Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłosów etap II roboty budowlane wewnętrzne

Mieszkowice, dnia 14.04.2015r.

GP.271.1.2015

Mieszkowice: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłosów - etap II roboty budowlane wewnętrzne Numer ogłoszenia: 51615 - 2015; data zamieszczenia: 14.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mieszkowice , ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4145276, faks 91 4145031.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłosów - etap II roboty budowlane wewnętrzne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Drugi etap robót obejmuje:

Prace rozbiórkowe i demontażowe

 

Prace odtworzeniowe i montażowe

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI (nie przewiduje się)

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz),

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Za istotne zmiany uważa się:

1) przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia;

2) zmianę wynagrodzenia;

3) zmianę osób przewidzianych do realizacji umowy.

 2. Przesunięcie terminu może nastąpić w następujących przypadkach:

1) wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujące niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie wpływa na realizację niniejszej umowy, 3) istotnej zmiany przepisów prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, 4) przedłużenia procedury uzyskiwania opinii, uzgodnień, pozwoleń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. z powodu niezachowania terminów administracyjnych przez organy czy instytucje,

5) działania siły wyższej, czyli zdarzeni zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć np. huragan , powódź, 6) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów.

3. Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku: zmiany urzędowej stawki podatku VAT.

4. Zmiana osób przewidzianych do realizacji umowy może nastąpić pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje nie mniejsze niż osoby wskazane w SIWZ. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub w sytuacji gdy osoba przewidziana do realizacji umowy nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny.

5. Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającą między innymi :

1) Opis propozycji zmiany,

2) Uzasadnienia zmiany ,

3) Opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy

6. Dokonanie zmian wymaga podpisania przez obie strony aneksu do umowy, na piśmie pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mieszkowice.pl/zamowienia

 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice Referat GPiOŚ II piętro pok. nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice Sekretariat I piętro pok. nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie o zamówieniu_II etap świetlica kłosów.docx 2015-04-14 11:20:15 23.KB 429 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ remont świetlicy wiejskiej w Kłosowie.docx po terminie otwarcia ofert 2015-04-14 11:20:15 89.KB 102 razy
2 zał_1_oferta cenowa.doc po terminie otwarcia ofert 2015-04-14 11:21:05 39KB 94 razy
3 zał_2_oświadczenie o braku podst. do wykluczenia.doc po terminie otwarcia ofert 2015-04-14 11:21:20 34KB 95 razy
4 Zał_3_ grupa kapitałowa.doc po terminie otwarcia ofert 2015-04-14 11:21:43 45KB 101 razy
5 Zał_4_ ośw. o spełnianiu warunków udziału w postęowaniu.doc po terminie otwarcia ofert 2015-04-14 11:22:07 35KB 95 razy
6 zał_5_wykaz najważniejszych robót budowlanych.doc po terminie otwarcia ofert 2015-04-14 11:23:21 35KB 85 razy
7 Zał_6_ wykaz osob.doc po terminie otwarcia ofert 2015-04-14 11:23:49 34.KB 79 razy
8 zał_7_oświadczenie o posiadaniu uprawnień.doc po terminie otwarcia ofert 2015-04-14 11:24:20 33.KB 77 razy
9 zał_8_Umowa_świetlica kłosów etap II.doc po terminie otwarcia ofert 2015-04-14 11:24:44 121KB 85 razy
10 zał_9 przedmiar robót_świetlica II etap.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-04-14 11:25:12 234KB 174 razy
11 STWIOR Świetlica Kłosów.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-04-17 08:28:13 187KB 50 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytania i odpowiedzi _ 1.docx 2015-04-23 13:58:11 19.KB 362 razy
2 schematy_II etap_kłosów.pdf 2015-04-23 13:58:27 15.KB 373 razy
Wynik postępowania
1 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_II etap świetlica kłosów.pdf 2015-05-06 08:37:28 68.KB 456 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogłoszenie o udziel;eniu zamówienia _kłosów.docx 2015-12-18 13:44:30 15.KB 352 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 14-04-2015 11:20:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 14-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 18-12-2015 13:44:30