Zapraszam na obrady XV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach które odbędą się w dniu 10 marca 2016 roku

Zapraszam na obrady XV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu  10 marca 2016 roku o godzinie 14.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach, ul. Kościuszki 48, z następującym porządkiem obrad:

 

I. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.

II. Interpelacje radnych.  

III. Wręczenie uczniom stypendium Rady Miejskiej w Mieszkowicach.

IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie Programu opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt dla Gminy Mieszkowice na 2016 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieszkowice na lata 2016 – 2020”.:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie poparcia stanowiska Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie utrzymania spójności terytorialnej Województwa Zachodniopomorskiego:

a/opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach:

a / stanowisko Komisji Rewizyjnej,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach w przedmiocie obowiązku zachowania tajemnicy uzyskanych informacji:

a / stanowisko Komisji Rewizyjnej,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach w przedmiocie pomocy finansowej na zakup leków:

a / stanowisko Komisji Rewizyjnej,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016.

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

XIX. Wolne wnioski i zapytania.

XX. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 04-03-2016 08:47:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 04-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 24-03-2016 17:40:03