Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r - Zarządzenie Nr 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Ryszard Niedźwiecki 2018-03-19 08:38:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r - Zarządzenie Nr 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Ryszard Niedźwiecki 2018-03-19 08:37:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie sposobu zasilania w energie elektryczną hydroforni w miejscowości Ranowo na terenie działek Nr 346/3, 346/8, 346/23, 346/29, 346/30 obręb Zielin, gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-16 09:27:47 dodanie dokumentu
Protokół Nr 62/2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 20 lutego 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 13:09:48 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb nr 4 miasta Mieszkowice, część działka nr 370/2 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 10:52:00 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb nr 3 miasta Mieszkowice, działka nr 135 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 10:51:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 479/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 370/2 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 10:49:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 478/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 miasta Mieszkowice, w działce nr 135, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 10:48:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 479/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 370/2 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 10:46:58 dodanie dokumentu
Plan kontroli zewnętrznych w tym w podmiotach podległych i nadzorowanych na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 10:20:40 edycja dokumentu
Plan kontroli zewnętrznych w tym w podmiotach podległych i nadzorowanych na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 10:20:15 usunięcie załacznika
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:15:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:15:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:14:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gryfińskim Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:13:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:12:32 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę należności czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz na umorzenie odsetek od zaległości w czynszu Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:11:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:10:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:10:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:09:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic w zakresie dystrybucji żywności Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:08:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:07:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:06:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:05:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:04:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:03:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 09:02:04 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Marzec 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 07:37:16 edycja dokumentu
Zapraszam na obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędąsię 22 marca 2018 r. Ryszard Niedźwiecki 2018-03-15 07:32:41 dodanie dokumentu
Petycja Nr 1/2018 Ryszard Niedźwiecki 2018-03-13 11:12:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 476/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-03-12 10:17:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 476/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2018-03-12 10:14:43 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - część działki nr 38/4, obręb Sitno Ryszard Niedźwiecki 2018-03-09 07:30:11 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 6 część działki nr 38/4, obręb Sitno Ryszard Niedźwiecki 2018-03-09 07:29:16 usunięcie dokument
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 6 część działki nr 38/4, obręb Sitno Ryszard Niedźwiecki 2018-03-09 07:28:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 473/2018 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 38/4, w obrębie Sitno stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-09 07:26:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 473/2018 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 38/4, w obrębie Sitno stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2018-03-09 07:26:45 dodanie dokumentu
Doposażenie Szkół Podstawowych w Mieszkowicach i w Zielinie w pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotowych w tym sprzęt TIK Piotr Sobczyński 2018-03-07 10:57:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - zwołanie zebrania Ryszard Niedźwiecki 2018-03-06 16:26:43 edycja dokumentu
Ogłoszenie - zwołanie zebrania Ryszard Niedźwiecki 2018-03-06 16:25:42 dodanie dokumentu