Zapraszam na obrady XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 26 listopada 2015 roku.

Zapraszam na obrady XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu  26 listopada 2015 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, sala nr 19, ul. F. Chopina 1, z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z obrad X i XI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.                                              

II. Interpelacje radnych.  

III. Debata nad informacją z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za I półrocze 2015 r.

a/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

b/ opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,

c/ dyskusja.                                                                                                                                                          

IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok:

 a/ opinie komisji,

 b/ dyskusja,

 c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku                                      

od nieruchomości:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.                                                                                                                   

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie opłaty od posiadania psów:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wzoru deklaracji, informacji, danych o nieruchomościach i o zwolnieniach podatkowych:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaleceń i wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie działalności świetlic wiejskich oraz jednostek OSP działających na terenie Gminy Mieszkowice:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,                                                                                                                                            
c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czelinie:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie:

a/ stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/335/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/251/09  Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 września 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/80/2011 roku  Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 września 2011 roku w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieszkowicach :

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 7 lat w trybie bezprzetargowym na grunty stanowiące własność Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XXI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w uchwale rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2015 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XXII. Przedstawienie informacji o złożonych  przez osoby zobowiązane oświadczeniach majątkowych.

XXIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

XXIV. Wolne wnioski i zapytania.

XXV. Zamknięcie obrad sesji.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 16-11-2015 10:09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 16-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 19-11-2015 09:54:19