Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

SPRAWOZDANIE z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach w 2011 roku.

 

Komisja Rewizyjna pracowała na podstawie uchwalonego przez Radę Miejską w Mieszkowicach planu pracy rady oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.

Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła 13 posiedzeń, na których to wypracowała 96 opinii do projektów uchwał rady.

Średnia frekwencja na posiedzeniach wyniosła 87%.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna przeprowadziła 11 kontroli, w tym jedną na zlecenie rady miejskiej i wypracowała wnioski  pokontrolne, które to zostały poddane analizie  rady miejskiej na sesjach.

Zakres tematyczny kontroli obejmował:

1/ realizację umowy dzierżawy obiektu sportowego przy ul. Janusza Kusocińskiego  w Mieszkowicach;

Wnioski pokontrolne:  

·         w celu zapobieżenia dalszej dekapitalizacji obiektu wyegzekwować od dzierżawcy zgodną z przepisami prawa budowlanego eksploatację jego części hotelowej, zwłaszcza w zakresie utrzymania odpowiedniej temperatury pomieszczeń, stanu technicznego urządzeń wodno-kanalizacyjnych, utrzymania właściwego stanu sanitarno- porządkowego,

·         zwiększyć częstotliwość kontroli prawidłowego utrzymania i wykorzystania obiektu w tym także boisk sportowych przez merytorycznych pracowników. Kontrole przeprowadzać przynajmniej dwa razy w  roku,

·         w przypadku braku dalszej dbałości o wydzierżawiony obiekt doprowadzić do rozwiązania umowy dzierżawy,

·         ustalić i wskazać osoby odpowiedzialne za podjęcie decyzji i rozbiórkę budynku portierni,

·         ustalić zakres wykonywanych prac remontowych, zrekompensowanych wpłaconą przez dzierżawcę kaucją w kwocie 120 000 000,00 zł /zakres robót, kosztorysy, protokoły odbioru robót/,

·         wyegzekwować od dzierżawcy zwrot odprowadzonego przez Gminę Mieszkowice do urzędu skarbowego podatku VAT wraz z należnymi odsetkami, z tytułu dochodów z umowy dzierżawy w latach 2002 i 2003 a nie wpłaconych przez dzierżawcę na rachunek bankowy gminy,

·         wyciągnąć sankcje służbowe w stosunku do osób odpowiedzialnych za prowadzenie windykacji, należności z tytułu umowy dzierżawy za okres: grudzień 2001,styczeń – czerwiec 2003 r.,

·         wdrożyć w sposób określony przepisami prawa windykację należności z tytułu umowy dzierżawy za okres od grudnia 2010 roku;   

2/ sposób aplikowania o środki Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013;

Wnioski pokontrolne:  

·         celowym byłoby zobowiązać pracowników referatów do częstszego monitorowania w sprawie złożonych wniosków, ocenianych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,

·         wnikliwie analizować błędnie ocenione pod względem merytorycznym wnioski unijne;

 

3/ wykonanie wniosków i interpelacji radnych zgłoszonych w II półroczu 2010 roku;

Wnioski pokontrolne:   

·         uwzględnić w wydatkowaniu oraz przy konstruowaniu zmian do budżetu gminy środki w budżecie Gminy Mieszkowice na 2011 rok na bieżące wykonywanie drobnych remontów oraz zadań poprawiających stan bezpieczeństwa mieszkańców,

·         skrócić do minimum terminy realizacji składanych wniosków przez podmioty zewnętrzne,

·         ująć w projekcie budżetu Gminy Mieszkowice na 2012 rok zadania, które wymagają dużych nakładów finansowych i z braku środków w 2011 roku nie zostały wykonane,

·         spowodować, aby wykonywane prace odbierane były przez pracownika referatu odpowiedzialnego za realizacjoę danego zadania oraz osobę zgłaszającą;

4/ wykorzystanie środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok - brak wniosków i zaleceń;

5/ prawidłowość przeprowadzonego głosowania nad wyborem Sołtysa Sołectwa Wierzchlas - brak wniosków i zaleceń;

6/ działalność merytoryczną i finansową Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o.  w Mieszkowicach - brak wniosków i zaleceń;  

7/ działalność merytoryczną i finansową  Zespołu Obsługi Szkół w Mieszkowicach za 2010 rok- brak wniosków i zaleceń;, 

8/ funkcjonowanie promu „ Bez Granic”.

Wnioski pokontrolne:

·         usunąć usterki na terminalu i wyposażyć go w sprzęt ochrony przeciwpożarowej,

·         zakupić jednolite umundurowanie dla pracowników promu,

·         wystąpić do Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w celu uzyskania właściwego dokumentu dla kasjerek,

·         zabezpieczyć w budżecie gminy środki z przeznaczeniem na malowanie promu,

·         ustalić wyższe opłaty za przeprawę promową na rzece Odrze;

9/ realizację wniosków i interpelacji radnych zgłoszonych  w I półroczu  2011 roku.

Wnioski pokontrolne:

·         zabezpieczyć środki w budżecie gminy na 2012 rok na realizację wniosków, które z braku środków w roku 2011 nie zostały przyjęte do realizacji,

·         przystąpić do kompleksowej organizacji ruchu pojazdów na terenie miasta Mieszkowice aby zapewnić płynność poruszania się pojazdów i w ten sposób zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom,

·         zobowiązać merytoryczne referaty odpowiedzialne za terminową realizację wniosków aby w razie przedłużającego się terminu ich realizacji dokonywały zmiany wykonawcy wniosku;

10/ realizacje inwestycji pod kątem wykonania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 realizowanych w 2010 roku - brak wniosków i zaleceń;

11/ działalność merytoryczną i finansową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach w 2010 roku - brak wniosków i zaleceń. 

Z wypracowanych przez komisję rewizyjną wniosków i zaleceń rada miejska odrzuciła poniższe wnioski:

·         w przypadku braku dalszej dbałości o wydzierżawiony obiekt doprowadzić do rozwiązania umowy dzierżawy,

·         ustalić i wskazać osoby odpowiedzialne za podjecie decyzji i rozbiórkę budynku portierni,

·         ustalić zakres wykonywanych prac remontowych, zrekompensowanych wpłaconą przez dzierżawcę kaucją w kwocie 120 000 000,00 zł / zakres robót, kosztorysy, protokoły odbioru robót/,

·         wyegzekwować od dzierżawcy zwrot odprowadzonego przez Gminę Mieszkowice do urzędu skarbowego podatku VAT wraz z należnymi odsetkami z tytułu dochodów,  z umowy dzierżawy  w latach 2002 i 2003 a nie wpłaconych przez dzierżawcę na rachunek bankowy gminy,

·         wyciągnąć sankcje służbowe w stosunku do osób odpowiedzialnych za prowadzenie windykacji należności z tytułu umowy dzierżawy za okres: grudzień 2001, styczeń – czerwiec 2003 r.,

·         wdrożyć w sposób określony przepisami prawa windykację należności z tytułu umowy dzierżawy za okres od grudnia 2010 roku.  

Ponadto Komisja Rewizyjna rozpatrzyła pisma  i wnioski skierowane do rady miejskiej  przez podmioty zewnętrzne i burmistrza, dotyczące:

1/  podjęcia na sesji problematyki związanej z potęgującą się skalą bezdomności psów w  Gminie Mieszkowice,

2/ przekazania z budżetu gminy środków finansowych na zakup paliwa do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Kostrzynie n/O  oraz Placówki Straży Granicznej w Szczecinie, 

3/ sfinansowania 2 szt. latarek policyjnych /sygnalizacyjnych / dla Komisariatu Policji w Chojnie,

4/ koncepcji dalszego funkcjonowania dzierżawionego obiektu przy ul. Janusza Kusocińskiego w Mieszkowicach, 

5/ udzielenia pomocy finansowej dla Szpitala Powiatowego w Dębnie.

Zgłaszane przez członków komisji wnioski dotyczyły między innymi:

1/ remontów dróg i chodników, 

2/ przydziału lokali mieszkalnych,

3/  utrzymania czystości i porządku,

4/ remontów wiejskich eko-centrów,

5/ oznakowania poziomego i pionowego na terenie gminy,

6/ stanu technicznego hydrantów p.poż. na terenie gminy,

7/ udrożnienia rowów melioracyjnych,

8/ budowy parkingów na terenie miasta,

9/ gospodarki wodnej i ściekowej w gminie,

10/ punktów świetlnych na terenie gminy. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 11-04-2012 10:28:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 11-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 21-03-2014 12:38:02