Zezwolenie na zajęcie pada drogowego na prawach wyłączności

 

ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

(Dz. U. Nr 140, poz.1481),

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z późn. zm.),

 • Uchwał Nr XVI/125/08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego

dróg gminnych.

 

 

  1. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności,

 

 

WNIOSEK PONIŻEJ

 

 

 

 

 1. Załączniki:

 • aktualny plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

 • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacja o sposobie zabezpieczenia robót - jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu - jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

 • jeśli wnioskodawca reprezentuje Inwestora - oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa (również oryginał),

 • inne dokumenty - na żądanie.

 

II. OPŁATY:

 • Opłata za zajęcie pasa drogowego - ustalana jest jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego określonej uchwałą Nr XVI/125/08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych,

 • Opłacie skarbowej podlegają dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika - 17,00 zł. Opłaty można dokonać na konto - Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział Mieszkowice Nr 34 9370 1033 0200 0475 2002 0002,

 • Opłacie skarbowej nie podlegają podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,

 • Zwalnia się z opłaty skarbowej zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

 • Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, organizacje pożytku publicznego.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

W ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:


Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice

Sekretariat lub Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (symbol - GP)

II piętro, pokój 22
tel.: 91-414-52-76 wew. 126, e-mail: gp.drogi@mieszkowice.pl

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Mieszkowic w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. W tym przypadku termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia doręczenia jej odpowiedzi.

 

VI. UWAGI:


Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności wydaje się na czas określony.

Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz istniejące warunki atmosferyczne, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.

Przed zajęciem pasa drogowego na prawach wyłączności należy wystąpić o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót - jeżeli roboty takie będą wykonywane.

 

 

 

 

WNIOSEK PONIŻEJ

 

Załączniki do pobrania

1 Wniosek zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności.doc (DOC, 29KB) 2011-12-01 13:23:44 453 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Borgul 01-12-2011 13:23:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Borgul 01-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 22-07-2015 11:20:58