Zapraszam na obrady XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 16 czerwca 2016 roku

Zapraszam na obrady XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 16 czerwca 2016 roku o godzinie 12.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach, ul. Kościuszki 48, z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy regulaminowe:

       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

       b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

       c/ przyjęcie protokołu z obrad XVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej                                         

           w Mieszkowicach,             

             d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.     

II. Interpelacje radnych.

III. Wręczenie nagród dla uczniów za osiągnięcia w konkursach muzycznych oraz wręczenie podziękowań za bohaterską postawę.

IV. Debata nad  sprawozdaniem o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie Gminy Mieszkowice za 2015 rok:

a/ wystąpienie  Kierownika Posterunku Policji Moryń - Mieszkowice,

b/ dyskusja.

V. Debata nad sprawozdaniem z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury       

w Mieszkowicach za 2015 rok:

a/ wystąpienie Dyrektora MGOK,

b/ dyskusja.

VI. Debata nad oceną zasobów pomocy społecznej:

a/ wystąpienie Kierownika OPS,

b/ dyskusja.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie  przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015:

a/ przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu kontroli w zakresie wykorzystania środków finansowych,

b/ opinie komisji,

c/ dyskusja,

d/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2016 r:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie sprawozdania finansowego oraz  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2015 r.:

a/wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

b/ opinie komisji,

c/opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice,

d/ dyskusja,

e/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2015 rok:

a/ uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Panu Andrzejowi Salwie Burmistrzowi Mieszkowic z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2015 rok,  

b/opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do wniosku o udzielenie absolutorium,  

c/ dyskusja,

d/ głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej,

e/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mieszkowice na lata 2016 – 2020:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu na realizację w 2016 roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w Statucie Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016- 2019:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

      XIX. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

      XX. Wolne wnioski i zapytania.

      XXI. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 07-06-2016 10:30:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 07-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 07-06-2016 10:30:53