Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/80/2011 funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieszkowicach

 

Uchwała Nr X/80/2011

Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia 08 września 2011r.

 

 

w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania

członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieszkowicach

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005r. 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 142, 146, Nr 106 poz. 675) w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 zmiany: Dz. U. z 2009r. Nr 65 poz. 554, Nr 157 poz. 1241, Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738, z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125, poz. 842), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 zmiany: z 2009r. Dz. U. Nr 206 poz. 1589, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 125 poz. 842)

Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala co następuje:

 

 

 

 

 

§ 1 Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieszkowicach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

 

 

§ 2 Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków

Zespołu Interdyscyplinarnego

oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

 

 

 

 

  1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2011 – 2016 oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

  1. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

3. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

 

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

 

b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu

przeciwdziałania temu zjawisku,

 

c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

 

d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia

pomocy w środowisku lokalnym,

 

e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

4. Zespół Interdyscyplinarny powoływany jest przez Burmistrza Mieszkowic

 

5. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w konkretnej

rodzinie na lub w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny mogą

być powoływane grupy robocze.

 

 

6. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

- Ośrodka Pomocy Społecznej

 

a) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

b) Policji,

c) oświaty,

d) ochrony zdrowia,

e) Kuratorzy sądowi,

 

7. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

 

a) przedstawiciele poszczególnych instytucji / jednostek zostają wskazani imiennie przez

osoby kierujące instytucjami / jednostkami,

 

b) skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony Zarządzeniem Burmistrza

Mieszkowic powołującym Zespół Interdyscyplinarny,

 

c) każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu

składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych

uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole,

 

d) członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany w trybie natychmiastowym,

w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu zasad poufności danych i informacji

uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym mocą Zarządzenia

Burmistrza Mieszkowic.

 

8. Powoływanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

a) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu,

w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,

 

b) Przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 3 lat,

 

c) o wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie

powiadomiony Burmistrz,

 

9. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

 

a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu

Interdyscyplinarnego. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą

większością głosów,

 

b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,

 

c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Mieszkowic.

 

10. Odwołanie Przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego

Przewodniczącego.

 

 

11.Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy

Burmistrzem Mieszkowic a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład.

 

12. Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje i prowadzi do chwili wyboru

Przewodniczącego Burmistrz Gminy Mieszkowice.

 

13. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków

służbowych lub zawodowych.

 

14. Zakres zadań realizowanych przez członków ujęte zostanie porozumieniach zawartych

pomiędzy Burmistrzem Mieszkowic a instytucjami.

 

15. Obsługę techniczno – organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek

Pomocy Społecznej w Mieszkowicach.

 

16. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej

jednak niż raz na kwartał.

 

17. Z każdego ww. spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności,

opis przebiegu posiedzenia.

 

18. Spotkania organizowane są głównie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mieszkowicach.

Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji / organizacji

wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

19. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.

 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic oraz Kierownikowi Ośrodka

Pomocy Społecznej w Mieszkowicach.

 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 22-09-2011 14:35:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 22-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 22-09-2011 14:35:02