu oraz maszyn i urządzeń biurowych oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji,
6) prowadzenie gospodarki odzieżą ochronną, roboczą,
7) prowadzenie spraw związanych z zamawianiem pieczęci i tablic urzędowych,
8) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem mienia w Urzędzie,
9) zapewnienie estetycznego utrzymania pomieszczeń biurowych w Urzędzie oraz nadzór nad pracą pracownika gospodarczego,
10) wykonywanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Burmistrza i obsługą delegacji,
11) przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej do Urzędu,
12) przyjmowanie do protokołu skarg i wniosków zgłaszanych przez obywateli,
13) prowadzenie rejestru kancelaryjnego skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz opracowywanie okresowych informacji i analiz o sposobie ich załatwienia,
14) przyjmowanie i nadawanie faksów, obsługa centrali,
15) przekazywanie właściwym referatom zadekretowanej przez Burmistrza lub Sekretarza Gminy korespondencji,
16) prowadzenie praktyk uczniowskich,
17) wydawanie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu byłym pracownikom Urzędu oraz zlikwidowanych instytucji, których akta osobowe znajdują się w Urzędzie,
18) współpraca z Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania w ramach prac interwencyjnych oraz naboru do pracy,
19) nadzór nad całością prac związanych z komputeryzacją i informatyzacją urzędu,
20) planowanie i koordynowanie działań w zakresie dostępności i właściwego poziomu usług medycznych,
21) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem i planowanie rozwoju bazy dla sportu,
22) współdziałanie z instytucjami kultury z zakresie upowszechniania kultury w gminie,
23) prowadzenie rejestru instytucji kultury.

§ 21 . Do zakresu działania Referatu Finansowo-Budżetowego i Podatków należy:

1) opracowywanie projektu budżetu:
a) przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie przygotowania projektu budżetu,
b) kompletowanie materiałów źródłowych do sporządzenia projektu budżetu,
c) przygotowanie projektu budżetu,
d) przygotowanie projektów uchwał Rady w sprawach zatwierdzenia budżetu,
e) przygotowanie układu szczegółowego wykonania budżetu dla jednostek i zakładów budżetowych realizujących jego wykonanie,
f) przygotowywanie informacji z realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych,
2) prowadzenie pełnej obsługi księgowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,
3) prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów budżetowych oraz spraw związanych
z obsługą finansową pożyczek i kredytów,
4) prowadzenie obsługi księgowej zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji
rządowej,
5) sporządzanie sprawozdań finansowych,
6) przygotowywanie projektów uchwał budżetowych w zakresie zmian budżetowych
podatków i opłat,
7) kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej w zakresie gospodarki finansowej,
8) wymiar i pobór podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od posiadania psów,
9) przygotowywanie decyzji w sprawie udzielania ulg w zakresie podatku rolnego i od
nieruchomości,
10) prowadzenie kontroli w celu ustalenia prawidłowych podstaw opodatkowania,
11) wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu, stanie zaległości, dochodowości z gospodarstw
rolnych i użytkach rolnych,
12) prowadzenie spraw podatkowych i egzekucji należności z tego tytułu,
13) obsługa finansowo-księgowa Urzędu w zakresie:
a) dochodów budżetowych,
b) wydatków budżetowych,
c) funduszy celowych,
d) środków specjalnych,
e) rachunków inwestycyjnych i lokat zabezpieczających oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,
f) pobór i ewidencja opłaty skarbowej,
g) prowadzenie księgowości i płac Urzędu,
14) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie realizacji budżetu,
15) w zakresie kontroli:
a) udzielanie instruktażu jednostkom podległym i nadzorowanym przez gminę w zakresie:
1/ prawidłowej interpretacji przepisów prawnych oraz doradztwo w zakresie
praktycznego ich stosowania w bieżącej gospodarce finansowej,
2/ opracowywanie zarządzeń wewnętrznych i instrukcji w sprawach finansowych
z uwzględnieniem specyfikacji i potrzeb jednostek,
b) sporządzanie informacji o udzielonych instruktażach,
c) ocena realizacji dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych w świetle zatwierdzonego planu finansowego,
d) przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych objętych budżetem w zakresie gospodarki finansowej pod kontem formalno-prawnym,
e) nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych gminie jednostek organizacyjnych, a w szczególności:
1/ składanie propozycji do planów kontroli
2/ sporządzanie protokołów kontroli
3/ przygotowywanie wniosków o ukaranie w razie naruszenia dyscypliny
budżetowej,
f) analiza wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu.
16) ewidencja księgowa zadań realizowanych przez gminę z dofinansowaniem środków
finansowych z funduszy strukturalnych
17) rozliczanie finansowe zadań jak w pkt 16 / opisy faktur, klasyfikacja wydatków
strukturalnych, wnioski o płatność /
18) prowadzenie dokumentacji finansowej zadań
19) współpraca z instytucjami pośredniczącymi w realizacji zadań
20) przygotowanie oraz realizacja umów o prefinansowanie zadań
21) opracowanie procedur wewnętrznych obiegu dokumentów finansowych przepływów
finansowych dla realizacji projektów oraz planów kont dla nich
22) sporządzanie końcowych raportów finansowych wraz z bilansem końcowym oraz
sprawozdania finansowe z realizacji projektów .

§ 22 . Do zakresu działań Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej należy:

1) zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
2) nabywanie na własność gminy nieruchomości służących wykonaniu zadań własnych,
3) zamiany nieruchomości,
4) przekazywanie sołectwom składników majątkowych gminy,
5) wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,
6) oddawanie nieruchomości gminnych w zarząd, użyczenie lub dzierżawę komunalnym
jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
7) aktualizacja opłat rocznych z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego,
8) naliczenie opłat adiacenckich,
9) wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości,
10) administrowanie ogrodami działkowymi,
11) komunalizacja nieruchomości,
12) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków na potrzeby własne,
13) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
14) nabywanie przez użytkowników wieczystych praw własności nieruchomości,
15) prace geodezyjno-kartograficzne oraz wyceny nieruchomości a także odbioru tych prac
od wykonawców,
16) podziały nieruchomości,
17) rozgraniczenia nieruchomości,
18) składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych i wprowadzanie w nich zmian,
19) prowadzenie numeracji i nazewnictwa ulic, placów, nadawanie numerów budynków,
20) nadzór nad prawidłowym funkcjonowanie targowisk, przygotowywanie projektów uchwał
dotyczących stawek opłaty targowej,
21) wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,
22) podejmowanie działań w razie podejrzenia zachorowania zwierząt na chorobę zakaźną,
23) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne,
24) prawa łowieckiego – prowadzenie mediacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów
o wysokość odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną, opiniowanie
rocznych planów łowieckich,
25) gospodarka leśna,
26) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,
wymierzanie opłat i kar za samowolne ich usuwanie,
27) sporządzanie szacunków plonów i zbiorów roślin sadowniczych, warzywniczych
i podstawowych płodów rolnych,
28) prowadzenie wykazów indywidualnych gospodarstw rolnych i działek rolnych,
29) przeprowadzanie spisów rolnych,
30) współdziałanie z jednostkami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa i rozwoju
wsi,
31) utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych w tym zwłaszcza w ramach
spółek wodnych,
32) ewidencja działalności gospodarczej,
33) współdziałanie i pomoc podmiotom gospodarczym zwłaszcza w części dotyczącej
wdrażania nowych inicjatyw gospodarczych,
34) współpraca przy opracowywaniu programów dotyczących uzyskania środków z funduszy
zagranicznych,
35) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
36) wydawanie zezwoleń na umieszczanie reklam,
37) wykonywanie zadań zleconych i powierzonych w ramach zawartych porozumień,
38) ochrona przeciwpowodziowa,
39) realizowanie zadań i postanowień w zatwierdzonych i przyjętych do wykonania
wnioskach unijnych w zakresie dotyczącym referatu.

§ 23 . Do zakresu działania Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska należy:

1) opracowywanie Wieloletnich Planów Inwestycyjnych oraz planów rocznych,
2) wdrażanie postępowania związanego z realizacją rocznych planów inwestycyjnych,
3) przygotowywanie terenów pod zabudowę – uzbrajanie ich zgodnie z opracowanymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz zapotrzebowaniem mieszkańców,
4) wnioskowanie o dotacje celowe, subwencje z jednostek pozabudżetowych,
5) sporządzanie rocznych rozliczeń finansowo rzeczowych pozyskanych środków pozabudżetowych - inwestycji w toku i zrealizowanych,
6) sporządzanie inwentaryzacji inwestycji w toku,
7) przygotowanie i koordynacja prac związanych z opracowywaniem i realizacją planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy,
8) prowadzenie ewidencji obowiązujących na terenie miasta i gminy opracowań planistycznych,
9) przygotowywanie na wniosek zainteresowanych wypisów i wyrysów z obowiązujących na terenie gminy opracowań planistycznych,
10) współdziałanie z administracją rządową w zakresie nadzoru urbanistyczno architektonicznego i budowlanego,
11) opracowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu po uprzednim przeprowadzeniu rozpraw administracyjnych,
12) sporządzanie oceny skutków wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu po rozprawie administracyjnej,
opracowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego,
13) opracowanie Programów Ochrony Środowiska dla miasta i gminy,
14) bieżąca realizacja opracowanego Programu,
15) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji Programu Ochrony Środowiska,
16) prowadzenie dokumentacji stanu przyrody, w tym:
1/ ewidencja pomników przyrody,
2/ ewidencja dzikich wysypisk śmieci i ich likwidacja,
3/ ewidencja studni kopanych i głębinowych,
4/ ewidencja emisji zanieczyszczeń,
5/ ewidencja zbiorników bezodpływowych,
17) naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
18) kontrola w zakresie utrzymania czystości w mieście i gminie,
19) opracowywanie dokumentacji związanej z uczestnictwem gminy w konkursach ekologicznych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, krajowym,
20) rozdysponowywanie środków finansowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
21) koordynowanie działań związanych z podnoszeniem świadomości ekologicznej mieszkańców gminy – konkursy ekologiczne w szkołach, akcje sprzątanie świata, itp.,
23) sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony środowiska,
24) opracowywanie planów remontów, modernizacji i bieżącego utrzymania dróg,
25) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
26) koordynacja działalności w zakresie budowy i utrzymania przystanków i zatok
autobusowych ,
27) współpraca z Zarządami Dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w zakresie
zarządzania tymi drogami,
28) przeprowadzanie kontroli naruszania pasów drogowych dróg gminnych i egzekwowanie
przywrócenia ich do stanu pierwotnego,
29) roczne przeglądy dróg i ulic na terenie miasta i gminy oraz bieżące uzupełnianie
oznakowania pionowego i poziomego,
30) przygotowywanie wniosków w sprawie dofinansowania remontów i modernizacji dróg
gruntowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
31) remonty dróg gruntowych oraz rozliczanie przyznanych dotacji z FOGR,
32) sporządzanie rozliczeń finansowo rzeczowych OT,
33) wykonywanie inwentaryzacji robót w toku w zakresie drogownictwa,
34) weryfikacja kalkulacji stawek za 1 m3 wody, nieczystości stałych i płynnych
przedkładana przez zarządców sieci i urządzeń komunalnych na terenie miasta i gminy,
35) kontrola stanu utrzymania hydrantów p-poż. na terenie miasta i gminy,
36) dbałość o rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie
z zapotrzebowaniem społeczności,
37) kontrola prawidłowości odprowadzania nieczystości płynnych oraz gromadzenia
nieczystości stałych przez mieszkańców miasta i gminy,
38) koordynacja i nadzorowanie jednostek poległych w zakresie gospodarki wodno ściekowej
i gospodarki odpadami,
39) sprawozdawczość statystyczna w zakresie wodociągów kanalizacji, gospodarki odpadami,
40) opracowywanie wieloletnich i rocznych planów nasadzeń drzew i krzewów, bylin
oraz trwałego zagospodarowywania terenów komunalnych,
41) koordynacja i nadzorowanie działań jednostki podległej ZUK - związanych z :
1/ realizacją opracowanych planów wieloletnich,
2/ realizacją opracowanych planów rocznych,
3/ bieżącą konserwacją i pielęgnacją komunalnych terenów zielonych na terenie miasta
i gminy,
4/ bieżącą aktualizacją ewidencji terenów zielonych – metryczki,
42) współdziałanie z PKP w zakresie utrzymania czystości i porządku na stacji i terenach
stanowiących własność kolei
43) współdziałanie z PKS w zakresie utrzymania ciągłości połączeń zgodnie z oczekiwaniami
mieszkańców miasta i gminy,
44) utrzymywanie w należytym stanie technicznym przystanków PKS na terenie miasta
i gminy,
45) współdziałanie z TP w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym sieci
telekomunikacyjnych oraz rozbudowy sieci w zakresie zgodnym z oczekiwaniami
mieszkańców miasta i gminy,
46) współdziałanie z ZE w zakresie bieżącej eksploatacji oraz rozbudowy sieci energetycznej,
a także punktów świetlnych na terenie miasta i gminy w zakresie zgodnym z zawartą
umową i oczekiwaniami mieszkańców miasta i gminy,
47) sporządzanie rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej obiektów będących
w administracji Urzędu,
48) sporządzanie rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej pobranej do oświetlania
dróg i ulic w mieście i gminie z podziałem na poszczególnych zarządców dróg przy
których znajdują się punkty świetlne,
49) sprawowanie nadzoru i koordynacja prac porządkowo pielęgnacyjnych,
50) sprawowanie nadzoru nad zakładem administrującym cmentarz komunalny w zakresie
prowadzenia ewidencji zmarłych, pobierania opłat za miejsce na grób, wjazd na cmentarz,
ustawienie nagrobka, pobór wody,
51) sporządzanie wniosków o dotację na utrzymanie cmentarza,
52) sprawowanie nadzoru i koordynacja prac w zakresie utrzymania cmentarza
oraz wykonywania prac remontowo zabezpieczających,
53) rozliczanie przyznanych dotacji w zakresie rzeczowo finansowym,
54) współdziałanie z Państwową Służbą Ochrony Zabytków w zakresie sprawowania nadzoru
konserwatorskiego,
55) ewidencjonowanie obiektów objętych ochroną konserwatorską,
56) działania zmierzające do pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację
remontów kapitalnych i bieżących obiektów objętych ochroną konserwatorską,
57) prowadzenie ewidencji wniosków o przydział i zamiany lokali komunalnych,
58) współdziałanie ze Społeczną Komisją Mieszkaniową w zakresie kwalifikacji osób
uprawnionych do przydziału lokalu na podstawie złożonych wniosków – ankiet,
59) sporządzanie list przydziału i zamian lokali komunalnych,
60) współdziałanie z zarządcą zasobów komunalnych w zakresie ustawy o ochronie praw
Lokatorów,
61) współpraca z Referatem ds. Funduszy Unijnych i Promocji w zakresie
przygotowania i rozliczania projektów unijnych, a w szczególności:
a) planowania zadań do sfinansowania ze środków pomocowych,
b) przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej i pozwoleń na budowę ,
c) ogłaszania przetargów na wykonawstwo zgodnie z obowiązującymi procedurami,
d) odbioru wykonanych zadań pod względem budowlanym i merytorycznym.


§ 24 . Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego (sprawy obywatelskie) należy:

1) prowadzenie rejestracji stanu cywilnego,
2) wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
3) załatwianie spraw konsularnych związanych z działalnością USC,
4) współpraca z sądami i innymi organami w zakresie rejestracji stanu cywilnego, a w szczególności wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
5) wykonywanie zadań określonych w ustawie o orderach i odznaczeniach a w szczególności występowanie o nadanie medali „za długoletnie pożycie małżeńskie”,
6) wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
7) prowadzenie spraw związanych z obywatelstwem,
8) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem zbiórek publicznych, zgromadzeń,
9) prowadzenie spraw w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych,
10) prowadzenie spraw związanych z repatriacją,
11) prowadzenie spraw z zakresu realizacji ustawy o ochronie informacji niejawnych,
12) przeprowadzenie powszechnego spisu ludności.
13) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
14) prowadzenie bazy ewidencji ludności oraz jej aktualizacja w oparciu o akta stanu cywilnego,
15) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
16) prowadzenie ewidencji i spraw związanych z pobytem cudzoziemców na terenie gminy,
17) prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców,
18) tworzenie rejestru wydawanych dowodów osobistych,
19) wydawanie zaświadczeń w oparciu o dokumenty z kart osobowych mieszkańców oraz teczek dowodowych,
20) organizowanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
21) prowadzenie oraz aktualizacja dokumentacji kancelarii tajnej,
22) wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony określonych w ustawach,
23) organizowanie wykonania przez jednostki organizacyjne gminy zadań szczegółowych obrony cywilnej oraz trybu ich realizacji,
24) udział w przygotowaniu poboru i jego przeprowadzenie,
25) kompletowanie i opiniowanie podań w sprawie odroczenia zasadniczej służby wojskowej,
26) tworzenie formacji obrony cywilnej,
27/ prowadzenie akcji kurierskiej,
28/ prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych.

§ 25 . Do zakresu działania Referatu ds. Obsługi Organów Gminy i Współdziałania z
Jednostkami Pożytku Publicznego należy:

1. Obsługa organizacyjno-techniczna organów gminy na zasadach określonych w statucie
gminy, w tym:
1) wykonywanie czynności związanych z planowaniem pracy organów gminy,
2) sporządzanie harmonogramów prac przygotowawczych do sesji,
3) sporządzanie projektów uchwał w sprawach regulaminowych i organizacyjnych,
4) sporządzanie sprawozdań i informacji z działalności organów,
5) kompletowanie i przekazywanie członkom organów materiałów na posiedzenia,
6) gromadzenie wniosków organów stanowiących jednostek pomocniczych, jednostek
organizacyjnych gminy, radnych, organizacji pozarządowych, obywateli do projektu
budżetu gminy na zasadach określonych w procedurze uchwalania budżetu,
7) sporządzanie całościowej dokumentacji z posiedzeń organów,
8) realizacja uchwał,
9) ogłaszanie przepisów prawa miejscowego oraz innych aktów organów gminy
podlegających publikacji z mocy prawa,
10) przekazywania uchwał organom nadzoru nad działalnością gminną,
11) kompletowanie dokumentacji dotyczącej skarg obywateli rozpatrywanych przez organ
stanowiący gminy,
12) zapewnienie jawności gospodarki finansowej gminy.
2. Obsługa organizacyjno-techniczna stałych komisji rady, w tym:
1) wykonywanie czynności związanych z planowaniem pracy komisji,
2) sporządzanie terminarzy posiedzeń,
3) przekazywanie członkom komisji materiałów na posiedzenia,
4) organizowanie działalności kontrolnej komisji,
5) sporządzanie całościowej dokumentacji z posiedzeń komisji,
6) realizacja opinii i wniosków komisji.
3. Prowadzenie dokumentacji komisji doraźnych powoływanych przez organ stanowiący
gminy.
4. Obsługa radnych i przewodniczącego rady, w tym:
1) organizowanie spotkań radnych z wyborcami i dyżurów radnych,
2) realizacja wniosków i interpelacji radnych, wniosków przyjętych do realizacji na spotkaniach z wyborcami i dyżurach radnych,
3) prowadzenie spraw związanych z ochroną prawną oraz zmianami mandatowymi radnych,
4) organizacja szkoleń radnych,
5) gromadzenie oświadczeń o stanie majątkowym radnych ,
6) rozliczanie diet radnych.
5. Obsługa kancelaryjna organów gminy, w tym:
1) prowadzenie korespondencji rady oraz komisji rady,
2) prowadzenie centralnych rejestrów uchwał organów samorządu gminnego
3) prowadzenie rejestrów wynikających z przepisów szczególnych oraz statutu gminy:
a) rejestr aktów prawa miejscowego,
b) interpelacji i wniosków radnych,
c) rejestr opinii i wniosków komisji.
d) rejestr klubów radnych.
e) rejestr zarządzeń Burmistrza.
6. Obsługa organizacyjna i kontrolna jednostek pomocniczych gminy, w tym:
1) sporządzanie projektów statutów jednostek pomocniczych,
2) współdziałanie w zakresie organizacji zebrań organów stanowiących jednostek pomocniczych,
3) wykonywanie czynności związanych z pełnieniem nadzoru przez organy gminy w zakresie określonym w ustawie o samorządzie gminnym, oraz statutach jednostek,
4) opiniowanie projektów uchwał stanowiących przepisy prawa miejscowego i innych projektów wynikających ze statutów jednostek,
5) realizacja uchwał i wniosków organu stanowiącego jednostek pomocniczych,
6) współdziałanie z sołtysami w zakresie narad i szkoleń.
7. Udostępnianie do publicznego wglądu dokumentów wynikających z wykonywania zadań
publicznych przez organy gminy na zasadach określonych w ustawie o dostępie
do informacji publicznej oraz statucie gminy.
8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przynależności gminy do związków i stowarzyszeń.
9. Realizacja zadań zleconych z zakresu przeprowadzania wyborów i referendów lokalnych.
10. Organizacja referendów gminnych na zasadach określonych w ustawie o referendum
gminnym.
11. Przeprowadzanie konsultacji społecznych w sprawach wynikających z przepisów ustawy
o samorządzie gminnym, statutu gminy oraz statutów jednostek pomocniczych gminy.
12. Przygotowanie organizacyjne i techniczne wyboru ławników.
13. Prowadzenie archiwum Urzędu,
14. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi.

§ 26. Do zakresu działania Referatu ds. Funduszy Unijnych i Promocji należy:

1. Pozyskiwanie informacji o możliwościach finansowania inwestycji, remontów
i przedsięwzięć o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym ze środków
unijnych i innych źródeł zewnętrznych.
2. Współudział w planowaniu zadań finansowanych ze środków zewnętrznych.
3. Przygotowywanie i składanie wniosków o dotacje unijne i z innych źródeł
zagranicznych.
4. Monitorowanie realizacji przyjętych projektów i raportowanie o ich przebiegu
i wskaźnikach zgodnie z zasadami instytucji wdrażających i pośredniczących,
5. Promocja projektów zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
6. Współpraca z referatami merytorycznymi w zakresie przygotowania niezbędnych
dokumentów do przygotowania wniosków i ich rozliczania. W tym wniosków opłatność.
7. Opracowywanie materiałów reklamowych i informacyjnych o gminie, udział w targach
promocyjnych i turystycznych.
8. Wykonywanie zadań zleconych i powierzonych w ramach zawartych porozumień,
finansowanych ze środków pomocowych.
9. Umożliwianie, za pośrednictwem Centrum Informacji Turystycznej,
osobom bezrobotnym, absolwentom szkół średnich i wyższych korzystania z internetu,
celem zdobycia informacji dotyczących:
a/ możliwości aktualnych ofert pracy w kraju i zagranicą
b/ możliwości uzyskania funduszy unijnych na realizację inicjatyw gospodarczych
c/ sporządzania dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się o pracę.
, 10. Koordynowanie współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi
i innymi podmiotami. Organizowanie spotkań, zapewnienie tłumaczenia,
prowadzeni wymaganej dokumentacji.
11. Zbieranie i udzielanie turystom informacji dotyczących:
a/ bazy noclegowej i turystycznej,
b/ infrastruktury turystycznej w gminie,
c/ agroturystyki i turystyki weekendowej,
d/ tras rowerowych,
e/ imprez kulturalnych i sportowych.
12. Organizowanie szkoleń i doradztwo z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych
dla pracodawców i stowarzyszeń.
13. Organizowanie imprez okolicznościowych i świąt patriotycznych na terenie gminy.
14. Współpraca z innymi podmiotami (MGOK, sołectwa, szkoły) w zakresie
organizowania imprez o charakterze kulturalnym i sportowym.
15. Prowadzenie witryny internetowej gminy, aktualizowanie informacji o bieżących
wydarzeniach, aktualizowanie i umieszczenia w bip wymaganych informacji
we współpracy z pozostałymi referatami.
16. Przygotowywanie i druk kwartalnych biuletynów informacyjnych o wydarzeniach
bieżących w gminie, podatkach i budżecie.

§ 27 . Do zakresu działania Pełnomocnika ds. patologii społecznej należy:

1. Prowadzenie działań profilaktycznych na terenie miasta i gminy w zakresie
przeciwdziałania patologiom społecznym, współpraca z rodzinami osób uzależnionych
od alkoholu oraz Poradnią Odwykową i Sądem.
2. Koordynacja działań Miejsko-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych; przygotowanie i prowadzenie posiedzeń.
3. Opracowywanie wraz z Komisją Miejsko-Gminną programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
4. Kontrola realizacji Programu oraz składanie z niej sprawozdań i informacji dla Rady.
5. Udział w sesjach rady w przypadku omawiania przedmiotowych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 18-05-2011 11:52:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 18-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 18-03-2015 12:13:01