Zapraszam na obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 28 grudnia 2017

Zapraszam na obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu  28 grudnia 2017 r. o godzinie 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach sala nr 19, ul. F. Chopina 1, z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.                                           

II. Interpelacje radnych.  

III. Podsumowanie działalności Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach za 2017 r.:

a/ wystąpienie Dyrektora Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach,

b/ dyskusja.                                                                                                                                                         

IV. Debata nad sprawozdaniem  z działalności Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach oraz analiza czytelnictwa na terenie Gminy Mieszkowice:

a/ wystąpienie Kierownika Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach,

b/ dyskusja.                                                                                                                                                        

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2017 r.:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2018:       

a/ przedstawienie opinii  komisji rady opiniujących projekt uchwały budżetowej:

- Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej,

- Rewizyjnej,

b/ dyskusja,

c/ przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa opiniującej projekt uchwały budżetowej,

d/ przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na rok 2018,

e/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

f/ debata nad projektem uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2018,

g/ głosowanie zmian spełniających wymogi formalno-prawne:

- zgłoszonych przez poszczególne komisje,

- zgłoszonych przez Burmistrza Mieszkowic,

- zgłoszonych przez radnych na sesji,

h/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2018-2025:

a/ opinie komisji,

b/opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2018-2025,

c/ dyskusja,

d/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2018 r.:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2018 r.:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018- 2021:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

XIV. Wolne wnioski i zapytania.

XV. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 15-12-2017 10:17:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Jakowicka 15-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 15-12-2017 10:17:28