Dostawy oleju opałowego do obiektów znajdujących się na terenie Gminy Mieszkowice.

Mieszkowice, dnia 28.11.2016r.

GP.271.1.51.2016

 

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY / ZAPYTANIE OFERTOWE    

Zamawiający:

Gmina Mieszkowice

ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice

tel. 091 4666 900

faks: 091 4145 031

e-mail: gmina@mieszkowice.pl

zaprasza

do złożenia oferty cenowej na:

Dostawy oleju opałowego do obiektów znajdujących się na terenie Gminy Mieszkowice.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą do 22 000 l 
(w skali roku) oleju opałowego lekkiego odpowiadającego parametrom zgodnych
z normą PN-C-96024:2011  –  (kod CPV 09135100-5) dla kotłowni funkcjonującej w:

 1. Szkole Podstawowej w Troszynie ( ok. 14 000 l)
 2. Szkole Podstawowej w Czelinie ( ok. 5 000 l)
 3. Świetlicy wiejskiej w Czelinie (ok. 3 000 l)
 1. Minimalne parametry towaru:
 • temperatura zapłonu: nie niższa niż 56°C,
 • zawartość siarki: nie więcej niż 0,1 % m/m,
 • wartość opałowa: nie niższa niż 42,6 MJ/kg
 • zawartość wody: nie większa niż 200 mg/kg,
 • temperatura płynięcia: nie wyższa niż- 20° C.
 1. Warunki dodatkowe:          
 • Dostawy oleju opałowego zapewnia Wykonawca na koszt i ryzyko transportem Wykonawcy do punktów wskazanych w ust. 1. pkt 1-3
 • olej opałowy musi być dostarczany w dni robocze dla Zamawiającego
  w godzinach 8.00 - 14.00.
 • Dostawa oleju opałowego będzie odbywać się sukcesywnie, w miarę potrzeby Zamawiającego, każdorazowo na podstawie zamówienia częściowego składanego przez Zamawiającego, określającego ilość dostawy.
 • przyjęcie ilościowe oleju opałowego odbywać się będzie wg wskazań legalizowanego dystrybutora na samochodzie Wykonawcy, (rozliczanie i faktury mają odnosić się do temperatury rzeczywistej).
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw.
 • Podane w ust. 1 ilości paliw są wielkościami szacunkowymi. Ostateczna ilość zakupionego paliwa wynikać będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego. Brak zamówienia w całości ilości paliwa określonego w ust. 1 nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
 • Zamawiający żądania od Wykonawcy dostarczenia przy dostawie częściowej dokumentu potwierdzającego właściwości fizyko – chemiczne dostarczonego oleju opałowego. Koszt uzyskania i dostarczenia dokumentu ponosi Wykonawca.
 • Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oleju opałowego w terminie do 3 dni roboczych od każdorazowego złożenia przez Zamawiającego zamówienia częściowego.
 • Zamówienia częściowe będą składane przez Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
 1. Termin wykonania zamówienia: 31.12.2017r.
 1. Warunki udziału w postępowaniu
 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 • zdolności technicznej lub zawodowej
 1. Sposób obliczania ceny:
 1. Zamawiający oceniając ofertę będzie brał pod uwagę wysokość zastosowanego upustu cenowego za 1 litr oleju opałowego, tj.aktualnie obowiązująca cena 1 litra oleju u danego dostawcy pomniejszona o zastosowany upust (….%).
 2. Wykonawca w formularzu oferty cenowej powinien podać w kolumnie „cena netto i brutto za 1 litr” cenę obliczoną jako średnią arytmetyczną ceny brutto 1 litra obowiązującej u danego dostawcy z ostatnich 10 dni poprzedzających dzień złożenia oferty. Następnie należy przemnożyć średnie ceny oleju przez przewidywaną ilość określoną przez Zamawiającego i otrzymany wynik wpisać do kolumny „wartość”. Otrzymany w ten sposób wynik będzie stanowił cenę umowną brutto za wykonanie zamówienia.
 3. Cena 1 litra paliwa zaproponowana w ofercie oraz przewidywane ilości zakupu paliwa służą jedynie do skalkulowania ceny oferty.
 4. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia,a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym zapytaniu.
 5. Ostatecznie wyliczona cena oferty musi zawierać elementy cenotwórcze takie jak opłaty celne i importowe oraz podatek VAT.
 6. Podany w ofercie cenowej proponowany upust (%) od ceny jednego litra oleju opałowego w danym dniu będzie obowiązywał przez cały okres umowy.
 1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

Najniższa cena – 90 %

Proponowany rabat – 10%

 1. Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

 

cena najniższa

------------------------------------------------ x 100 pkt x znaczenie kryterium 90 %

cena oferty ocenianej

 

 1. Sposób przyznania punktów w kryterium „proponowany upust”

Za udzielenie upustu od ceny 1 litra oleju opałowego obowiązującej w danym dniu Wykonawcy zostaną przyznane punkty w następujący sposób:

 • upust w wysokości 1 % – 2,5 pkt.
 • upust w wysokości 2 % – 5,0 pkt.
 • upust w wysokości 3 %– 7,5, pkt.
 • upust w wysokości 4 % – 10,0 pkt.

Wykonawca, który nie udzieli upustu otrzyma  0 (zero) punktów w kryterium „proponowany rabat”. Zamawiający oceni oferty sumując iloczyny uzyskane
z poszczególnych kryteriów (C+A).

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze umowę – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

 1. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy:
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Oferta cenowa zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 1
 3. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami
 2. Osoby upoważnione do kontaktów w postepowaniu:
 • Piotr Sobczyński – Inspektor ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska, tel. 091 4666 926.
 1. Obowiązującą formą porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców jest forma pisemna.
 2. Zamawiający dopuszcza sposób komunikacji z Wykonawcami za pomocą faksu
  nr 91 4145 031 oraz e-maila: gmina@mieszkowice.pl

 

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert

oferta musi zawierać:

 1. wypełniony Formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w Załącznik Nr 1) lub formularz Wykonawcy zawierający wszystkie elementy wyszczególnione
  w załączniku nr 1.
 2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia Warunki ubiegania się
  o zamówienie (zgodnie z pkt. 8).
 3. Strony oferty powinny być trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich samoistne rozdzielenie.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, które należy opisać następująco:

 

Gmina Mieszkowice, ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice

– oferta na Dostawy oleju opałowego do obiektów znajdujących się na terenie Gminy Mieszkowice. Nie otwierać przed dniem 08.12.2016r. godz.10:30

 

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
 1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszym zaproszeniem należy złożyć w Urzędzie Miejskim, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, w pok. nr 22- II piętro Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, w nieprzekraczalnym terminie do 08.12.2016r. godz. 10:00,
 2. Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 08.12.2016r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim,
  ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice pok. Nr 22 - II piętro Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
 4. wybór najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty.

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
  w celu zawarcia umowy.
 1. O terminie podpisania umowy Zamawiający poinformuję Wykonawcę telefonicznie.
 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z2012r, poz. 1059 ze zm.).
 1. Informacje dodatkowe.
 1. Zamawiającym jest Gmina Mieszkowice, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice,
 2. Faktury powinny być wystawiane następująco:
 • Nabywca: Gmina Mieszkowice, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice – odbiorca: Gmina Mieszkowice (adres jak wyżej) w przypadku dostaw oleju do Świetlicy Wiejskiej w Czelinie.
 • Nabywca: Gmina Mieszkowice, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice – odbiorca: Szkoła Podstawowa w Czelinie, Czelin 70, 74-505 Mieszkowice
  w przypadku dostaw oleju do Szkoły Podstawowej w Czelinie.
 • Nabywca: Gmina Mieszkowice, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice – odbiorca: Szkoła Podstawowa w Troszynie, Troszyn 3, 74-505 Mieszkowice
  w przypadku dostaw oleju do Szkoły Podstawowej w Troszynie

Załączniki:

 1. oferta cenowa – zał. nr  1
 2. oświadczenie wykonawcy - zał. Nr 2
 3. wzór umowy  - zał. Nr 3

 

                       Zatwierdzam

                Burmistrz Mieszkowic

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 244KB) 2016-12-02 08:09:17 244KB 242 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 załącznik nr 1.docx (DOCX, 14.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-02 08:09:17 14.KB 54 razy
2 załącznik nr 2.docx (DOCX, 13.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-02 08:09:53 13.KB 49 razy
3 załącznik 3_umowa.docx (DOCX, 19.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-02 08:10:08 19.KB 52 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 02-12-2016 08:09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 02-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 02-12-2016 08:10:08