Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 482/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 380 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-30 10:06:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 481/2018 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy Ryszard Niedźwiecki 2018-03-30 10:05:24 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (II nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-03-29 10:54:39 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach na stanowisko pracy ds. drogownictwa, remontów Ryszard Niedźwiecki 2018-03-29 10:47:49 dodanie dokumentu
Decyzja Burmistrza Mieszkowic z dnia 14.02.2017r., znak:GN.6830.2.2016, postępowanie rozgraniczeniowe dotyczące działki nr 128 położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-28 13:48:59 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 24 stycznia do 21 marca 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-03-28 10:54:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 475/2018 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-28 10:16:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 475/2018 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-28 10:16:34 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego w referacie OOG (III nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 14:48:23 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach - stanowisko pracy ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego w referacie obsługi organów gminy (II nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 14:46:38 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach - stanowisko pracy ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego w referacie obsługi organów gminy (II nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 14:45:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/280/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie gminy Mieszkowice na lata 2018-2021 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 10:48:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/279/2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 10:44:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/278/2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 10:39:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/277/2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 10:35:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/276/2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 10:31:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/275/2018 w sprawie zatwierdzenia wniosku pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 10:18:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/274/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic w zakresie dystrybucji żywności Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 10:14:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/274/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic w zakresie dystrybucji żywności Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 10:14:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/273/2018 w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 10:02:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/272/2018 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 10:01:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/271/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 10:00:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/270/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 09:58:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/269/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 09:53:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/268/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gryfińskim Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 09:52:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/267/2018 w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 09:47:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/266/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 09:38:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/266/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-03-27 09:38:19 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-03-24 19:24:16 dodanie dokumentu
Protokół Nr 38/2018 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 14 lutego 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-03-24 19:20:33 dodanie dokumentu
Interpelacja Nr 3/2018 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Marii Skowrońskiej Ryszard Niedźwiecki 2018-03-24 19:18:08 edycja dokumentu
Interpelacja Nr 2/2018 Radnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pani Bożeny Dorywalskiej Ryszard Niedźwiecki 2018-03-24 19:17:45 edycja dokumentu
Protokół z przeprowadzonej w dniu 5 lutego 2018 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach kontroli dokumentacji w zakresie aplikowania o środki unijne na promocję gminy oraz organizacji imprez gminnych Ryszard Niedźwiecki 2018-03-22 11:16:14 dodanie dokumentu
Protokół Nr 63/2018 z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 26 lutego 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-03-22 11:10:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr 63/2018 z przebiegu posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 28 lutego 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-03-22 11:04:09 edycja dokumentu
Protokół Nr 63/2018 z przebiegu posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 28 lutego 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-03-22 11:04:01 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokali - Mieszkowice, obr.4, działka nr 267/1 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-20 08:24:29 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Kępa, działka nr 345 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-20 08:23:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr 37/2018 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 22 stycznia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-03-20 07:35:15 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (I nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-03-19 09:15:56 dodanie dokumentu