Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 212/2011 w sprawie ustalenia zasad wymiany stolarki okiennej


Zarządzenie Nr 212/2011

Burmistrza Mieszkowic

z dnia 8 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia zasad wymiany stolarki okiennej

w mieszkaniowym zasobie Gminy Mieszkowice

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113,Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777 Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 6 a ust. 3 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 . poz. 266 , Nr 69, poz.626, z 2006 r. Nr 86, poz.602, Nr 167, poz.1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz.1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011r. Nr 224, poz.1342./ Burmistrz Mieszkowic zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice odbywa się na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu (najemcy), która składa w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach wniosek o wymianę stolarki okiennej - w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. Wniosek podlega rejestracji w „Rejestrze oczekujących na wymianę stolarki okiennej”, otrzymuje on swój numer zgodnie z kolejnością wpływu i oczekuje na realizację.

 2. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

 1. Podstawą do rozpoczęcia procedury związanej z wymianą stolarki okiennej jest systematyczne regulowanie wszystkich zobowiązań finansowych za najem lokalu wobec Gminy Mieszkowice.

 2. Przy rozpatrywaniu wniosku dopuszcza się zwłokę w należnych opłatach nie przekraczającej wymiaru dwóch miesięcy.

 

§ 3

 

 1. W ciągu dwóch miesięcy od złożenia przez najemcę pisemnego wniosku Gmina Mieszkowice dokonuje przeglądu stolarki okiennej zgłoszonej do wymiany celem kwalifikacji okien.

 2. Po dokonaniu przeglądu Komisja w obecności głównego najemcy sporządzi protokół, w którym określi stan techniczny każdego z okien zgłoszonych do wymiany z uwzględnieniem informacji dotyczącej zakresu i stopnia dokonanej konserwacji przez najemcę. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2.

 3. Przeglądem i kwalifikacją może zostać objęta stolarka okienna występująca w całym lokalu lub pojedyncze okna w zależności od wniosku najemcy.

 

§ 4

 

Okna zakwalifikowane do wymiany muszą mieć trwałe cechy wyeksploatowania np. spróchniałe części skrzydeł i ram. Do wymiany nie będą kwalifikowane okna w dobrym stanie, których właściciele chcą je wymienić jedynie dla poprawienia walorów estetycznych.

 

§ 5

 

Wymiana stolarki okiennej realizowana jest wyłącznie na podstawie niżej wymienionych kryteriów:

 

 1. Ilość okien przeznaczonych do wymiany w danym roku kalendarzowym jest ściśle określona w Planie remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na dany rok kalendarzowy.

 2. Podstawą do wymiany stolarki okiennej w danym lokalu jest komisyjne zakwalifikowanie stolarki do wymiany oraz umieszczenie najemcy w rejestrze oczekujących na wymianę stolarki okiennej w danym roku kalendarzowym.

 3. Komisja, o której mowa w § 3 kierując się kryteriami zawartymi w niniejszym regulaminie sporządzi wykaz lokali komunalnych objętych wymianą stolarki w danym roku kalendarzowym . Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 4. Refundacji nie podlega stolarka drzwiowa.

 

 

§ 6

 

 1. Wymiana stolarki okiennej realizowana jest wyłącznie przez wykonawcę wskazanego przez gminę.

 2. Stolarka okienna wykonana z PCV z jedną kwaterą rozwierno-uchylną uznawana jest za standard. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość montażu stolarki drewnianej.

 3. Na życzenie najemcy (wyrażonego na pismie) dopuszcza się montaż stolarki niestandardowej , z tym, że różnicę pomiędzy oknem standardowym z PCV a nie standardowym będzie pokrywana przez najemcę wg odrębnych rozliczeń.

 4. Stolarka może być montowana według ujednoliconych wzorów w kolorze białym i nie może odbiegać od wymiarów i podziału skrzydeł od istniejącej stolarki w danym budynku mieszkalnym.

 5. Wymiana stolarki okiennej w budynkach położonych na terenie starego miasta winna być poprzedzona uzyskaniem opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

 6. Stolarka okienna kwalifikowana do montażu w lokalach komunalnych administrowanych przez Gminę Mieszkowice musi posiadać dokumenty atestacyjne.

 7. Po zakończeniu prac montażowych dokonany zostanie odbiór robót pod kątem właściwej jakości ich wykonania przyjmując równocześnie ewentualne uwagi najemcy.

 8. Na okoliczność wmontowania stolarki okiennej sporządzony zostanie protokół odbioru robót przy udziale zainteresowanych stron.

 

§ 7

 

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice.

 

 1. W przypadku braku środków finansowych Gmina Mieszkowice może wstrzymać finansowanie wymiany stolarki.

 

§ 8

 1. Wymiana stolarki we własnym zakresie przez najemcę winna być każdorazowo uzgodniona z administratorem budynku.

 2. Z uwagi na ściśle określony w danym roku poziom środków finansowych przeznaczonych na wymianę stolarki okiennej nie będą rozpatrywane przypadki samowolnej wymiany oraz żądania zwrotu poniesionych z tego tytułu nakładów finansowych.

 

§ 9

 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wymiany stolarki z pominięciem zapisów niniejszego regulaminu.

 

§ 10

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 r.

 

 

 

Spis załączników:

 

 1. wzór rejestru oczekujących na wymianę stolarki okiennej

 2. wzór protokołu stanu technicznego okien zgłoszonych do wymiany

 3. wzór protokołu odbioru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.P.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zał 1 rejestr1.doc (DOC, 72KB) 2011-12-09 08:17:09 457 razy
2 zał 2 protokół kwalifikacji2.doc (DOC, 71KB) 2011-12-09 08:17:09 445 razy
3 zał 3 protokół odbioru3.doc (DOC, 71KB) 2011-12-09 08:17:09 477 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Pawlicka 09-12-2011 08:17:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Pawlicka 09-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 15-12-2011 07:08:15