Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr 66/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 24 kwietnia 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 10:08:31 dodanie dokumentu
Protokół Nr 62/2018 z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach odbytego w dniu 05 lutego 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 10:07:31 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 09:28:05 dodanie dokumentu
Czerwiec 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 09:26:07 usunięcie dokument
Czerwiec 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 09:26:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 08:53:06 edycja dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 08:47:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 08:45:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 08:40:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu Ryszard Niedźwiecki 2018-06-07 08:39:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Łysogórkach Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:31:11 edycja dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:30:32 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany tytułu i treści uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowe o wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:29:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:28:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Łysogórkach Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:27:54 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:27:04 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2018-2025 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:26:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:25:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:24:19 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:23:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:23:01 dodanie dokumentu
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:21:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Ryszard Niedźwiecki 2018-06-06 07:21:01 dodanie dokumentu
Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego Ryszard Niedźwiecki 2018-06-05 07:45:10 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Czerwiec 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 13:17:49 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - Mieszkowice, obr.4, działka nr 29 Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 13:14:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 501/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 13:02:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 500/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 13:01:13 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Czerwiec 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 12:28:27 usunięcie załacznika
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Czerwiec 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 12:20:33 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł. w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 12:01:35 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 12:01:26 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 12:00:16 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł. w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 11:59:59 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł. w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 11:59:50 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-06-04 11:58:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-05-30 11:06:29 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Czerwiec 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-05-30 11:05:17 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach - stanowisko pracy ds.drogownictwa, remontów (IV nabór) Ryszard Niedźwiecki 2018-05-28 11:53:13 dodanie dokumentu
Badanie jakości wody - Orzeczenie Kurzycko Ryszard Niedźwiecki 2018-05-26 17:38:51 dodanie dokumentu