Zarządzenia 2017

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 300/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu do spraw reformy oświaty w gminie Mieszkowice 2017-01-03 14:46:34
Zarządzenie Nr 301/2017 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2017 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2017 rok 2017-01-12 14:53:56
Zarządzenie Nr 302/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-01-12 14:54:40
Zarządzenie Nr 303/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2017 roku 2017-01-09 08:28:27
Zarządzenie Nr 304/2017 w sprawie sprzedaży wyposażenia kotłowni gazowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-01-10 08:12:27
Zarządzenie Nr 305/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-01-10 08:13:08
Zarządzenie Nr 306/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu do spraw reformy oświaty w gminie Mieszkowice 2017-01-17 12:58:37
Zarządzenie Nr 307/2017 w sprawie sprzedaży wyposażenia kotłowni gazowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-01-19 18:36:39
Zarządzenie Nr 308/2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2017-01-20 21:27:00
Zarządzenie Nr 309/2017 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2017 2017-01-20 21:29:29
Zarządzenie Nr 310/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 38/1, w obrębie Sitno 2017-01-20 21:32:15
Zarządzenie Nr 311/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 334/1, w obrębie Czelin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-01-20 21:33:52
Zarządzenie Nr 312/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-01-27 13:12:50
Zarządzenie Nr 313/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice 2017-01-27 08:52:01
Zarządzenie Nr 314/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-01-27 13:14:21
Zarządzenie Nr 315/2017 w sprawie upoważnienia Wandy Mazur kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzjisprawach o ustalenie prawa 2017-01-27 14:32:59
Zarządzenie Nr 316/2017 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Agnieszki Brzozowskiej do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2017-01-27 14:33:50
Zarządzenie Nr 317/2017 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Barbary Butoki do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa 2017-01-27 14:35:03
Zarządzenie Nr 318/2017 w sprawie upoważnienia Danuty Jasińskiej specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-01-27 14:37:24
Zarządzenie Nr 319/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-02-06 09:51:59
Zarządzenie Nr 320/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-02-10 07:39:35
Zarządzenie Nr 321/2017 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2017-02-10 11:06:28
Zarządzenie Nr 322/2017 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2017-02-10 07:47:15
Zarządzenie Nr 323/2017 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2017-02-10 07:47:37
Zarządzenie Nr 324/2017 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2017-02-10 07:48:02
Zarządzenie Nr 325/2017 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2017-02-10 07:48:25
Zarządzenie Nr 326/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-02-28 08:30:31
Zarządzenie Nr 327/2017 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-02-24 08:59:01
Zarządzenie Nr 328/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-03-07 08:30:09
Zarządzenie Nr 329/2017 w sprawie wydzierżawienia boksu garażowego znajdującego się na terenie działki nr 122 położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-03-02 14:16:49
Zarządzenie Nr 330/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-03-02 14:17:36
Zarządzenie Nr 331/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 687, w obrębie Stare Łysogórki stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-03-02 14:20:35
Zarządzenie Nr 332/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-03-10 23:25:08
Zarządzenie Nr 333/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2017 roku 2017-03-09 13:00:58
Zarządzenie Nr 334/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice 2017-03-24 19:43:53
Zarządzenie Nr 335/2017 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-03-24 19:46:38
Zarządzenie Nr 336/2017 w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia weksli i deklaracji wekslowej 2017-03-24 19:48:16
Zarządzenie Nr 337/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-03-29 20:45:17
Zarządzenie Nr 338/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2017-03-31 12:50:04
Zarządzenie Nr 339/2017 uchylające Zarządzenie Nr 336/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia weksli i deklaracji wekslowej 2017-04-04 10:26:55
Zarządzenie Nr 340/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-04-07 11:05:51
Zarządzenie Nr 341/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-04-07 11:35:54
Zarządzenie Nr 342/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierszych szkół podstawowych 2017-04-07 11:36:48
Zarządzenie Nr 343/2017 w sprawie trybu przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Mieszkowice 2017-04-07 11:38:03
Zarządzenie Nr 344/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożnych ofert o realizację w 2017 roku zadnia publicznego na terenie Gminy Miezkowice 2017-04-11 14:53:32
Zarządzenie Nr 345/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-04-18 14:47:04
Zarządzenie Nr 346/2017 zmieniajace zarządzenie w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Mieszkowice 2017-04-11 14:46:03
Zarządzenie Nr 347/2017 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2017 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych 2017-04-15 09:06:33
Zarządzenie Nr 348/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na czas V kadencji Rady Miejskiej w Mieszkowicach 2017-04-15 09:07:29
Zarządzenie Nr 349/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w części działki nr 328/19, w obrębie Troszyn stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-04-20 14:56:00
Zarządzenie 350/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-05-04 11:28:27
Zarządzenie Nr 351/2017 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości drogowej położonej w działce nr 379, w obrębie Czelin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-05-15 15:08:54
Zarządzenie Nr 352/2017 w sprawie powołania zespołu do opracowania gminnej polityki zatrudnienia w oświacie 2017-05-23 07:07:23
Zarządzenie Nr 353/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-05-22 09:37:17
Zarządzenie Nr 354/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-05-29 08:53:36
Zarzadzenie Nr 355/2017 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic Nr 309_2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2017 2017-05-29 08:48:20
Zarządzenie Nr 356/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2017-05-29 09:52:19
Zarządzenie Nr 357_2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach 2017-05-29 09:51:12
Zarządzenie Nr 358/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-05-29 08:55:10
Zarządzenie Nr 359/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-05-29 08:50:47
Zarządzenie Nr 360/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-05-29 08:52:18
Zarządzenie Nr 361/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-05-29 09:00:50
Zarządzenie Nr 362/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-06-06 14:52:27
Zarządzenie Nr 363/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-06-01 14:07:15
Zarządzenie Nr 364/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 138/1, w obrębie nr 3 Mieszkowic, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-06-20 09:36:10
Zarządzenie Nr 365/2017 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 362/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 31 maja 2017 r 2017-06-29 09:56:35
Zarządzenie Nr 366/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-06-29 10:11:07
Zarządzenie Nr 367/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-06-29 10:12:08
Zarządzenie Nr 368/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach za rok 2016 2017-06-29 10:13:50
Zarządzenie Nr 369/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach za rok 2016 2017-06-29 10:15:21
Zarządzenie Nr 370/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach za rok 2016 2017-06-29 10:16:39
Zarządzenie Nr 371/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach 2017-06-28 11:36:20
Zarządzenie Nr 372/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2017-06-28 11:37:50
Zarządzenie Nr 373/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 367/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 21 czerwca 2017 r 2017-07-19 08:17:32
Zarządzenie Nr 374/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w części działki nr 140 w obrębie nr 4 Mieszkowic, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-07-02 23:10:05
Zarządzenie Nr 375/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gmin 2017-07-19 08:18:59
Zarządzenie Nr 376/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 308 w obrębie Stare Łysogórki stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-07-02 23:11:06
Zarządzenie Nr 377/2017 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-07-04 09:07:18
Zarządzenie Nr 378/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-07-04 09:07:59
Zarządzenie Nr 379/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-07-06 23:46:55
Zarządzenie Nr 380/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-07-06 23:47:59
Zarządzenie Nr 381/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-07-06 23:49:06
Zarządzenie Nr 382/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2017-07-19 07:47:40
Zarządzenie Nr 383/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach 2017-07-19 07:53:47
Zarządzenie Nr 384/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2017-07-19 07:54:38
Zarządzenie Nr 385/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2017-07-12 08:40:04
Zarządzenie Nr 386/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach 2017-07-14 08:24:47
Zarządzenie Nr 387/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-07-19 14:58:54
Zarządzenie Nr 388/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-07-20 13:14:49
Zarządzenie Nr 389/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-08-04 12:08:20
Zarządzenie Nr 390/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2017-08-03 14:13:37
Zarządzenie Nr 391/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2017-08-08 14:44:33
Zarządzanie Nr 392/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2017-08-10 14:09:15
Zarządzenie Nr 393/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny 2017-08-23 09:05:18
Zarządzenie Nr 394/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-08-17 13:26:44
Zarządzenie Nr 395/2017 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 50/1, w obrębie Czelin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-08-25 08:10:22
Zarządzenie Nr 396/2017 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 50/1, w obrębie Czelin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-08-25 08:13:57
Zarządzenie Nr 397/2017 w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieszkowice" 2017-08-28 19:12:34
Zarządzenie Nr 398/2017 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych w rok 2017 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-09-08 12:37:23
Zarządzenie Nr 400/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2017-09-11 14:53:29
Zarządzenie Nr 401/2017 w sprawie zmian w planach finansowych na rok 2017 jednostek organizacyjnych gminy Mieszkowice 2017-09-08 12:39:52
Zarządzenie Nr 402/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2017-09-11 14:54:48
Zarządzenie Nr 403/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach 2017-09-11 14:55:37
Zarządzenie Nr 404/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach 2017-09-11 14:57:04
Zarządzenie Nr 405/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-09-08 12:43:55
Zarządzenie Nr 406/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-09-08 12:52:23
Zarządzenie Nr 407/2017 w sprawie upoważnienia Danuty Jasińskiej specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny 2017-09-11 14:06:25
Zarządzenie Nr 408/2017 w sprawie upoważnienia Wandy Mazur kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2017-09-11 14:08:03
Zarządzenie Nr 409/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-09-18 14:24:44
Zarządzenie Nr 410/2017 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2017 2017-09-25 12:10:26
Zarządzenie Nr 411/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-09-25 12:12:24
Zarządzenie Nr 415/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-10-04 13:08:38
Zarządzenie Nr 416/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-10-06 12:46:56
Zarządzenie Nr 417/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-10-06 12:47:47
Zarządzenie Nr 418/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-10-06 12:50:46
Zarządzenie Nr 419/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Mieszkowice 2017-10-06 12:53:28
Zarządzenie Nr 420/2017 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na 2017r 2017-10-06 12:54:45
Zarządzenie Nr 421/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-10-06 12:18:03
Zarządzenie Nr 424/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2017-10-16 19:01:41
Zarządzenie Nr 425/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 313 w obrębie nr 4 2017-10-23 11:04:35
Zarządzenie Nr 427/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 104/1/22 w obrębie nr 2 Mieszkowic, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-10-24 14:12:01
Zarządzenie Nr 428/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-10-25 09:11:15
Zarządzenie Nr 429/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-10-25 09:11:50
Zarządzenie Nr 430/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 76/2/11 w obrębie Kępa, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-10-25 10:44:53
Zarządzenie nr 436/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków 2017-11-13 10:08:14
Zarządzenie Nr 438/2017 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-11-23 15:02:02
Zarządzenie Nr 440/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 1186/14 w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-12-04 22:36:40
Zarządzenie Nr 441/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-12-04 22:38:18
Zarządzenie Nr 442/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 1186/14 w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-12-06 14:01:55
Zarządzenie Nr 443/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 104/1/19 w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-12-06 14:03:18
Zarządzenie Nr 444/2017 sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta Mieszkowice 2017-12-08 11:19:17
Zarządzenie Nr 446/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-12-15 10:19:12
Zarządzenie Nr 449/2017 w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2017-12-21 21:39:54