dostawy oleju opałowego do obiektów znajdujących sie na terenie Gminy Mieszkowice w 2018r.

Mieszkowice, dnia 20.12.2017r.

GP.271.1.68.2017

 

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY / ZAPYTANIE OFERTOWE

 •  

 

Zamawiający:

Gmina Mieszkowice

ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice

tel. 091 4666 900

faks: 091 4145 031

e-mail: gmina@mieszkowice.pl

 

zaprasza

do złożenia oferty cenowej na:

 

Dostawy oleju opałowego do obiektów znajdujących się na terenie Gminy Mieszkowice
w 2018.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą do 25 000 litrów 
(w skali roku) oleju opałowego lekkiego odpowiadającego parametrom zgodnych
z normą PN-C-96024:2011  –  (kod CPV 09135100-5) dla kotłowni funkcjonującej w:

 1. Szkole Podstawowej w Troszynie ( ok. 16 000 l)
 2. Szkole Podstawowej w Czelinie ( ok. 6 000 l)
 3. Świetlicy wiejskiej w Czelinie (ok. 3 000 l)
 1. Minimalne parametry towaru:
 1. temperatura zapłonu: nie niższa niż 56°C,
 2. zawartość siarki: nie więcej niż 0,1 % m/m,
 3. wartość opałowa: nie niższa niż 42,6 MJ/kg
 4. zawartość wody: nie większa niż 200 mg/kg,
 5. temperatura płynięcia: nie wyższa niż  - 20° C.
 1. Warunki dodatkowe:          
 1. Dostawy oleju opałowego zapewnia Wykonawca na koszt i ryzyko transportem Wykonawcy do punktów wskazanych w ust. 1. pkt 1-3
 2. olej opałowy musi być dostarczany w dni robocze dla Zamawiającego
  w godzinach 8.00 - 14.00.
 3. Dostawa oleju opałowego będzie odbywać się sukcesywnie, w miarę potrzeby Zamawiającego, każdorazowo na podstawie zamówienia częściowego składanego przez Zamawiającego, określającego ilość dostawy.   
 4. przyjęcie ilościowe oleju opałowego odbywać się będzie wg wskazań legalizowanego dystrybutora na samochodzie Wykonawcy, (rozliczanie i faktury mają odnosić się do temperatury rzeczywistej).
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw.
 6. Podane w ust. 1 ilości paliw są wielkościami szacunkowymi. Ostateczna ilość zakupionego paliwa wynikać będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego. Brak zamówienia w całości ilości paliwa określonego w ust. 1 nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
 7. Zamawiający żądania od Wykonawcy dostarczenia przy dostawie częściowej dokumentu potwierdzającego właściwości fizyko – chemiczne dostarczonego oleju opałowego. Koszt uzyskania i dostarczenia dokumentu ponosi Wykonawca.
 8. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oleju opałowego w terminie do 3 dni roboczych od każdorazowego złożenia przez Zamawiającego zamówienia częściowego.
 9. Zamówienia częściowe będą składane przez Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
 1. Termin wykonania zamówienia: 31.12.2018r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu
 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 2. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 3. zdolności technicznej lub zawodowej

 

 1. Sposób obliczania ceny:
 1. Zamawiający oceniając ofertę będzie brał pod uwagę wysokość zastosowanego upustu cenowego (%) za 1 litr oleju opałowego, tj.  aktualnie obowiązująca cena 1 litra oleju opałowego opublikowana na stronie internetowej dostawcy  pomniejszona o zastosowany upust (….%).
 2. Wykonawca w formularzu oferty cenowej powinien podać w kolumnie „cena netto i brutto za 1 litr” cenę obliczoną jako średnią arytmetyczną ceny brutto 1 litra obowiązującej u danego dostawcy z ostatnich 5 dni poprzedzających dzień złożenia oferty. Następnie należy przemnożyć średnie ceny oleju przez przewidywaną ilość określoną przez Zamawiającego i otrzymany wynik wpisać do kolumny „wartość”. Otrzymany w ten sposób wynik będzie stanowił cenę umowną brutto za wykonanie zamówienia.
 3. Cena 1 litra paliwa zaproponowana w ofercie oraz przewidywane ilości zakupu paliwa służą jedynie do skalkulowania ceny oferty.
 4. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia,  a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym zapytaniu.
 5. Ostatecznie wyliczona cena oferty musi zawierać elementy cenotwórcze takie jak opłaty celne i importowe oraz podatek VAT.
 6. Podany w ofercie cenowej proponowany upust (%) od ceny jednego litra oleju opałowego w danym dniu będzie obowiązywał przez cały okres umowy.
 7. Rzeczywiste  rozliczanie oleju  opałowego odbywać  się  będzie  w  oparciu o iloczyn ceny jednostkowej sprzedaży brutto obowiązującej w chwili dostawy poszczególnej partii oleju opałowego potwierdzonej  wydrukiem  ze strony  internetowej producenta oleju  opałowego pomniejszonej o upust zaoferowany przez  wykonawcę (dostawcę) oraz ilości dostarczonego oleju.

 

 1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

Najniższa cena – 90 %

Proponowany rabat – 10%

 

 1. Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

 

cena najniższa

------------------------------------------------ x 100 pkt x znaczenie kryterium 90 %

cena oferty ocenianej

 

 1. Sposób przyznania punktów w kryterium „proponowany upust”

Za udzielenie upustu od ceny 1 litra oleju opałowego obowiązującej w danym dniu Wykonawcy zostaną przyznane punkty w następujący sposób:

 1. upust w wysokości 1 % – 2,5 pkt.
 2. upust w wysokości 2 % – 5,0 pkt.
 3. upust w wysokości 3 %  – 7,5, pkt.
 4. upust w wysokości 4 % – 10,0 pkt.

Wykonawca, który nie udzieli upustu otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „proponowany rabat”. Wykonawca który udzieli upust w wysokości 4 % i więcej otrzyma 10 pkt. w kryterium „proponowany rabat”  Zamawiający oceni oferty sumując iloczyny uzyskane
z poszczególnych kryteriów (C+A).

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze umowę – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

 1. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy:
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalno
  ści gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2017r., poz.220 z późn. zm.) obowiązującą przez cały okres realizowania zamówienia.
 3. Oferta cenowa zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 1
 4. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami
 1. Osoby upoważnione do kontaktów w postepowaniu:
 1. Piotr Sobczyński – Inspektor ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska, tel. 091 4666 926.
 1. Obowiązującą formą porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców jest forma pisemna.
 2. Zamawiający dopuszcza sposób komunikacji z Wykonawcami za pomocą faksu
  nr 91 4145 031 oraz e-maila: gmina@mieszkowice.pl

 

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert

Zamawiający wymaga aby oferta została sporządzona w formie pisemnej oraz musi zawierać:

 1. wypełniony Formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w Załącznik Nr 1) lub formularz Wykonawcy zawierający wszystkie elementy wyszczególnione
  w załączniku nr 1.
 2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia Warunki ubiegania się
  o zamówienie (zgodnie z pkt. 8).
 3. Strony oferty powinny być trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich samoistne rozdzielenie.
 4.  Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, które należy opisać następująco:

 

Gmina Mieszkowice, ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice

– oferta na Dostawy oleju opałowego do obiektów znajdujących się na terenie Gminy Mieszkowice. w 2018r. Nie otwierać przed dniem:

28.12.2017r., godz.10:30

 

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
 1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszym zaproszeniem należy złożyć w Urzędzie Miejskim, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, w pok. nr 4  - I piętro sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie do 28.12.2017r. godz. 10:00,
 2. Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 28.12.2017r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim,
  ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice pok. Nr 22 - II piętro Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

 

 1. wybór najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty.

 

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
  w celu zawarcia umowy.
 1. O terminie podpisania umowy Zamawiający poinformuję Wykonawcę telefonicznie.
 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z  2017r, poz. 220 ze zm.).
 1. Informacje dodatkowe.
 1. Zamawiającym jest Gmina Mieszkowice, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice,
 2. Faktury powinny być wystawiane następująco:
 • Nabywca: Gmina Mieszkowice, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice – odbiorca: Gmina Mieszkowice (adres jak wyżej) w przypadku dostaw oleju do Świetlicy Wiejskiej w Czelinie.
 • Nabywca: Gmina Mieszkowice, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice – odbiorca: Szkoła Podstawowa w Czelinie, Czelin 70, 74-505 Mieszkowice
  w przypadku dostaw oleju do Szkoły Podstawowej w Czelinie.
 • Nabywca: Gmina Mieszkowice, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice – odbiorca: Szkoła Podstawowa w Troszynie, Troszyn 3, 74-505 Mieszkowice
  w przypadku dostaw oleju do Szkoły Podstawowej w Troszynie.

 

 

Załączniki:

 1. oferta cenowa – zał. nr  1
 2. oświadczenie wykonawcy - zał. Nr 2
 3. wzór umowy  - zał. Nr 3

 

                       Zatwierdzam

               Burmistrz Mieszkowic

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zaproszenie do złożenia oferty.pdf (PDF, 253KB) 2017-12-20 13:05:40 253KB 138 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 załącznik nr 1.docx (DOCX, 14.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-20 13:05:40 14.KB 31 razy
2 załącznik nr 2.docx (DOCX, 13.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-20 13:06:05 13.KB 29 razy
3 załącznik nr 3_umowa.docx (DOCX, 20.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-20 13:06:22 20.KB 26 razy
Wynik postępowania
1 protokół zamówienia publicznego_olej opałowy na 2018r..pdf (PDF, 61.KB) 2017-12-29 12:18:05 61.KB 117 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 20-12-2017 13:05:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 20-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 29-12-2017 12:18:05