Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Mieszkowice, dnia 20.11.2015r.

GP.271.7.2015

 

Mieszkowice: Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Numer ogłoszenia: 170805 - 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mieszkowice , ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4666 900, faks 91 4145 031.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mieszkowice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt w wysokości do 1.544 984,52 zł (jeden milion pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery 52/100 złote) udzielony będzie na okres od 2015r. do 2025r..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2025.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca przedłoży zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Prawo bankowe (Dz. U. z 2015r., poz. 128 ze zm.). Jeżeli o wykonanie usługi ubiegać się będzie bank państwowy wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym opublikowano rozporządzenie o utworzeniu banku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oferent złoży oświadczenie na podst. art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oferent złoży oświadczenie na podst. art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oferent złoży oświadczenie na podst. art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oferent złoży oświadczenie na podst. art. 22 ust. 1 ustawy pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz),

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Dopuszcza się zmiany do umowy w przypadku niekorzystnej sytuacji finansowej Zamawiającego. Zmiany te mogą obejmować m.in.: wydłużenie terminu spłaty kredytu, zmianę wysokości rat kredytowych.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu lub pożyczki o czas oznaczony. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej i może być dokonana jedynie przed upływem okresu kredytowania określonego w umowie. Z tytułu przedłużenia terminu spłaty kredytu lub pożyczki oprocentowanie kredytu lub pożyczki będzie naliczane na zasadach zaproponowanych w ofercie. Z tytułu przesunięcia terminu spłaty wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mieszkowice.pl/zamowienia/tryby
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Mieszkowicach ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, II piętro, Referat GPiOŚ, pok. nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Mieszkowicach ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, I piętro, Sekretariat, pok. nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie o zamówieniu_kredyt konsolidacyjny 2015.docx (DOCX, 21.KB) 2015-11-20 15:53:27 21.KB 298 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_udzielenie_kredytu konsolidacyjnego.docx (DOCX, 59.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 15:53:27 59.KB 83 razy
2 zal_1_oferta_cenowa.rtf (RTF, 66.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 15:53:45 66.KB 83 razy
3 zal_2_osw._wykluczenie.doc (DOC, 34KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 15:53:58 34KB 78 razy
4 zal_3_osw._o_spelnianiu_warunkow.doc (DOC, 35.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 15:54:19 35.KB 74 razy
5 zal_4_grupa_kapitalowa.doc (DOC, 44KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 15:54:42 44KB 76 razy
6 ND-s III kw..pdf (PDF, 264KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 15:55:04 264KB 103 razy
7 Rb27s III.pdf (PDF, 880KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 15:55:22 880KB 90 razy
8 RB28s IIIkw..pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 15:55:42 1.4MB 73 razy
9 Rb-N III kw..pdf (PDF, 347KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 15:55:55 347KB 73 razy
10 RB-Z III kw..pdf (PDF, 93.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 15:56:11 93.KB 88 razy
11 uchwała RIO Nr CCCiV.485.2015.pdf (PDF, 270KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 15:56:31 270KB 83 razy
12 Uchwała RIO Nr XXV.239.S.2015.pdf (PDF, 233KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 15:56:44 233KB 72 razy
13 Uchwała RM w sprawie zmian budżetu.pdf (PDF, 276KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 15:57:02 276KB 90 razy
14 Uchwała RM w sprawie zmian WPF.pdf (PDF, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 15:57:24 1.2MB 88 razy
15 Uchwała RM z 30.04.2015 w sprawie zmian budżetu.pdf (PDF, 392KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 15:57:40 392KB 71 razy
16 doc1.NDS.2014.pdf (PDF, 215KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 15:58:02 215KB 75 razy
17 doc1.Rb-27S.2014.pdf (PDF, 801KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 15:58:20 801KB 73 razy
18 doc1.Rb-28S.2014.pdf (PDF, 1.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 15:58:40 1.3MB 90 razy
19 doc1.Rb-N.2014.pdf (PDF, 290KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 15:59:00 290KB 82 razy
20 doc1.Rb-UZ.2014.pdf (PDF, 280KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 15:59:16 280KB 88 razy
21 doc1Rb-Z.2014.pdf (PDF, 88.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 16:00:40 88.KB 70 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 pytania i odpowiedzi_1_konsolidacyjny.pdf (PDF, 34.KB) 2015-11-27 09:29:12 34.KB 316 razy
Wynik postępowania
1 informacja o wyborze_konsolidacyjny.pdf (PDF, 62.KB) 2015-12-02 07:19:37 62.KB 310 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 20-11-2015 15:53:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 20-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 02-12-2015 07:19:37