Zapraszam na obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach

Zapraszam na obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 14 czerwca 2018 roku o godzinie 13.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury ul. Kościuszki 48, w Mieszkowicach , z następującym porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie zmian do porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,
 4. informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wręczenie wyróżnień dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zielinie.
 3. Debata nad sprawozdaniem o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Mieszkowice za 2017 r.:
 1. wystąpienie Kierownika Posterunku Policji Mieszkowice- Moryń,
 2. dyskusja.
 1. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok:
 1. przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu kontroli w zakresie wykorzystania środków finansowych,
 2. opinie komisji,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2017 rok:
 1. wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,
 2. opinie komisji,
 3. opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do sprawozdania z wykonania budżety Gminy Mieszkowice,
 4. dyskusja,
 5. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2017 rok:
 1. uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Panu Andrzejowie Salwie Burmistrzowi Mieszkowic z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2017 rok,
 2. opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do wniosku komisji o udzielenie absolutorium,
 3. dyskusja,
 4. głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej,
 5. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok:
 1. opinie komisji,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2025:
 1. opinie komisji,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2018 rok:
 1. opinie komisji,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości:
 1. opinie komisji,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych:
 1. opinie komisji,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu:
 1. opinie komisji,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu:
 1. opinie komisji,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego:
 1. opinie komisji,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany tytułu i treści uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin:
 1. opinie komisji
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego:
 1. opinie komisji,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”
 1. opinie komisji,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”:
 1. opinie komisji,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
 1. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Łysogórkach:
 1. opinie komisji,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
 1. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt. II.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczacy Rady Miejskiej
w Mieszkowicach
Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 07-06-2018 09:28:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Jakowicka 07-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 08-06-2018 14:35:18