Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr 69/2018 z przeprowadzonej kontroli w dniu 04.06.2018 roku w zakresie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-08-13 10:09:04 dodanie dokumentu
Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach na II półrocze 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-08-10 12:02:23 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska (IV nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-08-08 11:03:59 dodanie dokumentu
Uchwała NR CCLXXXVIII.528.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Mieszkowice na rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-08-08 08:15:08 dodanie dokumentu
Protokół Nr 70/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 23 lipca 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-08-08 07:55:32 dodanie dokumentu
Przebudowa nawierzchni drogi osiedlowej w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2018-08-03 10:14:36 dodanie dokumentu
Protokół Nr 68/2018 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytej w dniu 28 maja 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-08-02 12:52:14 edycja dokumentu
Protokół Nr 68/2018 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytej w dniu 28 maja 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-08-02 12:52:02 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokali M-ce dz. 145 Ryszard Niedźwiecki 2018-07-31 16:19:35 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokali M-c dz. 160 Ryszard Niedźwiecki 2018-07-31 16:18:59 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Sierpień 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-07-31 16:17:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w m. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-07-31 16:16:03 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 07 września 2018 r o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim odbędzie się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, w działce gruntu nr 199/2 Ryszard Niedźwiecki 2018-07-26 14:33:08 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 07 września 2018 r o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim odbędzie się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, w działce gruntu nr 199/2 Ryszard Niedźwiecki 2018-07-26 14:32:52 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 07 września 2018 r o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim odbędzie się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, w działce gruntu nr 199/2 Ryszard Niedźwiecki 2018-07-26 14:32:02 dodanie dokumentu
Przedszkole Samorządowe w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-07-26 09:59:18 edycja dokumentu
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-07-26 09:58:24 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizaqi inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej słupowej stacji transformatorowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym NN 0,4jV w celu zasilenia działki Nr 3/25 Sitno na działkach Nr 18/5,18/6, 3/11, 3/21, 29/2, 29/3, 3/25 obręb Sitno, gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-07-25 12:52:25 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2018-07-24 14:47:51 dodanie dokumentu
Protokół Nr 69/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 19 czerwca 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-07-24 08:31:30 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska (IV nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-07-24 08:08:35 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska (III nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-07-18 13:11:23 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 24 sierpnia 2018r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, obr.4 działka nr 29 Ryszard Niedźwiecki 2018-07-16 23:19:44 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 24 sierpnia 2018r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, obr.4 działka nr 29 Ryszard Niedźwiecki 2018-07-16 23:19:09 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2018-07-13 07:49:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 514/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2018-07-12 10:35:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 514/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2018-07-11 12:36:14 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli - Obiekt Sportowy przy ul. Kusocińskiego w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-07-10 13:04:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Dębna o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "budowa zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą pod nazwą Farma Wiatrowa Mieszkowice realizowanego na terenach rolnych w granicach obrębów ewidencyjnych Smolnica gmina Dębno oraz Zielin gmina Mieszkowice". Ryszard Niedźwiecki 2018-07-09 10:16:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek nr ewid.: 16/26,16/18, 16/11 obręb Mieszkowice 3, gmina Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-07-09 10:09:59 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - Mieszkowice, obr.4, działka nr 392/3 Ryszard Niedźwiecki 2018-07-06 13:52:15 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - Mieszkowice, obr.3, działka nr 138/1 Ryszard Niedźwiecki 2018-07-06 13:51:40 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska (III nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-07-06 12:50:42 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska (II nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-07-06 12:47:41 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska (III nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-07-06 12:46:52 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska (III nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-07-06 12:46:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 517/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-07-06 07:38:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 516/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-07-06 07:37:33 dodanie dokumentu
Obowiązek informacyjny - zawieranie umów dzierżaw na grunty komunalne Ryszard Niedźwiecki 2018-07-06 07:02:51 edycja dokumentu
Obowiązek informacyjny - sprzedaż mienia komunalnego Ryszard Niedźwiecki 2018-07-06 07:02:43 edycja dokumentu