Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Mieszkowice 2003 - 2015

              Strategię Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Mieszkowice opracowano przyjmując za podstawę wyniki debat strategicznych organizowanych Metodą Aktywnego Planowania Strategicznego.Przeprowadzono dwie debaty z udziałem liderów lokalnych, reprezentujących: Radnych Miasta i Gminy, środowiska biznesowe oraz organizacje pozarządowe.Pierwsza sesja strategiczna odbyła się w dniach 23-24 kwietnia 2003 roku, a jej celem było zidentyfikowanie celów i kierunków działania w poszczególnych przyjętych teoretycznie obszarach życia społeczno-gospodarczego.
Uczestnicy debaty pracowali w pięciu grupach, każda podporządkowana jednemu z obszarów: przestrzeń, infrastruktura, gospodarka, społeczność i ekologia.


Na podstawie wcześniej wypracowanej analizy SWOT:
Silne strony ( wewnętrzne) miasta i gminy, słabe strony ( wewnętrzne), szanse ( zewnętrzne) i zagrożenia ( zewnętrzne) odpowiedziano na pytanie:
Co należy zrobić, albo, jakie podjąć działania lub spowodować efekty tych działań, żeby zlikwidować słabe strony miasta i gminy i zniwelować zagrożenia?
Na podstawie tak postawionego pytania grupy przygotowały po osiem celów opierając się na wcześniej wybranych w wyniku dyskusji słabych stronach i zagrożeniach.
Podobnie pracowano przy budowaniu celów określonych na podstawie mocnych stron i szans, z tym, że liczbę celów ograniczono do sześciu w każdej grupie.
Kolejnym krokiem procesu konsultacji społecznej była hierarchizacja celów w poszczególnych obszarach życia społeczno - gospodarczego.
Przyjęto, że w każdym obszarze winny zostać wyróżnione trzy cele niezbędne, bez których dany obszar nie może się rozwijać, trzy cele pierwszorzędne, które przyspieszają rozwój danego obszaru oraz trzy cele drugorzędne - ważne dla rozwoju danego obszaru, ale z bliżej nieokreślonym w dekadzie czasem i tempem ich realizacji.


W ten sposób wynikiem konsultacji po pierwszej debacie strategicznej było wypracowanie kilkudziesięciu celów w pięciu obszarach społeczno - gospodarczych.
Druga sesja strategiczna z podobną reprezentacją liderów lokalnych, określiła priorytety dla rozwoju społeczno - gospodarczego gminy oraz alternatywne warianty rozwoju.


W tym celu uczestnicy debaty pracujący w pięciu tematycznych grupach dokonali w każdej z nich wyboru czternastu najważniejszych celów dla gminy z grupy kilkudziesięciu wypracowanych na poprzedniej debacie strategicznej.Wybrane cele w każdej grupie zhierarchizowano w sposób określony w rozdziale warianty rozwoju.Druga debata dotyczyła również procesu identyfikacji programów operacyjnych, których tytuły brały swój początek z wcześniej określonych kierunków działania.

Uczestnicy debaty korzystając z wcześniej przygotowanych kart programowych dokonywali w grupach wartościowania programów, projektów i przyporządkowanych im zadań dokonywali wpisów do kart, tych projektów, które zdaniem grup winny zostać zrealizowane w okresie wypełniania misji, celów i kierunków określonych strategią.
Częścią składową Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego jest również:
- lista uczestników
- raport o stanie Miasta i Gminy Mieszkowice
- ocena sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta i Gminy Mieszkowice
- analiza porównawczą
- analiza SWOT
- misja
- diagnoza stanu Miasta i Gminy Mieszkowice
- priorytety
- cele i kierunki działania
ekologia
gospodarka
infrastruktura
przestrzeń
społeczność
- wybrany wariant rozwoju
- komentarz do wybranego wariantu rozwoju
- ankiety poglądowe
- alternatywne warianty rozwoju
 

WYBRANY WARIANT ROZWOJU

Priorytety

Podjąć działania w kierunku zakończenia rozpoczętych inwestycji infrastrukturalnych

Podjąć działania w kierunku zahamowania wzrostu bezrobocia oraz zatrzymania recesji lokalnej gospodarki

Cele niezbędne

Powstrzymać proces dekapitalizacji istniejących zasobów mieszkaniowych i podjąć działania na rzecz ożywienia procesów inwestycyjnych w budownictwie

Wdrożyć i zakończyć plany zagospodarowania przestrzennego

Podjąć działania w kierunku wykorzystania walorów historycznych, przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych gminy

Stworzyć warunki dla lepszego wykorzystania przygranicznego położenia gminy

Cele pierwszorzędne

Podjąć działania w kierunku podnoszenia poziomu edukacji społeczeństwa, w tym edukacji ekologicznej

Podjąć działania w kierunku rekultywacji wód śródlądowych na terenie gminy

Podjąć działania zmierzające do ochrony zabytków

Rozwijać infrastrukturę techniczną i okołobiznesową

Podjąć działania w kierunku stworzenia systemu zachęt do zakładania upraw ekologicznych

Podjąć działania w kierunku wielokierunkowej promocji gminy

Stworzyć warunki dla zagospodarowania wolnych terenów inwestycyjnych

Podjąć działania w kierunku rozwoju bazy sportowej i turystycznej

 

ALTERNATYWNY WARIANT ROZWOJU

Priorytety

Zwiększyć efektywność w pozyskiwaniu środków finansowych i inwestorów zagranicznych

Podjąć działania w kierunku zakończenia rozpoczętych inwestycji infrastrukturalnych

Cele niezbędne

Podjąć działania w kierunku zahamowania wzrostu bezrobocia oraz zatrzymania recesji lokalnej gospodarki

Podjąć działania w kierunku stworzenia systemu zachęt do zakładania upraw ekologicznych

Wdrożyć i zakończyć plany zagospodarowania przestrzennego

Podjąć działania w kierunku utrzymania dobrej bazy oświatowej i różnorodności form kształcenia(niebieski)

Cele pierwszorzędne

Podjąć działania w kierunku likwidacji zagrożeń ekologicznych

Powstrzymać proces dekapitalizacji istniejących zasobów mieszkaniowych i podjąć działania na rzecz ożywienia procesów inwestycyjnych w budownictwie

Przeciwdziałać patologiom społecznym

Podjąć działania zmierzające do ochrony zabytków

Podjąć działania w kierunku poszerzenia Cedyńskiego Parku Krajobrazowego

Stworzyć warunki dla zagospodarowania wolnych terenów inwestycyjnych

Podjąć działania w kierunku poszerzenia selektywnej zbiórki odpadów

Zlikwidować bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych         W poszczególnych obszarach życia społeczno - gospodarczego ( gospodarka, przestrzeń, ekologia, infrastruktura, społeczność ) wskazano 41 celów, które są podstawą prawidłowego rozwoju społeczno - gospodarczego Miasta i Gminy Mieszkowice.
Spośród wszystkich dotąd sformułowanych celów przy określaniu wariantu posłużono się czternastoma celami wybranymi jako najważniejsze bez względu na to, do jakiego wcześniej obszaru zostały zakwalifikowane.


Dwa najważniejsze z tych czternastu celów określono mianem priorytetu dla rozwoju społeczno - gospodarczego Miasta i Gminy Mieszkowice. Cele te zostały zapisane na tle jednego z czterech kolorów, które określały charakter celu, tzn. jego wsparcie dla jednego z teoretycznie przyjętych wariantów rozwoju ( różowy - wariant prospołeczny, żółty - prokonkurencyjny, niebieski - proedukacyjny, zielony - proinnowacyjny).
Cztery niższej rangi wybrane cele - to cele niezbędne, dla których przewiduje się wydatkowanie 20 - 35% środków budżetowych.


W przypadku priorytetów zakłada się przeznaczenie ponad 50 % środków na realizację tych celów.Na pozostałe osiem celów pierwszorzędnych przeznacza się jedynie 10 - 15 % środków budżetowych.W ten sposób dokonano hierarchizacji celów i w przypadku Miasta i Gminy Mieszkowice zaproponowano dwa alternatywne warianty rozwoju.Pierwszy z nich opiera się na priorytecie związanym z zakończeniem rozpoczętych inwestycji infrastrukturalnych i działaniami w kierunku zahamowania wzrostu bezrobocia oraz zatrzymania recesji lokalnej gospodarki i ma charakter prokonkurencyjno - społeczny.


Drugi z wariantów oparty jest na tym samym priorytecie, natomiast drugim fundamentem tego wariantu są działania na rzecz zwiększenia efektywności w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych. Wariant ten ma charakter prokonkurencyjny.

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY MIESZKOWICE 2003 – 2015

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mieszkowice

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta i Gminy Mieszkowice 2003 - 2015.pdf (PDF, 616.58Kb) 2014-06-26 07:14:02 941 razy
2 49f77a87-b024-4e9e-a580-ae72b23a175a.doc (DOC, 1.16Mb) 2011-03-17 14:25:37 4960 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 17-03-2011 14:15:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 17-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 18-03-2015 10:35:04