Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XII/93/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

UCHWAŁA NR XII/93/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH
z dnia 10 listopada 2011 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.

327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. i Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.

420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21,

poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz, poz.177) art.5 ust.1, art. 6 ust. 12, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226,

poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016), Rada Miejska w Mieszkowicach

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mieszkowice:

 

1) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części -0,65 zł .

 

2) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od

części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna

z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne

-19,70 zł.

 

3) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -10,24 zł.

 

4) od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części , w tym zajętych na prowadzenie

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego -7,30 zł.

 

-od 1m2 powierzchni użytkowych komórek i szopek -4,90 zł.

 

5) od 1m2 powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -4,45 zł.

 

6) od gruntów:

 

a) od 1m2 związanych z działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

gruntów i budynków, -0,78 zł. z tym ,że od gruntów pod budynkami i budowlami służącymi zaspokojeniu

zbiorowych potrzeb w zakresie zaopatrzenia w w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz

wysypisk -0,20 zł.

 

b) od 1m2 pozostałych gruntów ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego -0,30 zł. z tym że, od pozostałych gruntów

stanowiących własność komunalną zajętych na cele uprawy owoców i warzyw -0,05 zł.

 

c) od 1 ha gruntów pod jeziorami, a także gruntów zajętych na zbiorniki wodne , retencyjne lub elektrowni

wodnych -4,33 zł.

 

7) od budowli -2% wartości z tym, że w odniesieniu do budowli służących do przesyłania wody i odprowadzania

ścieków stawka wynosi -0,1 % wartości

 

§ 2. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych na terenie wsi i miasta Mieszkowice

w drodze inkasa.

 

2. Inkasentami na terenie wsi oraz miasta Mieszkowice są sołtysi sołectw:

a) Czelin, Piotr Czynsz

b) Kurzycko, Norbert Szkolnicki

c) Kłosów, Ryszard Otwinowski

d) Troszyn, Marzena Stachnio

e) Zielin, Józef Mroziak

f) Goszków, Anna Pastuła

g) Wierzchlas, Marek Dobrowolski

h) Plany, Maria Skowrońska

i) Stare Łysogórki, Jerzy Bryl

j) Stary Błeszyn, Damian Banasiak

 

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso dla inkasentów w wysokości 2,0 % zebranych kwot.

§ 3. Traci moc uchwała XLIII/348/10 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 pażdziernika 2010 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego

Nr 119, poz. 2264).

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku oraz podlega ogłoszeniu poprzez

wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej

Krzysztof Karolak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 21-11-2011 13:18:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 10-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 21-11-2011 13:32:07