Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach

 

 

 

Mieszkowice, dnia 30.05.2016r.

GP.271.1.2016                                             

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach.

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) informuję
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego.

            Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16.05.2016r. godz. 11:00 wpłynęły dwie oferty, które przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

 

 

 

 

 

Mieszkowice, dnia 15.04.2016r.

GP.271.1.2016

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mieszkowice.pl/zamowienia/tryby


Mieszkowice: Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach
Numer ogłoszenia: 42121 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mieszkowice , ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4666 900, faks 91 4145 031.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mieszkowice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach. Zadanie zakłada modernizację kotłowni gazowej w głównym budynku szkoły w pomieszczeniu po byłej kotłowni na paliwo stałe. W zakres prac wchodzą m.in. remont pomieszczenia kotłowni wraz z montażem niezbędnych urządzeń i instalacji poszczególnych branż.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.33.11.00-7, 45.33.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie najważniejsze roboty budowlane. Za najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu robót budowlanych dotyczących przebudowy lub remontu budynku użyteczności publicznej wraz z przebudową/modernizacją kotłowni na gazową lub budowę kotłowni gazowej, o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych). Pod określeniem roboty budowlane należy rozumieć roboty branży sanitarnej, w tym w zakresie instalacji gazowych, branży ogólnobudowlanej i elektrycznej - trzy branże łącznie jako jedna robota budowlana, bez określenia udziału poszczególnych branż w całkowitej wartości najważniejszej roboty budowlanej.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

a) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

 b) minimum jedną osobą posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

c) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych. Warunek zostanie uznany za spełniony również wtedy, gdy jedna osoba będzie posiadała uprawnienia w kilku specjalnościach.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - oferowany okres gwarancji i rękojmi - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Za istotne zmiany uważa się:

1) przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia;

2) zmianę wynagrodzenia;

3) zmianę osób przewidzianych do realizacji umowy.

2. Przesunięcie terminu może nastąpić w następujących przypadkach:

1) wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujące niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie wpływa na realizację niniejszej umowy,
3) istotnej zmiany przepisów prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
4) przedłużenia procedury uzyskiwania opinii, uzgodnień, pozwoleń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. z powodu niezachowania terminów administracyjnych przez organy czy instytucje,

5) działania siły wyższej, czyli zdarzeni zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć np. huragan , powódź,

6) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów.

3. Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku: zmiany urzędowej stawki podatku VAT.

4. Zmiana osób przewidzianych do realizacji umowy może nastąpić pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje nie mniejsze niż osoby wskazane w SIWZ. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub w sytuacji gdy osoba przewidziana do realizacji umowy nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny.

 5. Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającą między innymi :

1) Opis propozycji zmiany,

2) Uzasadnienia zmiany ,

3) Opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy

6. Dokonanie zmian wymaga podpisania przez obie strony aneksu do umowy, na piśmie pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mieszkowice.pl/zamowienia/tryby
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-5 05 Mieszkowice II piętro Referat GPiOŚ, pok. nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-5 05 Mieszkowice I piętro Sekretariat, pok. nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie_modernizacja kotłowni.docx (DOCX, 20.KB) 2016-04-15 13:49:01 20.KB 411 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_modernizacja kotłowni_2016.pdf (PDF, 169KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-15 13:50:50 169KB 231 razy
2 zał_1_oferta cenowa.doc (DOC, 39KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-15 13:51:10 39KB 238 razy
3 zał_2_oświadczenie o braku podst. do wykluczenia.doc (DOC, 34.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-15 13:51:26 34.KB 174 razy
4 Zał_3_ grupa kapitałowa.doc (DOC, 45.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-15 13:51:47 45.KB 195 razy
5 Zał_4_ ośw. o spełnianiu warunków udziału w postęowaniu.doc (DOC, 35KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-15 13:52:15 35KB 201 razy
6 zał_5_wykaz najważniejszych robót budowlanych.doc (DOC, 35KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-15 13:52:31 35KB 181 razy
7 Zał_6_ wykaz osob.doc (DOC, 35KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-15 13:52:47 35KB 196 razy
8 zał_7_oświadczenie o posiadaniu uprawnień.doc (DOC, 34KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-15 13:53:01 34KB 196 razy
9 zał_8_projekt Umowy_kotłownia m-ce.doc (DOC, 117KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-15 13:53:15 117KB 181 razy
10 przedmiar robót_1.pdf (PDF, 86.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-15 13:56:57 86.KB 315 razy
11 Opis techniczny - Kotłownia gazowa Mieszkowice - korekta 2014-11-21.pdf (PDF, 367KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-15 13:57:45 367KB 215 razy
12 Rys E1.pdf (PDF, 210KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-15 13:57:59 210KB 215 razy
13 Rys E2.pdf (PDF, 239KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-15 13:58:15 239KB 266 razy
14 Rys E3.pdf (PDF, 181KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-15 13:58:25 181KB 230 razy
15 Specyfikacja techniczna - Kotłownia gazowa Mieszkowice - korekta 2014-11-21.pdf (PDF, 250KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-15 13:58:39 250KB 233 razy
16 specyfikacja techniczna.pdf (PDF, 238KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-15 13:59:25 238KB 201 razy
17 elewacja podwórzowa.pdf (PDF, 234KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-15 14:01:04 234KB 187 razy
18 elewacja szczytowa.pdf (PDF, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-15 14:01:18 111KB 191 razy
19 Kotłownia rzut poziomy.pdf (PDF, 117KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-15 14:01:37 117KB 211 razy
20 opis techniczny.pdf (PDF, 236KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-15 14:01:56 236KB 229 razy
21 przekrój.pdf (PDF, 94.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-15 14:02:13 94.KB 208 razy
22 SCHEMAT_TECHNOLOGICZNY.pdf (PDF, 190KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-15 14:02:31 190KB 225 razy
23 przedmiar robót _b_elektryczna.pdf (PDF, 82.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-18 07:49:25 82.KB 250 razy
24 przedmiar robót_Kotlownia Roboty budowlane.pdf (PDF, 84.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-18 07:49:51 84.KB 237 razy
25 przedmiar robót_preizol.pdf (PDF, 57.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-18 07:50:25 57.KB 206 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 modyfikacja_1.pdf (PDF, 48.KB) 2016-04-26 11:35:12 48.KB 506 razy
2 pytania i odp_1.pdf (PDF, 46.KB) 2016-04-26 11:35:27 46.KB 516 razy
3 plan sytuacyjny_ogólny.pdf (PDF, 190KB) 2016-04-26 11:36:03 190KB 559 razy
4 kotłownia gazowa_rzut poziomy.pdf (PDF, 90.KB) 2016-04-26 11:36:24 90.KB 551 razy
5 kotłownia gazowa przekrój.pdf (PDF, 79.KB) 2016-04-26 11:36:46 79.KB 529 razy
6 pytania i odp 2.pdf (PDF, 52.KB) 2016-05-04 07:44:13 52.KB 467 razy
7 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_warunki.pdf (PDF, 70.KB) 2016-05-04 07:45:33 70.KB 440 razy
8 04_05_2016_07_45_54_pytania i odp 2.pdf (PDF, 52.KB) 2016-05-04 07:45:54 52.KB 0 razy
9 modyfikacja nr 2.pdf (PDF, 131KB) 2016-05-04 07:48:28 131KB 512 razy
10 modyfikacja nr 3.pdf (PDF, 178KB) 2016-05-09 13:19:01 178KB 487 razy
11 pytania i odpowiedzi_3.pdf (PDF, 101KB) 2016-05-09 13:19:25 101KB 462 razy
12 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_osobyzdolne do wykonania zamówienia.pdf (PDF, 105KB) 2016-05-09 13:19:48 105KB 435 razy
13 Kotłownia rzut poziomy NOWY-Model.pdf (PDF, 221KB) 2016-05-09 13:21:07 221KB 482 razy
14 SCHEMAT_TECHNOLOGICZNY NOWY-MODEL.pdf (PDF, 329KB) 2016-05-09 13:21:42 329KB 451 razy
15 przedmiar robót_kotłownia_NOWY.pdf (PDF, 246KB) 2016-05-09 13:23:21 246KB 442 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_zm_terminu.pdf (PDF, 40.KB) 2016-04-29 13:09:12 40.KB 484 razy
Wynik postępowania
1 informacja o uniewaznieniu_kotłonia.pdf (PDF, 41.KB) 2016-05-30 13:02:46 41.KB 433 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 15-04-2016 13:49:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 15-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 30-05-2016 13:04:27