Informacja dotycząca sposobu składania petycji do Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

Dnia 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195). Ustawa określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

 Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej "podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:

  • publicznym;
  •  podmiotu wnoszącego petycję;
  •  podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja powinna zawierać:

1/ oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję;

2/ wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby  podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3/ wskazanie adresata petycji;

4/ określenie przedmiotu petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1. Ustawy o petycjach.

Ustawa dopuszcza, oprócz pisemnej formy petycji, także składanie jej drogą elektroniczną. O tym, czy pismo jest petycją, decydować ma treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna. Jeśli w ciągu miesiąca od otrzymania ma petycji napływać będą kolejne dotyczące tej samej sprawy, podmiot, do którego są kierowane, może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji. Petycja składana w formie pisemnej musi być podpisana.

Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej skan petycji, datę jej złożenia oraz - po wcześniejszym wyrażeniu zgody - imię i nazwisko lub nazwę podmiotu składającego petycję.

Petycja podlega rozpatrzeniu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Załączniki do pobrania

1 Ustawa_z_dnia_11_lipca_2014_r__o_petycjach__Dz__U__poz__1195_.pdf (PDF, 20KB) 2015-09-09 11:52:25 291 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 09-09-2015 10:04:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 09-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 09-09-2015 11:52:25