Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2017r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w części podpiwniczonej budynku przy ul.1 Maja nr 8-10 w Mieszkowicach

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r.,poz.2147), Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu   28 kwietnia 2017r. o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim  w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, położonego w części podpiwniczonej budynku przy ul.1 Maja nr 8-10 w Mieszkowicach.

 

1.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej     - Mieszkowice, obr.4, działka nr 462        

    oraz katastru nieruchomości                                    KW  SZ1Y/00030460/7, ul.1 Maja nr 8-10                                                                                    

2.Powierzchnia nieruchomości                                     - 0,1040 ha

3.Opis nieruchomości                                                  - przedmiotem sprzedaży jest lokal

   niemieszkalny nr 1, o powierzchni użytkowej – 250,30 m2, znajdujący się w części

   podpiwniczonej budynku położonego w Mieszkowicach przy ul.1 Maja nr 8-10 wraz z jego

   udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu do 2470/1000 części. 

4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej                 - na teren nieruchomości brak                 

   zagospodarowania jest planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

    jak też nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Lokal

    przeznaczony jest na prowadzenie działalności o charakterze nieuciążliwym.

5.Obciążenia i zobowiązania nieruchomości              - zarząd nieruchomością wspólną

   sprawowany jest przez wspólnotę mieszkaniową „Bakałarz”.

   Nieruchomość znajduje się na terenie starego miasta wpisanego do rejestru zabytków.

6.Forma zbycia nieruchomości                                - sprzedaż w formie przetargu ustnego  

                                                                                   nieograniczonego.

7.Cena wywoławcza nieruchomości                        -   67.000 zł.

 

8.Warunki płatności                                         - cena osiągnięta w przetargu płatna w całości

                                                                           przed zawarciem aktu notarialnego.

9.Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów  -  nie dotyczy

10.Warunkiem uczestniczenia w przetargu  jest wpłacenie   najpóźniej  w dniu 

     24 kwietnia  2017r.   wadium w wysokości –  7.000 zł. płatnym na konto:

Gmina Mieszkowice ,Bank Spółdzielczy w Chojnie, O/Mieszkowice

Nr 34937010330200047520020002

    Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek

    Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

11.Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet

     ceny  nabycia nieruchomości i nie podlega zwrotowi w razie nie przystąpienia nabywcy do

     zawarcia umowy notarialnej.

     Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu.

12.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich

     zaoferuje  cenę wyższą od wywoławczej o nie mniej niż 1%.

13.Burmistrz Mieszkowic, w uzasadnionym przypadku zastrzega prawo odwołania przetargu

 

Informacje dodatkowe

1.Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie przez jego uczestnika oświadczenia, że:                                

   1) zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez uwag i zastrzeżeń,

   2) znany jest mu stan zagospodarowania oraz stan techniczny nabywanego lokalu, i w   związku z tym

      nie   wnosi  i nie   będzie   wnosić w przyszłości wobec  Gminy  Mieszkowice  żadnych  roszczeń

      z   tego  tytułu,

   3) nie żąda od gminy udostępnienia mu charakterystyki energetycznej nabywanego lokalu.

2.Nabywca przejmuje na siebie obowiązek usunięcia z lokalu bezumownych  użytkowników

   – w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

3.Koszty notarialne i sądowe ponosi  nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach ul.Chopina nr 1 (pok.nr 21-II piętro) tlf. 91- 4666903.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 14-03-2017 11:35:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Trochim 14-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 20-05-2017 21:07:15