Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XII/92/2011 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok

UCHWAŁA NR XII/92/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH
z dnia 10 listopada 2011 r.

 

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr

153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr

116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr

181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr

223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr

106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777), art. 18a ust. 1. art. 19, pkt

1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.

620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016),

Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala , co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Mieszkowice opłatę od posiadania psów.

 

§ 2. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów, psy adoptowane ze schroniska.

 

§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 54,00 zł. od każdego psa rocznie.

 

§ 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku

powstania obowiązku uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku

powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawką roczną zmniejsza się

proporcjonalnie do liczby miesięcy kalendarzowych, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.

 

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca nastepującego po miesiącu, w których

powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały

okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLIII/349/10 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 października 2010 roku

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 119 poz.

2265)

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku oraz podlega ogłoszeniu poprzez

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach.

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej

Krzysztof Karolak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 21-11-2011 13:23:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 21-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 21-11-2011 13:31:15