Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVII/132/2012 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.

Uchwała Nr XVII/132/2012

Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia 26 kwietnia 2012

 

 

 

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.

 

 

         Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458,   z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146,  Nr 106,  poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113  Nr 149 , poz.887 , Nr 217 , poz.1281 ) w związku z § 32 Statutu Związku Gmin Dolnej Odry  (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 24 poz. 326 z 27 marca 2003 r.) uchwala się co następuje:

 

 

§1.

 

Przyjmuje się następujące zmiany w treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry, uchwalone na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry w dniu 19 marca 2012r.:

 

1)     § 2 otrzymuje brzmienie:

„Członkami Związku są następujące gminy:

1.      Banie,

2.      Bielice,

3.      Cedynia,

4.      Chojna,

5.      Gryfino,

6.      Kozielice.

7.      Lipiany,

8.      Mieszkowice,

9.      Moryń,

10.  Myślibórz,

11.  Nowogródek Pomorski,

12.  Przelewice,

13.  Pyrzyce,

14.  Stare Czarnowo,

15.  Trzcińsko Zdrój,

16.  Widuchowa,”

 

2)     §3 otrzymuje brzmienie:

„Siedzibą związku jest miasto Chojna.”

 

3)     §7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podejmowanie działań w zakresie ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu na terenie zrzeszonych w Związku gmin, w szczególności:

1.1.   Organizacja przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

1.2.   Współpraca z odbiorcami odpadów.

1.3.   Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami.

1.4.   Organizacja selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin.

1.5.   Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na projekty dot. zagospodarowania odpadów i ochrony środowiska.

1.6.   Edukacja ekologiczna w Gminach.

1.7.   Monitorowanie zmian prawnych w zakresie gospodarki odpadami.

1.8.   Nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi (w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady od właścicieli).

1.9.   Kontrola korzystania przez właścicieli z usług odbioru odpadów.

1.10.                   Inne prace zlecone przez Związek (np. likwidacja nieczynnych składowisk, udział w przedsięwzięciach regionalnych lub ogólnopolskich).”

4)     §7 dodaje się ustępy:

„ 9) organizacja transportu publicznego na terenie  Gmin,

10) ochrona zwierząt, w tym opieka nad zwierzętami bezdomnymi.”

 

5)     §12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie i burmistrzowie gmin uczestniczących w Związku. Na wniosek wójta lub burmistrza rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu.”

 

6)     §12 ust. 3 zostaje wykreślony.

 

7)     §14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Zgromadzenie wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.”

 

8)     §15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2.Zarząd Związku składa się z pięciu członków: przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i dwóch członków Zarządu.”

 

9)     §15 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Zastępców  przewodniczącego Zarządu oraz członków Zarządu wybiera Zgromadzenie na wniosek przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia. Wybór następuje spośród członków Zgromadzenia.”

 

 

§2.

 

1)      Tekst Statutu Związku Gmin Dolnej Odry ze zmianami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2)      Uchwały Zgromadzenia Ogólnego w sprawie zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry stanowią załączniki  2-7 do niniejszej uchwały;

 

§3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 27-04-2012 11:14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 27-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 27-04-2012 11:14:27