Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/79/2011 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mieszkowice

Uchwała Nr X/79/2011
Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia 08 września 2011r

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mieszkowice

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 90 f ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), Rada Miejska w Mieszkowicach ustala, co następuje:

 

§ 1 Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice.

 

 

Regulamin

przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zameldowanych na terenie gminy Mieszkowice

 

 

§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

Występujące określenia w regulaminie oznaczają:

 1. Trudna sytuacja materialna – sytuacja rodziny o niskim miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń pieniężnych zapisana w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 z 2009 r., poz. 1362 z późn. zmianami) tj. 351 zł,- na osobę w rodzinie.

 2. Uczeń – należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków.

 3. Dochód na osobę w rodzinie – dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie,

 4. Dochód rodziny – suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie ustalona na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa w ust. 1, z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90C ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.

 5. Rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

§ 3 POMOC MATERIALNA DLA UCZNÓW

 

 1. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

 2. Pomoc materialna przysługuje:

  a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

  dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów

  nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów

  pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej

  jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

  b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających

  dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty,

  a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z

  niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku

  szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 3. Świadczenia pomocy materialnej przysługują również:

  a) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla

  młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

  b) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów

  języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do

  ukończenia 24 roku życia.

 4. Pomoc materialna ma charakter socjalny. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  a) stypendium szkolne,

  b) zasiłek szkolny.

 

§ 4 KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE

SOCJALNYM

 

Stypendium szkolne może być przyznawane uprawnionym znajdującym się z trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje:

a) bezrobocie,

b) niepełnosprawność,.

c) ciężka lub długotrwała choroba,

d) wielodzietność,

e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,

f) alkoholizm,

g) narkomania,

h) niepełność rodziny,

i) sytuacja o charakterze zdarzenia losowego.

 

§ 5 FORMY UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

 

 1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi w formie:

  1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych

  realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych,

  komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych.

  2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych

  wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w

  szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych

  przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak wyjazdy do teatru, na wycieczki

  szkolne, zielone szkoły itp.

  3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w ty, w szczególności zakupu:

  a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do

  realizacji procesu dydaktycznego,

  b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków itp.,

  c) stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez

  szkołę.

  4) świadczenia pieniężnego, jeżeli Burmistrz Mieszkowic uzna, że udzielenie stypendium

  w formach o których mowa w pkt. 1 -3 nie jest możliwe lub nie jest celowe.

 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wychowanków ośrodków, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. b, oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

 3. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w ust. 3, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

 4. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w §1 ust. 1, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa w §1 ust. 1, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w § 2 ust. 4.

 5. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

 6. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

 7. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

 8. Wnioski o stypendium szkolne należy składać do 15 września danego roku szkolnego w przypadku uczniów szkół publicznych i w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października (załącznik Nr 1).

 

 

 

§ 6 WARUNKI I SPOSÓB UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE

SOCJALNYM

 

 1. Wysokość stypendium przyznawana dla ucznia określa art. 90d ust. 9 ustawy o systemie oświaty w zależności od dochodu ustalonego zgodnie z art. 8, ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 z 2009 r, poz. 1362 z późn. zmianami)

 

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (% ustawowego kryterium dochodowego dla świadczeń pomocy społecznej)

 

Wysokość stypendium szkolnego ustalona na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zmianami)

od 0 do 25 %

do 200 % kwoty bazowej

od 26 % do 50 %

do 150 % kwoty bazowej

od 51 % do 75 %

do 120 % kwoty bazowej

od 76 % do 100 %

do 100 % kwoty bazowej

2. Maksymalna wysokość stypendium stanowiąca 200 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przysługuje:

1) pełnym sierotom,

2) dzieciom z rodzin zastępczych,

3. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w

danym roku szkolnym.

 1.  

4. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane

w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wysokość stypendium

szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty, o

której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach

rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów

języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty,

o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach

rodzinnych.

 

 

5. W przypadku ograniczonej ilości środków finansowych, stypendium może być wypłacone za

okres krótszy danego roku szkolnego.

6. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o

charakterze socjalnym ze środków publicznych.

7. Realizacja przyznanego stypendium szkolnego:

W przypadku zakupu pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym czy też za udział

w zajęciach edukacyjnych – refundacja poniesionych wydatków następuje po

przedstawieniu oryginałów faktur, rachunków wystawionych na nazwisko ucznia lub

wnioskodawcy, w formie wypłaty gotówkowej lub przelewu na rachunek bankowy

rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia. W przypadku pokrycia kosztów wyjazdu na

zieloną szkołę”, stypendium szkolne w tej formie przyznaje się i realizuje (przelewem na

rachunek bankowy szkoły) w okresie, w którym dzieci wyjeżdżają na zieloną szkołę.

Stypendium szkolne w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów

związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – realizowane jest

poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów

potwierdzających ich powstanie i wysokość (np. bilety miesięczne imienne, rachunki).

 

§ 7 TRYB, WARUNKI I ZASADY UBIEGANIA SIĘ, PRZYZNAWANIA I USTALANIA WYSOKOŚCI ZASIŁKU SZKOLNEGO

 

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku (zaświadczenie z policji, lekarskie i inne)

 2. Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

  a) śmierci rodziców lub prawnych opiekunów,

  b) klęski żywiołowej,

  c) wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia,

  d) innych szczególnych okoliczności.

 3. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

 4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

 5. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

§ 8 TRYB I ORGANIZACJA UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

 

 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

  a) rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,

  b) pełnoletniego ucznia,

  c) dyrektora szkoły.

 2. Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:

  (odpowiednio do sytuacji ucznia)

  1) wniosku,

  2) zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)tj.:

  a) zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,

  b) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub

  bez prawa do zasiłku),

  c) oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób

  niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

  d) zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych

  świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek

  pielęgnacyjny). Do dochodu nie wliczmy zasiłków celowych (jednorazowego

  pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy

  Społecznej w Mieszkowicach,

  e) zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu dodatku mieszkaniowego,

  f) zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

  g) wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia

  komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z OPS – fundusz alimentacyjny,

  h) odcinek renty/ emerytury,

  i) oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

 3. Wnioskodawca przedstawia również aktualne zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki w danym roku szkolnym.

 

 

§ 9 WSTRZYMANIE I COFANIE POMOCY O CHARAKTERZE SOCJALNYM

 

 1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uprawnieni są zobowiązani powiadomić organ, który przyznał stypendium, o zmianie sytuacji, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 3. Należności z tytułu nienależnie przyznanego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 4. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

 5. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielonej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

 6. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia, w przypadku gdy:

  a) został złożony po ustalonym terminie,

  b) nie zawiera kompletu dokumentów, jeśli mimo wezwania w terminie 7 dni

  nie uzupełniono braków,

  c) wniosek lub załączniki są nieprawidłowo wypełnione, jeśli mimo wezwania w terminie

  7 dni nie uzupełniono braków.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej,

 2. Wypłata stypendiów i zasiłków następuje po otrzymaniu dotacji, o której mowa w art. 90 ustawy o systemie oświaty,

 3. Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych,

 4. Od decyzji i o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w określonej wysokości lub odmowy przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofnięcia pomocy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie,

 5. Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest:

  a) przelewem na rachunek podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne,

  b) poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół podręczników i pomocy naukowych,

  c) poprzez zwrot wydatków, po przedstawieniu rachunków potwierdzających poniesione

  wydatki, w formie wypłaty gotówkowej lub przelewu na rachunek bankowy rodziców

  (opiekuna prawnego) ucznia lub pełnoletniego ucznia,

  d) przelewem na wskazany rachunek bankowy.,

 

§ 11 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach.

 

§ 12 Traci moc uchwała Nr XXIX9214)05 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 39, poz. 385)

 

§ 13 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała Nr XII_93_2015 w sprawie zmiany uchwały Nr X_79_201l Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 września 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o chara.pdf (PDF, 47.96Kb) 2016-09-22 09:51:56 362 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 21-09-2016 09:36:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 21-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 22-09-2016 09:51:56