Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem dla OSP w Zielinie.

Mieszkowice: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem dla OSP w Zielinie Numer ogłoszenia: 164935 - 2014; data zamieszczenia: 30.07.2014

 

                                                                                                     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mieszkowice , ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4145276, faks 91 4145031.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mieszkowice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem dla OSP w Zielinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem dla OSP w Zielinie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum: trzech dostaw fabrycznie nowych średnich samochodów specjalnych ratowniczo - gaśniczych z funkcją ograniczania skażeń wraz z wyposażeniem o wartości nie niższej niż 600 000 zł brutto - każda

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, nie mniejszą niż 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Umowa. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zmiany Umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 4. Zmiany Umowy, o których mowa muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Pzp, stanowiącego, że Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 5. Zmiany mogą dotyczyć: 1) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia; 2) zmianę wynagrodzenia; 6. Przesunięcie terminu może nastąpić w następujących przypadkach: 1) wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujące niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 2) istotnej zmiany przepisów prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, 3) przedłużenia procedury uzyskiwania opinii, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. z powodu niezachowania terminów administracyjnych przez organy czy instytucje, 4) działania siły wyższej, czyli zdarzeni zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć np. huragan , powódź, 7. Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT. 8. Zmiany umowy mogą dotyczyć także: 1) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu, 2) innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych skutkujących niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ. 9. Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającą między innymi : 1) Opis propozycji zmiany, 2) Uzasadnienia zmiany , 3) Opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy 10. Dokonanie zmian wymaga podpisania przez obie strony aneksu do umowy, na piśmie pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mieszkowice.pl/zamowienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Mieszkowicach ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice Referat GPiOŚ II piętro pok. nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Mieszkowicach ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice Sekretariat I piętro pok. nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu _wóz Zielin_2014.docx (DOCX, 21.KB) 2014-07-30 10:55:30 21.KB 521 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_wóz strażacki_Zielin.docx (DOCX, 79.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-30 10:55:30 79.KB 89 razy
2 zał_1_oferta cenowa.doc (DOC, 38KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-30 10:56:33 38KB 106 razy
3 zał_2_oświadczenie o braku podst. do wykluczenia.doc (DOC, 34KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-30 10:56:47 34KB 93 razy
4 Zał_3_ grupa kapitałowa.doc (DOC, 45KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-30 10:56:58 45KB 106 razy
5 Zał_4_ ośw. o spełnianiu warunków udziału w postęowaniu.doc (DOC, 35.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-30 10:57:09 35.KB 105 razy
6 zał_5 wykaz głownych dostaw.doc (DOC, 35KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-30 10:57:28 35KB 93 razy
7 zał_6-_Umowa.doc (DOC, 69KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-30 10:58:06 69KB 85 razy
8 zał_7_Opis przedmiotu zamówienia_wóz Zielin.doc (DOC, 153KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-30 10:59:15 153KB 94 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytania i odpowiedzi _ 1.docx (DOCX, 32.KB) 2014-08-05 10:48:35 32.KB 581 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o uniewżnieniu postęowania.docx (DOCX, 11.KB) 2014-08-06 13:48:57 11.KB 544 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 30-07-2014 10:55:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 30-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 29-10-2014 12:23:55