Zakup energii elektrycznej do punktów poboru grupy gmin Mieszkowice i Moryń oraz ich jednostek organizacyjnych utworzonej na podstawie porozumienia, które upoważnia gminę Mieszkowice do roli Zamawiającego

Mieszkowice: Zakup energii elektrycznej do punktów poboru grupy gmin Mieszkowice i Moryń oraz ich jednostek organizacyjnych utworzonej na podstawie porozumienia, które upoważnia gminę Mieszkowice do roli Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 172690 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mieszkowice , ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4145276, faks 91 4145031.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej do punktów poboru grupy gmin Mieszkowice i Moryń oraz ich jednostek organizacyjnych utworzonej na podstawie porozumienia, które upoważnia gminę Mieszkowice do roli Zamawiającego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla 212 punktów poboru Gminy Mieszkowice i gminy Moryń oraz ich jednostek organizacyjnych w imieniu których na podstawie zawartego porozumienia upoważnia gminę Mieszkowice do roli Zamawiającego. Zakres zamówienia obejmuje wolumen energii elektrycznej na poziomie (+/-15%) 1469735 kWh na okres 12-tu miesięcy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie odrębnych umów w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy PZP. Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 15% zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej objętej niniejszym zamówieniem wynikające ze zwiększonego zużycia energii elektrycznej

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059). Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę dokumentów złożonych przez wykonawców, na zasadzie SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstąpił od opisania warunku

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstąpił od opisania warunku

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstąpił od opisania warunku

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstąpił od opisania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.mieszkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Mieszkowicach ul. Fryderyka Chopina 1, 74-505 Mieszkowice Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Mieszkowicach ul. Fryderyka Chopina 1, 74-505 Mieszkowice Sekretariat (I piętro, pokój nr 4).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                                                                                              Burmistrz Mieszkowic

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie_BIP.pdf (PDF, 225KB) 2014-05-22 10:09:09 225KB 402 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 1.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2014-05-22 10:09:09 1.3MB 309 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 pytania i odpowiedzi_1.pdf (PDF, 316KB) 2014-05-27 13:47:57 316KB 436 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ.xls (XLS, 114KB) 2014-05-27 13:48:23 114KB 410 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ.doc (DOC, 46.KB) 2014-05-27 13:48:34 46.KB 374 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ.doc (DOC, 25KB) 2014-05-27 13:48:52 25KB 389 razy
5 Załącznik nr 4 do SIWZ.doc (DOC, 25KB) 2014-05-27 13:49:13 25KB 378 razy
6 Załącznik nr 5a do SIWZ.doc (DOC, 33KB) 2014-05-27 13:49:34 33KB 383 razy
7 Załącznik nr 5b do SIWZ.doc (DOC, 26KB) 2014-05-27 13:49:52 26KB 392 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_energia elektryczna.pdf (PDF, 57.KB) 2014-06-03 12:37:17 57.KB 435 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia _energia elektryczna.docx (DOCX, 13.KB) 2014-06-18 12:36:34 13.KB 386 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 22-05-2014 10:09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 22-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 29-10-2014 12:26:46