Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Ryszard Niedźwiecki 2017-12-17 23:21:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CCCLXXVII.697.2017 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-17 23:19:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CCCLXXVII.697.2017 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-17 23:19:08 dodanie dokumentu
Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach na I półrocze 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:30:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:28:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:27:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018 - 2021 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:26:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:25:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:24:53 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2018 r Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:24:42 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:23:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 446/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:19:12 dodanie dokumentu
Zapraszam na obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 28 grudnia 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-15 10:17:28 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Grudzień 2017 r. Ryszard Niedźwiecki 2017-12-12 08:07:14 edycja dokumentu
Protokół Nr 32/2017 posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 7 listopada 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-12-12 07:53:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na montażu urządzeń/elementów wchodzących w skład stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na wieży kościelnej na działce Nr 11/1 obręb Troszyn, gm. Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-11 18:32:19 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach w 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-12-11 13:43:53 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach w 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-12-11 13:42:58 usunięcie dokument
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach w 2018 roku Ryszard Niedźwiecki 2017-12-11 13:35:50 dodanie dokumentu
Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w roku 2018 na podstawie biletów miesięcznych. Piotr Sobczyński 2017-12-11 11:10:13 dodanie dokumentu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice w 2018r Piotr Sobczyński 2017-12-08 13:00:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 444/2017 sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-08 11:19:17 dodanie dokumentu
Protokół Nr 58/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 6 listopada 2017 r Ryszard Niedźwiecki 2017-12-06 14:09:13 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony obręb nr 5 miasta Mieszkowice, część działki 1186/14 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-06 14:07:13 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony obręb nr 2 miasta Mieszkowice, część działka 104/1/19 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-06 14:06:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 443/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 104/1/19 w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-06 14:03:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 442/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 1186/14 w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-06 14:01:55 dodanie dokumentu
Protokół Nr 56/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 6 listopada 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-05 19:22:26 dodanie dokumentu
Protokół Nr 55/2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej odbytego w dniu 3 listopada 2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-05 19:21:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 441/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-04 22:38:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 440/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 1186/14 w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-04 22:37:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 440/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w części działki nr 1186/14 w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice Ryszard Niedźwiecki 2017-12-04 22:36:40 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część działki nr 44 obręb Czelin Ryszard Niedźwiecki 2017-12-04 22:34:30 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony - obręb nr 5 miasta Mieszkowice, część działki 1186/14 Ryszard Niedźwiecki 2017-12-04 22:33:34 dodanie dokumentu
Petycja Nr 8/2017 Ryszard Niedźwiecki 2017-11-30 11:53:27 edycja dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12 Stycznia 2018r. o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - część działki nr 50/1 Ryszard Niedźwiecki 2017-11-30 11:23:28 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12 stycznia 2018r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Czelin dz. 45/4 Ryszard Niedźwiecki 2017-11-30 11:22:11 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12 stycznia 2018r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, w działce gruntu nr 180/1 Ryszard Niedźwiecki 2017-11-30 11:17:27 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 12 stycznia 2018r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędzie się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, w działce gruntu nr 180/2 Ryszard Niedźwiecki 2017-11-30 11:16:31 dodanie dokumentu
Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali- Zielin, działka nr 10, ul. Kościelna nr 3/3 Ryszard Niedźwiecki 2017-11-30 11:11:42 dodanie dokumentu