Burmistrz Mieszkowic zawiadamia że w dniu 17 Stycznia 2017 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie ustny nieograniczony na sprzedaż wyposażenia kotłowni gazowej stanowiącej własność gminy Mieszkowice

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 304/2017 Burmistrza Mieszkowic z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie sprzedaży wyposażenia kotłowni gazowej  stanowiącej własność Gminy Mieszkowice, Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu  

 

19 stycznia 2017r. o godzinie 1000

 

 w Urzędzie Miejskim  w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  wyposażenia kotłowni gazowej stanowiącej własność gminy Mieszkowice.

 

1.Lokalizacja kotłowni                    - teren nieruchomości położonej w Mieszkowicach

                                                         przy ul.1 Maja nr 8-10.

                                                             ( podpiwniczenie budynku)

2.Dotychczasowe przeznaczenie   -  kotłownia  służyła do  ogrzewania budynków Szkoły

                                                         Podstawowej w Mieszkowicach.

                                                         Eksploatacji kotłowni zaprzestano w październiku 2017r.

3.Opis kotłowni                          - 2 kotły wodne niskotemperaturowe, 4 podgrzewacze CWU

                                                    2 naczynia wzbiorcze, zmiękczacz wody, pompy,

                                                    opomiarowania, sterowniki itp.

4.Forma sprzedaży kotłowni               - sprzedaż w formie przetargu ustnego  

                                                              nieograniczonego.

5.Cena wywoławcza kotłowni              -  500 zł. + podatek VAT

                                                           liczony wg stawki 23%.

6.Warunki płatności                              - cena osiągnięta w przetargu płatna w całości

                                                                najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

7.Warunkiem uczestniczenia w przetargu  jest wpłacenie przez jego uczestnika,  najpóźniej 

   w dniu   17 stycznia  2017r.   

  1. wadium w wysokości – 500 zł.
  2. kaucji zabezpieczającej należyte wykonanie prac w wysokości  - 500 zł.,

 

           płatnych na odrębnych dowodach wpłaty, na konto:

Gmina Mieszkowice ,Bank Spółdzielczy w Chojnie, O/Mieszkowice

Nr 34937010330200047520020002

    Za datę wniesienia wpłat uznaje się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek

    Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

8.Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet

     ceny  nabycia wyposażenia kotłowni i nie podlega zwrotowi w razie nie  przystąpienia

     nabywcy do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wskazanym przez sprzedającego.

     Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu.

9. Kaucja podlega zwrotowi po zakończeniu demontażu wyposażenia kotłowni i przekazania

    obiektu sprzedającemu.

    Sprzedający zastrzega prawo potracenia z kaucji kosztów poniesionych przez gminę,

    obejmujących w szczególności:

  1. pokrycie strat w mieniu powstałych w toku prac demontażowych,
  2. uprzątnięcie obiektu porozbiórce kotłowni,
  3. innych zdarzeń, w tym przekroczenia terminu rozbiórki kotłowni i wydania obiektu sprzedającemu.

10.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich

     zaoferuje  cenę wyższą od wywoławczej o nie mniej niż 100 zł.

11.Burmistrz Mieszkowic zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Informacje dodatkowe

1.Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie przez jego uczestnika oświadczenia, że:                                

   1) zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez uwag i zastrzeżeń,

   2) znany jest mu stan techniczny nabywanego wyposażenia kotłowni  i w   związku z tym nie  wnosi 

     i nie   będzie  wnosić w przyszłości wobec  Gminy Mieszkowice żadnych  roszczeń z   tego    tytułu,

   3) prace związane z demontażem wyposażenia kotłowni dokona pod nadzorem osoby

      posiadającej  uprawnienia z zakresu dozoru instalacji gazowych,

   4) zobowiązuje się  pokrycia wszystkich szkód z tytułu strat  materialnych  powstałych  w związku

      z potencjalnym zaistnieniem zdarzeń losowych  w czasie  wykonywania prac związanych        

      z  demontażem kotłowni , których koszt przekracza wysokość  wpłaconej kaucji.

2. Demontażu wyposażenia kotłowni dokona jej nabywca we własnym zakresie i na  własny koszt.

3.Ustala się termin demontażu kotłowni i wydania należycie uprzątniętego obiektu sprzedającemu,

    – w terminie  do dnia 31 marca 2017r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach

ul.Chopina nr 1 (pok.nr 21-II piętro) tlf. 91- 4666903.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 12-01-2017 09:14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 12-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 20-05-2017 21:04:24