Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/33/11 w sprawie zmiany Statutu Gminy Mieszkowice

 

Uchwała Nr V/33/11

Rady Miejskiej w Mieszkowicach

                                                       z dnia 24 marca 2011 roku 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Mieszkowice.

                   

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675;                         z 2011 r. Nr 21 poz. 116)  Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

 

                           

§1. W uchwale Nr XXIV/199/96 Rady Miasta i Gminy Mieszkowice z dnia 27 czerwca 1996 r.
w sprawie Statutu Gminy Mieszkowice ( Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 12, poz. 93, z 1997 r. Nr 5, poz. 37, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 16, poz. 208, z 2001 r. Nr 1, poz. 5, Nr 11, poz. 226, Nr 35, poz. 810, z 2002 r. Nr 37, poz. 7642, z 2003 r. Nr 11, poz. 165) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)  § 6 otrzymuje brzmienie:

        „§ 6. Każdemu przysługuje prawo wglądu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, zwanych dalej dokumentami oraz  uzyskiwania lub sporządzania ich odpisów na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198;  z 2002 r. Nr 153, poz. 1271;
z 2004 r. Nr 240, poz. 2407; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 132, poz. 1110; z 2010 r.

Nr 182 poz. 1228).”;

 

2) skreśla się § 7 w całości;

 

3) w § 8:

a)      w ust. 1 wyrazy: „ Biurze Rady Miejskiej” zastępuje się wyrazami: „Referacie Obsługi Organów Gminy i Współdziałania z Jednostkami Pożytku Publicznego Urzędu Miejskiego”,

 

b)      ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Wgląd do dokumentów jest bezpłatny. Za wykonanie kserokopii dokumentów dla potrzeb wnioskodawcy pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez Burmistrza”.

 

c)      skreśla się ust. 3 w całości;

 

4)  w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

     „2. Na pierwszej sesji po wyborach w głosowaniu tajnym wybierany jest przewodniczący  

          rady.”;

 

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

         „§ 13. Obsługę Rady zapewnia Referat Obsługi Organów Gminy i  Współdziałania
                   z Jednostkami Pożytku Publicznego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach”;

 

6) skreśla się § 17 w całości;

 

7) w § 21:

  a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Inicjatywa podjęcia uchwały ma formę pisemnego wniosku z załączonym projektem uchwały wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informacje o skutkach finansowych jej realizacji, jeżeli występują.”;

 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Projekt uchwały przed jego rozpatrzeniem przez radę przedkłada się stałym komisjom   

      rady do zaopiniowania w trybie określonym w § 48 statutu.

     W szczególnie uzasadnionych przypadkach projekty uchwał przedkładane przez    

     burmistrza mogą  być wnoszone pod obrady rady bez opinii komisji.”;

 

8) w § 30:

a) w ust. 4 słowo: „może” zastępuje się słowem: „przerywa”,

 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Uchwały podjęte w trakcie obrad pierwszej części sesji przekazuje się do organu nadzoru w ustawowym terminie.”;

 

9) w § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sesje z wyłączeniem inauguracyjnej sesji kolejnej kadencji rady otwiera, prowadzi
 i  zamyka przewodniczący rady.”;

 

10) w § 32 w ust. 4 skreśla się pkt 3 i 4 w całości;

 

11) w § 33:

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Adresat interpelacji udziela odpowiedzi ustnych w trakcie sesji lub na piśmie, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia jej zgłoszenia.”,

 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Adresatami wniosków są:

1) przewodniczący rady,

2) burmistrz,

3) kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Adresat wniosku udziela odpowiedzi ustnych w trakcie sesji lub na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku do realizacji.”,

 

c) w ust. 6 wyrazy: „Biuro rady” zastępuje się wyrazami: „Referat Obsługi Organów Gminy i Współdziałania z Jednostkami Pożytku Publicznego”;

 

12) w §35 ust. 3:

a) skreśla się pkt 7 i 12,

b) w pkt 10 skreśla się wyraz „uchwały”;

 

13) § 39 otrzymuje brzmienie:

„ § 39.1. W głosowaniu jawnym radni głosują poprzez podniesienie ręki.

 

2. W głosowaniu tajnym radni głosują na opatrzonych pieczęcią rady kartach zawierających precyzyjnie postawione pytanie oraz rubryki  z odpowiedziami „za” oraz „przeciw”.

 

3. Głosowanie jawne imienne odbywa się przy użyciu kart do głosowania zawierających precyzyjnie postawione pytanie oraz rubryki z odpowiedziami: „za” oraz „przeciw” podpisanych imieniem i nazwiskiem radnego. Głosowanie jawne imienne można również przeprowadzić w ten sposób, że wyczytani według alfabetu radni wstają i oświadczają ustnie, jaki głos oddają, a protokolant sesji odnotowuje treść oświadczenia w protokole.

 

4. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana na sesji spośród radnych, składająca się z przewodniczącego i dwóch członków.

 

5. Wynik głosowania jawnego ogłasza przewodniczący rady, a tajnego – przewodniczący komisji skrutacyjnej.”;

 

14) § 43 otrzymuje brzmienie:

„§ 43.1. Z każdej sesji rady protokolant w terminie 14 dni od dnia zakończenia sesji sporządza projekt protokołu.

 

2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem kadencji rady.

 

3. Protokół z danej sesji zostaje przyjęty przez radę na następnej sesji. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do projektu protokołu na piśmie przed kolejną sesją, bądź ustnie na sesji. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawek, bądź uzupełnień oraz o przyjęciu protokółu rozstrzyga rada.”;

 

15)  § 44 otrzymuje brzmienie:

„§ 44. Radni stwierdzają podpisem na liście obecności swoją obecność na sesjach
 i posiedzeniach komisji, do których zostali wybrani”;

 

16)  w § 48:

a) w ust. 1 na końcu dodaje się zdanie: „Dotyczy także przekazania członkom komisji zawiadomienia o terminie posiedzenia komisji”,

 

b) skreśla się ust. 4 i 7 w całości,

c) w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „ Z każdego posiedzenia komisji protokolant sporządza projekt protokołu, który zostaje przyjęty w drodze głosowania na następnym posiedzeniu”;

 

17) w § 57 skreśla się ust. 2 w całości;

 

18) w § 62 w ust. 2 skreśla się wyrazy: „oraz dowody tożsamości”;

 

19) w § 71 w ust. 2 po wyrazach: „o których mowa w ust.” dodaje się cyfrę „1”;

 

20) § 76 otrzymuje brzmienie:”

§ 76. Uchwały i ustalenia komisji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy składu komisji.”;

 

21)  tytuł Działu II statutu otrzymuje brzmienie: „Dział II – BURMISTRZ”;

 

22)  w § 104:

a) w ust. 2 w pkt. 2  wyraz „zarząd” zastępuje się wyrazem ” burmistrz” i dodaje się na końcu zdania wyrazy: „oraz po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami obszaru, którego zmiana dotyczy”,

 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Konsultacje, o których mowa w ust. 2 przeprowadza się na zebraniu wiejskim lub zebraniu mieszkańców osiedla zwołanym na wniosek burmistrza.”.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku    Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Z uwagi na fakt, iż ostatnia zmiana statutu Gminy Mieszkowice  dokonana była w 2003 roku wystąpiła konieczność aktualizacji zapisów statutu pod kątem zgodności z obowiązującymi  przepisami prawa a zwłaszcza ustawą o dostępie do informacji publicznej. Wprowadzono oraz zmodyfikowano w projekcie uregulowania dotyczące:

- przebiegu sesji rady miejskiej w zakresie spraw regulaminowych, zgłaszania wniosków    formalnych oraz  wyboru zastępcy przewodniczącego rady,

- załatwiania wniosków i interpelacji radnych,  

- zasad głosowania,

- podejmowanej inicjatywy uchwałodawczej,

- sporządzania protokołów z sesji oraz posiedzeń komisji rady,

- przeprowadzania konsultacji społecznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011 10:56:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011 10:56:29