Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 na podstawie biletów miesięcznych

Mieszkowice, dnia 06 lipca 2015r.

 

GP.271.4.2015

 

Mieszkowice: Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 na podstawie biletów miesięcznych Numer ogłoszenia: 99907 - 2015; data zamieszczenia: 06.07.2015
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mieszkowice , ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4666 900, faks 91 4145 031.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mieszkowice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 na podstawie biletów miesięcznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 na podstawie biletów miesięcznych.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedstawi: - Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym tj. Dz. U. z 2013r. Nr, poz. 1414 ze zm.- kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, - certyfikat kompetencji zawodowych - wydany zgodnie z art. 37 ustawy o transporcie drogowym - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie główne usługi. Za jedną usługę główną zamawiający uzna dowozy uczniów do szkół lub przewozy regularne z których każda była wykonywana przez okres co najmniej 6 miesięcy z podaniem ich wartości oraz dat i miejsc wykonania, adresu zamawiającego.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować trzema autobusami (minimum 50 miejsc siedzących każdy), z aktualnym przeglądem technicznym, przeznaczonymi do realizacji przewozów szkolnych zgodnie z art. 2 ust. 41a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 908
  z późniejszymi zmianami),
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować trzema osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami (kat. D) wraz z udokumentowaniem ich doświadczenia oraz podstawie do dysponowania tymi osobami.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz),

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - czas podstawienia autobusu zastępczego - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana istotnych postanowień Umowy w zakresie ceny, jest dopuszczalna w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą dotyczyć postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mieszkowice.pl/zamowienia


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Mieszkowicach ul. F. Chopina 1 74-505 Mieszkowice Referat GPiOŚ pok. nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Mieszkowicach ul. F. Chopina 1 74-505 Mieszkowice sekretariat pok nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie_dowozy szkolne.docx (DOCX, 20.KB) 2015-07-06 12:28:08 20.KB 377 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ -1.docx (DOCX, 81.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-07-06 12:28:08 81.KB 98 razy
2 zał_1_oferta cenowa.doc (DOC, 45KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-07-06 12:28:23 45KB 91 razy
3 zał_2_oświadczenie o braku podst. do wykluczenia.doc (DOC, 34KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-07-06 12:28:35 34KB 87 razy
4 Zał_3_ grupa kapitałowa.doc (DOC, 45KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-07-06 12:28:45 45KB 89 razy
5 Zał_4_ ośw. o spełnianiu warunków udziału w postęowaniu (3).doc (DOC, 35KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-07-06 12:28:57 35KB 87 razy
6 zał 5 wykaz głównych usług.doc (DOC, 36KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-07-06 12:29:08 36KB 92 razy
7 zał. nr 6 wykaz sprzetu.docx (DOCX, 14.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-07-06 12:29:19 14.KB 92 razy
8 Zał_7 wykaz osob.doc (DOC, 34KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-07-06 12:29:40 34KB 92 razy
9 zał_8 projekt umowy.docx (DOCX, 28.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-07-06 12:29:51 28.KB 95 razy
10 Zał 9 Rozkład Jazdy 2015-2016 (3).docx (DOCX, 43.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-07-06 12:30:25 43.KB 149 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 pytania i odpowiedzi 1.docx (DOCX, 12.KB) 2015-07-09 09:21:30 12.KB 399 razy
2 modyfikacja nr 1.docx (DOCX, 14.KB) 2015-07-09 09:21:51 14.KB 385 razy
3 modyfikacja nr 2.docx (DOCX, 13.KB) 2015-07-09 13:08:43 13.KB 383 razy
4 zał_1A_oferta cenowa_zmiana.doc (DOC, 45.KB) 2015-07-09 13:09:09 45.KB 397 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia _dowozy.docx (DOCX, 13.KB) 2015-07-09 09:22:13 13.KB 372 razy
Wynik postępowania
1 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_dowozy.pdf (PDF, 53.KB) 2015-07-24 08:07:05 53.KB 394 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 06-07-2015 12:28:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 06-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 24-07-2015 08:07:05