Zapraszam na obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach

Zapraszam na obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 25 stycznia 2018 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach sala nr 19, ul. F. Chopina 1, z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.

II. Interpelacje radnych.

III. Rozstrzygnięcie X edycji konkursu pn. „Najładniej oświetlona posesja i balkon podczas Świąt Bożego Narodzenia 2017 r. i Nowego Roku 2018”:

a/ wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Osiedla Mieszkowice,

b/ wręczenie nagród.

IV. Debata nad wykazem dokonanych transakcji sprzedaży mienia gminnego za II półrocze 2017 roku:

a/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

b/ dyskusja.

V. Debata nad sprawozdaniem z realizacji wniosków i interpelacji za II półrocze 2017 roku:

a/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

b/ dyskusja.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2018 r.:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2018 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2017 roku:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Mieszkowice na 2018 r.:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w podziale Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w podziale Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie gminy Mieszkowice na lata 2018 – 2021”:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVI. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

XVII. Wolne wnioski i zapytania.

XVIII. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mieszkowicach
Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 17-01-2018 19:28:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Jakowicka 17-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 17-01-2018 19:29:57