Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 2 września  2016r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim odbędą się  rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w budynku nr 1A, przy ul.J.Korczaka

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2015 r.,poz.1774) Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu   2 września  2016r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się  rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w budynku nr 1A, przy ul.J.Korczaka.

 

1.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej     - Mieszkowice, obręb  Nr 2, działka nr 118/3

    oraz katastru nieruchomości                                     KW – SZ1Y/00039053/4, ul.J.Korczaka nr 1A.

2.Powierzchnia nieruchomości                                     - 6035 m2

3.Opis nieruchomości                                                   -  przedmiotem sprzedaży jest lokal

   niemieszkalny(użytkowy) nr 21, o powierzchni użytkowej – 167,03 m2, znajdujący się

   w  części podpiwniczonej budynku położonego w Mieszkowicach przy ul.J.Korczaka, wraz

   z  jego udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu do 608/10000 części.

4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej                 - na teren nieruchomości brak jest planu

   zagospodarowania                                                        zagospodarowania  przestrzennego.

                           Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności o charakterze nieuciążliwym.                                          

5.Obciążenia i zobowiązania nieruchomości                - zarząd nieruchomością wspólną

   sprawowany  jest przez uprawnionego zarządcę.

6.Forma zbycia nieruchomości                                -  sprzedaż w formie rokowań.

7.Cena wywoławcza nieruchomości                        -   33.000 zł. + 23% podatek VAT

8.Warunki płatności                                                 - zostaną uzgodnione w rokowaniach.

9.Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów  - 30.11.2015r.,8.01.2016r.,19.02.2016r., 

    i rokowań                                                                     25.03.2016r., 13.05.2016r., 1.07.2016r.

10.Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń do udziału w rokowaniach.

    1)zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Urzędu

      Miejskiego w  Mieszkowicach, najpóźniej  do dnia   29 sierpnia  2016r., do godziny 1500,

         z opisem na kopercie Rokowania na nabycie lokalu przy ul.J.Korczaka nr 1A      

    2)zgłoszenie winno zawierać:

       - imię, nazwisko i adres zgłaszającego,

       - datę sporządzenia zgłoszenia,

       - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez

         uwag i zastrzeżeń,

       - proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

     3)do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

11.Warunkiem uczestniczenia w rokowaniach  jest wpłacenie  najpóźniej  w dniu 29 sierpnia  2016r.    

     zaliczki w wysokości - 3.000 zł. na konto:

Gmina Mieszkowice

Bank Spółdzielczy w Chojnie, O/Mieszkowice

Nr 34937010330200047520020002

    Za datę wniesienia zaliczki uznaje się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek

    Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

12.Zaliczka wpłacona przez uczestnika którego oferta zostanie przyjęta, zaliczona zostanie na poczet

     ceny  nabycia nieruchomości i nie podlega zwrotowi w razie nie przystąpienia nabywcy do

     zawarcia umowy notarialnej.

     Pozostałym uczestnikom, zaliczka zostanie zwrócone po rokowaniach.

13.Rokowania można przeprowadzić , chociażby wpłynęło jedno zgłoszenie spełniające warunki

     określone w niniejszym ogłoszeniu.

14.Burmistrz Mieszkowic zastrzega prawo zamknięcia rokowań bez wyboru nabywcy  nieruchomości .

 

                                                 Informacje dodatkowe

1.Warunkiem uczestniczenia w rokowaniach jest złożenie przez jego uczestnika oświadczenia, że:                                

   1) zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez uwag i zastrzeżeń,

   2) znany jest mu stan techniczny nabywanego lokalu i w   związku z tym nie   wnosi  i nie   będzie

       wnosić w przyszłości wobec  Gminy Mieszkowice żadnych  roszczeń z   tego  tytułu,

   3) nie żąda od gminy udostępnienia mu charakterystyki energetycznej nabywanego lokalu.

2.Koszty notarialne i sądowe ponosi  nabywca nieruchomości.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach ul.Chopina nr 1, (pok.nr 21-II piętro) tlf. 91 4666903

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 12-07-2016 20:34:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 12-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 20-05-2017 20:59:52