Zapraszam na obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach

Zapraszam na obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 13 czerwca 2017 roku o godzinie 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy regulaminowe:

       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

       b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

       c/ przyjęcie protokołu z obrad XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej                                         

           w Mieszkowicach,             

             d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.     

II. Interpelacje radnych.

III. Wręczenie listu gratulacyjnego dla ucznia za udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie w Gdańsku.

IV. Debata nad sprawozdaniem o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Mieszkowice za 2016 rok:

a/ wystąpienie  Kierownika Posterunku Policji Moryń - Mieszkowice,

b/ dyskusja.

V. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2017 r.:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2017 – 2020:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016:

a/ przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu kontroli w zakresie wykorzystania środków finansowych,

b/ opinie komisji,

c/ dyskusja,

d/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2016 r.:

a/wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

b/ opinie komisji,

c/ opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice,

d/ dyskusja,

e/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2016 rok:

a/ uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Panu Andrzejowi Salwie Burmistrzowi Mieszkowic z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2016 rok,  

b/opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do wniosku o udzielenie absolutorium,  

c/ dyskusja,

d/ głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej,

e/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Statutu Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu na realizację w 2017 roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach,  zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

      XVII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

      XVIII Wolne wnioski i zapytania.

      XIX. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczacy Rady Miejskiej
w Mieszkowicach

Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 01-06-2017 13:29:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Jakowicka 01-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 10-07-2017 11:15:30