Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR X/83/2011 w sprawie przyjęcia 'Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieszkowice na lata 2011 - 2015"

UCHWAŁA  nr X/83/2011

rady  miejskiej  w  mieszkowicach

z dnia 8 września 2011r.

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieszkowice na lata 2011 – 2015”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113) oraz art. 21 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, Nr 69 poz. 626, z 2006 r. Nr 86 poz.602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Wieloletni  program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieszkowice na lata 2011 – 2015obejmuje w szczególności: 

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji budynków i lokali, wynikający z ich stanu technicznego;

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy  oraz przewidywane zmiany w tym zakresie w kolejnych latach;

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej;

7) wysokość wydatków na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy;

8) inne działania mające na celu poprawę i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

2.Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami);

2) gminie – oznacza to Gminę Mieszkowice;

3) burmistrzu – oznacza to Burmistrza Mieszkowic;

4) wspólnocie mieszkaniowej – oznacza to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości;

5) lokalu – oznacza to również budynek mieszkalny,  w którym wyodrębniono tylko jeden lokal będący w całości przedmiotem najmu;

6) łazience – oznacza to doprowadzenie  do wydzielonego pomieszczenia instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, umożliwiającej podłączenie wanny, brodzika, baterii itp.;

7) wc - oznacza to doprowadzoną do łazienki lub wydzielonego pomieszczenia instalację wodociągowo-kanalizacyjną umożliwiającą podłączenie muszli sedesowej i spłuczki;

8) centralnym ogrzewaniu - oznacza to ogrzewanie energią cieplną z urządzeń zainstalowanych w lokalu indywidualnie;

9) instalacji wodociągowej – oznacza to  doprowadzenie do lokalu instalacji umożliwiającej pobór wody;

10) instalacji kanalizacyjnej – oznacza to doprowadzenia do lokalu instalacji umożliwiającej odprowadzanie ścieków;

11) termomodernizacji - oznacza to wykonanie przedsięwzięcia polegającego na poprawieniu istniejących cech technicznych budynku, które w efekcie przynosi zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło niezbędne do jego ogrzania, w szczególności poprzez docieplenie, uszczelnienie lub wymianę ścian, stropu, dachów, okien, drzwi itp. ;

8)      instalacji gazowej – oznacza to doprowadzenie instalacji gazowej do lokalu;

9)     remoncie kapitalnym – oznacza to budynki, w których wykonano zakres prac wynikających z definicji remontu kapitalnego ustalonej przez GUS;

10)    oświetleniu klatek- oznacza to koszty dostawy energii elektrycznej zużytej do oświetlenia części wspólnych budynku mieszkalnego;

 

§ 2.  Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy  w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne. 

1. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale mieszkalne usytuowane w budynkach stanowiących własność gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy. 

2. Według stanu na dzień 30 kwietnia 2011 r. mieszkaniowy zasób gminy to 244 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 12.068 m2 , w tym:                                                                                   1) 108 lokali o pow. 5.274 m2 w 39 budynkach gminnych,                                                                          2) 136 lokali o pow. 6.794 m2 w 72 budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy.                                                                                                                           Średnia powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi 49 m2 . 

3. W związku z sukcesywnym wykupem lokali gminnych przez najemców, mieszkaniowy zasób gminy ulega stopniowemu zmniejszeniu. 

4. Z powodu szerokiego kręgu osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych , istnieje potrzeba wydzielania lub tworzenia takich lokali .

5. Mieszkaniowe nieruchomości gminne to w zdecydowanej większości wyeksploatowane budynki przedwojenne (blisko 95% zasobu), wybudowane w systemie ryglowym, znajdujące się na terenie wpisanym do rejestru zabytków.

6. Prognoza dotycząca wielkości mieszkaniowego zasobu gminy na koniec danego roku: 

 

Rok

Łączna ilość lokali gminnych

W tym: lokali socjalnych

2011

229

-

2012

217

2

2013

207

2

2014

199

3

2015

191

3

 

7. Zadania w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej realizowane będą poprzez:

a) zapewnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w różnych formach,

b) adaptację budynków o innym przeznaczeniu na cele mieszkaniowe,

c) uzbrajanie terenów pod zabudowę mieszkaniową.

§ 3. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji budynków i lokali, wynikający z ich stanu technicznego. 

1. Większość budynków gminnych wymaga modernizacji, ze względu na wiek, ogólny stan techniczny i  konieczność dostosowania do obowiązujących przepisów techniczno–budowlanych. 

2. Priorytetem w planowanych zadaniach jest zapewnienie bezpieczeństwa najemcom. W związku z tym w pierwszej kolejności realizowane będą zadania mające na celu wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji budynków, naprawy i modernizacje instalacji technicznych, zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz inne działania zmierzające do utrzymania zasobów w stanie co najmniej nie pogorszonym, a w szczególności sprawnych instalacji gazowych, elektrycznych, c.o., odgromowych oraz przewodów dymowych i wentylacyjnych. 

3. Na podstawie przeprowadzonego w  2009 roku pięcioletniego przeglądu stanu technicznego nieruchomości stanowiących w całości własność gminy ustalono, że: 

1) w 22 budynkach niezbędne jest wykonanie remontów dachów, rynien i kominów, 

2) w 11 budynkach wymagany jest remont fundamentów i ścian konstrukcyjnych, 

3) w 16 budynkach konieczny jest remont nadproży i sklepień, 

4) w 26 budynkach niezbędny jest remont schodów i posadzek, 

5) w 19 budynkach wymagany jest remont elewacji,

6) w 24 budynkach konieczna jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

7) w 10 budynkach wymagana jest  naprawa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

Podobny zakres prac dotyczy budynków wspólnot mieszkaniowych, przy czym jego realizacja zależna jest  od partycypowania właścicieli wyodrębnionych lokali w kosztach remontu.

Dokonany w roku 2009 przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznych we wszystkich lokalach gminnych wykazał, że:

1) w 42 lokalach instalacja elektryczna wymaga całkowitej wymiany,

2) w 23 lokalach wymagana jest częściowa wymiana instalacji.

4. Opisane powyżej potrzeby remontowe, ze względu na bardzo duży zakres, możliwe będą do realizacji w sposób sukcesywny w okresie, co najmniej, najbliższych 10-12 lat. 

5. Plany remontów będą ustalane na każdy rok odrębnie w terminie do końca stycznia danego roku, na podstawie: 

1) prowadzonych przez Urząd Miejski własnych analiz oraz w oparciu o indywidualne wnioski mieszkańców. Wnioski do planu remontów na dany rok będą przyjmowane do dnia 30  listopada roku poprzedzającego; 

  2) informacji zarządców wspólnot z udziałem gminy o zamierzeniach remontowych, w celu zabezpieczenia w budżecie gminy środków na fundusze remontowe w wysokości zgodnej z posiadanymi udziałami gminy.

     6. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przewidziana  jest  rewitalizacja budynków  mieszkalnych położonych w Mieszkowicach przy ulicach: Dąbrowszczaków nr 11, Kościuszki nr 11, Sienkiewicza nr 1, Sienkiewicza nr 44.                                                                          

   7. Podstawowym celem  jest dążenie do zapewnienia mieszkańcom odpowiednich warunków socjalno– bytowych, zgodnych z obowiązującymi standardami, poprzez: 

1) tworzenie dogodnych warunków umożliwiających zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jak największej części mieszkańców, 

2) podejmowanie działań mających na celu utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego w stanie co najmniej nie pogorszonym oraz inwestowanie w uzasadnioną modernizację zasobu, 

3) zapewnienie odpowiedniej ilości lokali mieszkalnych dla rodzin, które nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie, z powodu trudnych warunków materialnych, zdrowotnych i innych, 

4) zapewnienie odpowiedniej ilości lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych w drodze bezinwestycyjnej, przy wykorzystaniu lokali o obniżonym standardzie,

5) adaptację budynku po Straży Granicznej w Czelinie na cele mieszkalne,

6) pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, w tym przewidzianych na rewitalizację budynków, budowę lokali socjalnych, termomodernizację budynków itp.

 

§ 4. Planowana sprzedaż lokali w poszczególnych latach.

1. Sprzedaż lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w trybie bezprzetargowym  będzie kontynuowana na zasadach dotychczas obowiązujących. 

2. Priorytet nadaje się sprzedażom lokali mieszkalnych położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w szczególności w budynkach małych wspólnot, aż do całkowitego zbycia udziałów gminy w tych nieruchomościach.

3. Plan sprzedaży lokali przedstawia poniższa tabela: 

rok

Ilość lokali

2011

15

2012

 12

2013

10

2014

 8

2015

8

 

4. Od wielu już lat sprzedaż mieszkań na wniosek najemców odbywa się na bardzo korzystnych warunkach tj. z 90 % bonifikatą w odniesieniu do lokali w budynkach wielomieszkaniowych i 60 % w przypadku domów jednorodzinnych. Zakłada się, że w okresie obowiązywania programu sprzedaż lokali będzie miała tendencję malejącą, ponieważ zdecydowana większość najemców zainteresowana wykupem już to uczyniła.

5. W zasobie gminy pozostaną w większości mieszkania o najniższym standardzie, wynajmowane przez osoby starsze i rodziny o niskich dochodach, których nie stać na wykup nawet z bardzo wysoką bonifikatą. 

§ 5. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.

10)  W lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, stawki czynszu  za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego ustala burmistrz, przy zastosowaniu poniższego wzoru: 

 

 

Stawka czynszu

 regulowanego                                  za 1m2                  powierzchni         =

 

 

 

 

Ilość punktów

dla danego

 

Wskaźnik przeliczeniowy

kosztu odtworzenia 1m2  użytkowej budynku mieszkalnego

 

 

 

X

 

Wskaźnik procentowy wartości  odtworzeniowej

lokalu

 

 

 

 

 

: 12

użytkowej lokalu

lokalu

 

 

37

 

 

 

                                                

   2. Dla potrzeb obliczenia stawki czynszu przyjmuje się następujące wielkości:

      1) ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla Województwa Zachodniopomorskiego, obowiązujący w dniu podejmowania przez burmistrza zarządzenia w sprawie zmiany stawek czynszu,

      2) wskaźnik procentowy wartości odtworzeniowej 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, przyjęty w oparciu o ustaloną wysokość podwyżki czynszu.

      3) standardowy lokal mieszkalny w mieszkaniowym zasobie gminy, posiadający łącznie                 37 punktów.

      4) minimalna ilość punktów dla danego lokalu, niezależnie od wyniku oceny punktowej, wynosi 10 punktów.

      5) miarą wartości użytkowej lokalu mieszkalnego jest określenie ilości punktów, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających tą wartość.                                             Dla każdego lokalu mieszkalnego winna być ustalona indywidualna, łączna ilość punktów.

  

   3. Przyjmuje się zasady ustalania ilości punktów dla danego lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

   4. Ustala się stawkę czynszu za lokal socjalny, przyjmując przy jego ustaleniu stałą ilość 10  punktów.

 

   5. Wynajmującemu przysługuje prawo podwyższenia stawki czynszu, jeżeli na własny koszt dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość stawki czynszu.

 

    6. W przypadku zmniejszenia wyposażenia technicznego lokalu mieszkalnego mającego wpływ na wysokość stawki czynszu z przyczyn leżących po stronie wynajmującego, stawka czynszu podlega stosownemu obniżeniu.

 

   7. Zainstalowane przez najemcę lub jego poprzednika prawnego na własny koszt urządzenia techniczne  lub wykonane przez te osoby na własny koszt prace termomodernizacyjne ( po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wynajmującego) wpływające na  punktację lokalu , nie powodują zwiększenia stawki czynszu.

 

   8. W przypadku zawarcia umowy najmu z najemcą na lokal mieszkalny powstały w wyniku dokonanej na własny koszt przez najemcę – adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych, najemca może po złożeniu wniosku i zawarciu z wynajmującym stosownej umowy, dotyczącej rozliczenia poniesionych nakładów, otrzymać obniżkę czynszu lub zostać zwolniony z jego płatności na okres ustalony w umowie..

  9. Przyjmuje się, że stawka czynszu będzie podwyższana nie częściej niż raz w roku,                   z zastrzeżeniem § 5 ust.6.  Wpływy z czynszu będą przeznaczane na remonty i modernizację mieszkaniowego zasobu gminy. 

  10.Polityka czynszowa powinna zmierzać do takiego kształtowania stawek czynszu, aby zapewnić samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej.

   11.Nie przewiduje się możliwości obniżania czynszu na wnioski najemców  o niskich dochodach. Pomoc rodzinom w trudnym położeniu materialnym jest i będzie realizowana poprzez zabezpieczenie w budżecie gminy odpowiednich środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów.

§ 6. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy  oraz przewidywane zmiany w tym zakresie w kolejnych latach.

1.Zarządzanie i administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy wykonywane jest w sposób bezpośredni przez gminę oraz 4 wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami położonymi w Mieszkowicach przy ulicach: Plac Wolności  nr 4/5 i nr 6, 1 Maja nr 8/10 oraz Słowackiego nr 2/4.

2. Docelowe działania winny zmierzać do inspirowania i inicjowania przedsięwzięć zmierzających do przekazania zarządu nieruchomościami wspólnotom mieszkaniowym, zwłaszcza   w budynkach z mniejszościowym udziałem gminy.

§ 7. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.

 Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są:

  1) przychody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, 

2) przychody z tytułu wynajmu lokali użytkowych, 

3) część przychodów z tytułu sprzedaży lokali gminnych,

4) środki unijne,

5) inne środki zabezpieczone w uchwale budżetowej.

§  8. Wysokość wydatków na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

1. Plan rzeczowo-finansowy remontów i modernizacji budynków stanowiących własność gminy na lata  2011 -2015 (w tys. zł) 

Zakres remontów

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

Remonty dachów

60

60

60

60

60

Remonty elewacji

5

20

30

30

30

Remonty instalacji elektrycznych

53

20

20

25

25

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

10

15

20

20

20

Wzmocnieniem konstrukcji budynków

10

15

15

20

20

Pozostałe remonty ogólnobudowlane oraz instalacyjne w lokalach i budynkach gminnych w ramach konserwacji, modernizacji i drobnych remontów 

20

30

30

35

35

RAZEM

158

160

175

190

190

 

2. Plan rzeczowo-finansowy remontów i modernizacji budynków wspólnot mieszkaniowych                                             na lata  2011 -2015 (w tys. zł) 

Zakres remontów

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

Remonty dachów

35

35

40

40

40

Remonty elewacji

5

5

5

5

5

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

10

10

10

10

10

Wzmocnieniem konstrukcji budynków

5

5

5

5

5

Pozostałe remonty ogólnobudowlane oraz instalacyjne w lokalach i budynkach gminnych w ramach konserwacji, modernizacji i drobnych remontów 

10

10

10

10

10

Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi

3

4

5

6

7

RAZEM

68

69

75

76

77

 

    § 9. Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania mieszkaniowego zasobu gminy.

1. Przedkładanie dla rodzin posiadających zadłużenie z tytułu czynszu lub innych opłat propozycji zamian na lokale mniejsze i tańsze w utrzymaniu. 

2. Podejmowanie działań w celu niezwłocznego zapewnienia lokali zamiennych najemcom lokali zlokalizowanych w nieruchomościach przeznaczonych do rozbiórki lub kapitalnego remontu.  

3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad terminowością regulowania opłat czynszowych oraz sprawna windykacja zaległości. 

 § 10.  Traci moc uchwała Nr XXXII/334/2001 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.

  § 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic. 

  § 12.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od daty ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Kryteria punktowego zróżnicowania stawek czynszu
w mieszkaniowym zasobie Gminy Mieszkowice
z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających
wartość użytkową lokali mieszkalnych

 

 

KRYTERIA/CZYNNIKI

OCENA PUNKTOWA

1.

Ogólny stan techniczny budynku:

skala pkt
(od -2 do 8)

1.1

budynki nowo wybudowane i budynki po kapitalnym remoncie po 01.01.2010 r.

8

1.2

budynki wybudowane w okresie od  01.01.1960 r. do 31.12.2009 r.

6

1.3

budynki wybudowane w okresie od  01.01.1946 r. do 31.12.1959 r.

4

1.4

budynki wybudowane przed rokiem 1939.

3

1.5

budynki zakwalifikowane do remontu kapitalnego i modernizacji ujęte w planach remontowych właściciela

0

1.6

budynki zakwalifikowane do rozbiórki

 -2

1.7

termomodernizacja budynku

 

1.7.1

docieplenie ścian zewnętrznych lokalu

4

1.7.2

wymiana okien w lokalu

0,5 za każde okno

1.7.3

Wymiana drzwi wejściowych do lokalu

1

1.8

wymiana pokrycia dachowego w budynku

2

 

 

 

2.

Wyposażenie lokalu w instalacje techniczne

skala pkt
(od  0 do 4)

2.1

instalacja centralnego ogrzewania

4

2.2

instalacja ciepłej wody sieciowej

4

2.3

instalacja gazowa

2

2.4

instalacja wodociągowa

2

2.5

instalacja kanalizacyjna

2

2.6

brak instalacji wodociągowej

0

2.7

brak instalacji kanalizacyjnej

0

2.8

oświetlenie klatki

1

Dla osób, które w latach siedemdziesiątych uczestniczyły w budowie wodociągu do lokalu w którym aktualnie zamieszkują,skala punktowa w pozycji 2.4 wynosi  - 0

 

 

 

3.

Atrakcyjność użytkowa lokalu mieszkalnego

skala pkt
(od -2 do 8)

3.1

łazienka z wc w lokalu

8

3.2

łazienka w lokalu osobno

6

3.3

łazienka poza lokalem

4

3.4

wc w lokalu

4

3.5

wc poza lokalem

2

3.6

wc poza budynkiem

-1

3.7

pokoje w układzie amfiladowym (przejściowe)

-1

3.8

"ślepa" kuchnia

-1

3.9

wnęka kuchenna

-2

3.10

lokal ze wspólną używalnością kuchni i łazienki

-2

3.11

"pojedynka" z wejściem z klatki schodowej

-2

3.12

1 pokój

 1

3.13

1 pokój + kuchnia

2

3.14

2 pokoje + kuchnia

3

3.15

3 pokoje + kuchnia

5

3.16

4 pokoje + kuchnia

6

3.17

5 pokoi i więcej + kuchnia

7

 

 

 

4.

Lokalizacja

skala pkt
(od 1do 4)

4.1

lokalizacja budynku w obrębie granic administracyjnych miasta

4

4.2

lokalizacja budynku na terenie sołectw

1

 

 

 

5.

Atrakcyjność usytuowania lokalu mieszkalnego

skala pkt
(od  -1 do 3)

5.1

piętra I lub  II

3

5.2

parter i pozostałe piętra w budynkach podpiwniczonych

1

5.3

parter i pozostałe piętra  w budynkach niepodpiwniczonych

0

5.4

małe domy mieszkalne (do 4 lokali mieszkalnych) wolno stojące

3

5.5

lokal z oknami wyłącznie na podwórze i brakiem nasłonecznienia

-1

5.6

lokal w suterenie, na poddaszu lub z podłogą na poziomie gruntu

-1

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kazimierz Trochim 22-09-2011 12:37:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Trochim 08-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Kazimierz Trochim 22-09-2011 12:38:19