Zezwolenie na umieszczenie obiektu budowlanego lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

(Dz. U. Nr 140, poz.1481),

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z późn. zm.),

 • Uchwał Nr XVI/125/08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego

dróg gminnych.

 

 •  

 

  1. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania obiektu budowlanego lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

 

 

 

WNIOSEK PONIŻEJ

 

 

 

 

 1. Załączniki:

 

? plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic, lokalizacją oraz podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

 • kopię decyzji zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym urządzenia infrastruktury

technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu,

? inne dokumenty - na żądanie,

? jeśli wnioskodawca reprezentuje Inwestora - oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa.

 

 

II. OPŁATY:

 • Opłata za zajęcie pasa drogowego - ustalana jest jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego określonej uchwałą Nr XVI/125/08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych,

 • Opłacie skarbowej podlegają dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika - 17,00 zł. Opłaty można dokonać na konto - Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział Mieszkowice Nr 34 9370 1033 0200 0475 2002 0002,

 • Opłacie skarbowej nie podlegają podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,

 • Zwalnia się z opłaty skarbowej zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

 • Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, organizacje pożytku publicznego.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

W ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:


Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice

Sekretariat lub Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (symbol - GP)

II piętro, pokój 22
tel.: 91-414-52-76 wew. 126, e-mail: gp.drogi@mieszkowice.pl

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Mieszkowic w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. W tym przypadku termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia doręczenia jej odpowiedzi.

 

VI. UWAGI:

 

Jeżeli wnioskodawca składa tylko wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania urządzeń bez konieczności prowadzenia robót w pasie drogowym, do wniosku należy dołączyć kopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokument potwierdzający brak sprzeciwu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (przy zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót).

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wydaje się na czas określony.

Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.

Przed faktycznym umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym należy wystąpić o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

 

 

WNIOSEK PONIŻEJ

 

Załączniki do pobrania

1 wniosek na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi gminnej.doc (DOC, 30KB) 2011-12-02 09:17:29 494 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Borgul 02-12-2011 09:17:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Borgul 02-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 22-07-2015 11:18:57